UCHWAŁA NR XLVIII/735/13

Rady Miasta Opola

z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2013 rok o kwotę 568.894 zł, w tym:

Dochody gminy o kwotę  568.894 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 449.394 zł

 

 

Dział 758 – Różne rozliczenia

+ 313.392 zł

 

 

 

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

+ 313.392 zł

 

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

+ 313.392 zł

 

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 134.400 zł

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 134.400 zł

 

§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

+ 134.400 zł

 

 

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody  

+ 1.602 zł

 

 

 

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

+ 1.602 zł

 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 1.602 zł

 

 

Dochody majątkowe:

+ 119.500 zł

 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna

+ 119.500 zł

 

 

 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

+ 119.500 zł

 

§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

+ 119.500 zł

 

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2013 rok o kwotę 1.407.892zł, w tym:

 

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

- 1.407.892 zł

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2013 rok o kwotę 838.998 zł, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo  

+ 430 zł

 

 

 

 

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

+ 430 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 430 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 430 zł

 

 

§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  

+ 430 zł

 

 

 

Dział 020 – Leśnictwo

- 430 zł

 

 

 

 

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

- 430 zł

 

- Wydatki bieżące

- 430 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 430 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

- 430 zł

 

 

 

 

Dział 600 – Transport i łączność

- 210.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

+ 300.000 zł

 

- Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.

+ 300.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 300.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 300.000 zł

 

 

§ 4150 – Dopłaty w spółkach prawa handlowego

+ 300.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

-  325.000 zł

 

- Remonty i bieżące utrzymanie dróg

- 325.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 325.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 325.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 325.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

-  185.000 zł

 

- Remonty i bieżące utrzymanie dróg

- 185.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 185.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 185.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 185.000 zł

 

 

 

Dział 710 – Działalność usługowa

+ 564 zł

 

 

 

 

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

+ 564 zł

 

- Kompleksowe usługi doradcze dla inwestycji realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

+ 564 zł

 

Wydatki bieżące

+ 564 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 564 zł

 

 

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

+ 564 zł

 

 

 

Dział 750 – Administracja publiczna

- 564 zł

 

 

 

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

-

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Wydatki bieżące

- 60.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 60.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

- 60.000 zł

 

 

 

 

 

- Remont części pomieszczeń na strychu i malowanie klatki schodowej w budynku przy Placu Wolności 7-8

+ 60.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 60.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

+ 60.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 60.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- 564 zł

 

- Wydatki bieżące

- 564 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 564 zł

 

 

§ 4210– Zakup materiałów i wyposażenia

- 564 zł

 

 

 

 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- 300.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- 300.000 zł

 

- Wydatki bieżące

- 300.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- obsługa długu

- 300.000 zł

 

 

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

- 300.000 zł

 

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 138.000 zł

 

 

 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- 48.400 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

- PSP Nr 20 – budowa boiska

- 30.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 30.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 30.000 zł

 

 

 

 

 

- PSP Nr 11 – rozbudowa sali gimnastycznej – opracowanie dokumentacji

- 22.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 22.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 22.000 zł

 

 

 

 

 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16

+ 3.600 zł

 

Wydatki bieżące

+ 3.600 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 3.600 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 6.500 zł

 

 

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- 1.400 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

- 1.500 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

+ 30.000 zł

 

- Zespół Szkół Specjalnych – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 – opracowanie dokumentacji technicznej na przystosowanie obiektu sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych

+ 30.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 30.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 30.000 zł

 

 

 

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego
i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

+ 22.000 zł

 

- Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego – ZPO w Opolu

+ 22.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 22.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 22.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 134.400 zł

 

- Realizacja programu Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji

+ 134.400 zł

 

Wydatki bieżące

+ 134.400 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 134.400 zł

 

 

§ 4301 – Zakup usług pozostałych

+ 134.400 zł

 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia

-

 

 

 

 

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

-

 

- Wydatki bieżące – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

-

 

Wydatki bieżące

-

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 4.950 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 4.950 zł

 

 

 

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 4.950 zł

 

 

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

- 4.950 zł

 

 

 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

- 215.000 zł

 

 

 

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

- 215.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo
-Wychowawczych w Opolu – Dom Dziecka

- 50.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 50.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 50.000 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- 50.000 zł

 

 

 

- Adaptacja obiektu przy ul. Powstańców Śl. na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej

- 146.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 146.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

- 146.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

- 146.000 zł

 

 

 

 

 

- Adaptacja obiektu przy ul. Powstańców Śl. na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej – wykonanie węzła cieplnego

- 49.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 49.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 49.000 zł

 

 

 

 

 

- Adaptacja obiektu przy ul. Powstańców Śląskich w Opolu na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz
z dokumentacją techniczną

+ 30.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 30.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 30.000 zł

 

 

 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- 3.600 zł

 

 

 

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

- 3.600 zł

 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16

- 3.600 zł

 

Wydatki bieżące

- 3.600 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 3.600 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

- 3.600 zł

 

 

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

- 290.000 zł

 

 

 

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

+ 510.000 zł

 

- Wydatki na oczyszczanie miasta

+ 510.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 510.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 510.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 510.000 zł

 

 

 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- 800.000 zł

 

- Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na wypłatę odszkodowań za przejęcie terenu pod przebudowę wału „Metalchem” m. Opole w związku ze skutkami powodzi
w miesiącu maju i czerwcu 2010 roku

- 800.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 800.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6300 – Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych

- 800.000 zł

 

 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

+ 40.000 zł

 

 

 

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

+ 40.000 zł

 

- Galeria Sztuki Współczesnej

+ 40.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 40.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 40.000 zł

 

 

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

+ 40.000 zł

 

 

 

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody

+ 1.602 zł

 

 

 

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

+ 1.602 zł

 

- Ogród Zoologiczny – wydatki bieżące

+ 1.602 zł

 

Wydatki bieżące

+ 1.602 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 1.602 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 1.602 zł

 

 

 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna

-

 

 

 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

-

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Remonty obiektów sportowych

- 35.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 35.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

- 35.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

- 35.000 zł

 

 

 

 

 

- Budowa skatespotu w dzielnicy Nowa Wieś Królewska

+ 35.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 35.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 35.000 zł

§ 4. W uchwale Nr XXXV/548/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2013 roku w wysokości 69.924.368 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w wysokości 35.600.000 zł;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 8.698.140 zł;

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 25.626.228 zł.”

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 44.298.140 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 29.615.613 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 1.700.000 zł.”

§ 5. W załączniku nr 13 do uchwały Nr XXXV/548/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia
2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2013 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy
finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 roku, w następujących pozycjach:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

 

 

80101

Szkoły podstawowe, w tym:

 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2

43 500

43 500

 

 

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5, w tym:

380 500

376 700

 

 

Wydatki inwestycyjne

 

8 000

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15

54 815

54 815

 

80130

Szkoły zawodowe, w tym:

 

 

 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych

62 500

60 000

 

80140

Centrum Kształcenia Praktycznego,
w tym:

 

 

 

 

Zespół Placówek Oświatowych
– Centrum Kształcenia Praktycznego,
w tym:

85 900

85 900

 

 

Wydatki inwestycyjne

 

8 000

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

 

 

85407

Placówki wychowania pozaszkolnego,
w tym:

 

 

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury

1 250 000

1 200 000

 

85410

Internaty i bursy szkolne, w tym:

 

 

 

 

Zespół Placówek Oświatowych – Bursa

180 000

180 000

 

85417

Szkolne schroniska młodzieżowe,
w tym:

 

 

 

 

Zespół Placówek Oświatowych
– Szkolne Schronisko Młodzieżowe

270 000

270 000

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha