UCHWAŁA NR XXXII/494/12

Rady Miasta Opola

z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, z 2012 r. poz. 567), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,81 zł od 1 m2 powierzchni;

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,16 zł od 1 ha powierzchni;

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,26 zł od 1 m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części mieszkalnych – 0,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

5. Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,58 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

6. Od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,28 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

7. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). 

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2012 r. traci moc uchwała Nr XIX/268/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha