UCHWAŁA NR XXXVII/576/13

Rady Miasta Opola

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Opole a innymi powiatami województwa opolskiego dotyczących udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Na podstawie art. 8 ust 2a i art. 18 ust 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), w związku z § 3
ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1488) -
Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę przejęcia na podstawie porozumień od powiatów województwa opolskiego zadań w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z wadami wzroku, słuchu i autyzmem przez Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu.

§ 2. Zasady finansowania realizowanych na mocy porozumień zadań zostaną określone w zawartych porozumieniach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha