UCHWAŁA NR XLVIII/736/13

Rady Miasta Opola

z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,84 zł od 1 m2 powierzchni;

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,29 zł od 1 ha powierzchni;

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,27 zł od 1 m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części mieszkalnych – 0,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,51 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

5. Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

6. Od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

7. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2013 r. traci moc uchwała Nr XXXII/494/12 Rady Miasta Opola z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha