UCHWAŁA NR XLVII/721/13

Rady Miasta Opola

z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2013 rok o kwotę 256.758 zł, w tym:

Dochody gminy o kwotę 256.758 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 1.180.060 zł

 

 

Dział 710 – Działalność usługowa

+ 6.220 zł

 

 

 

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

+ 6.220 zł

 

§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

+ 6.220 zł

 

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 971.999 zł

 

 

 

Rozdział 80104 – Przedszkola

+ 800.000 zł

 

§ 0830 – Wpływy z usług

+ 800.000 zł

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 171.999 zł

 

§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

+ 171.999 zł

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

+ 201.841 zł

 

 

 

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

+ 201.841 zł

 

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

+ 201.841 zł

 

 

 

Dochody majątkowe:

- 923.302 zł

 

 

Dział 710 – Działalność usługowa

- 923.302 zł

 

 

 

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw

- 103.565 zł

 

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- 88.030 zł

 

§ 6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- 15.535 zł

 

 

 

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- 819.737 zł

 

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- 696.796 zł

 

§ 6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- 122.941 zł

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2013 rok o kwotę 5.834.755 zł, w tym:

 

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

- 5.834.755 zł

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2013 rok o kwotę 5.577.997 zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

- 732.917 zł

 

 

 

 

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- 952.417 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu – odcinek od obwodnicy północnej do ul.Krapkowickiej

- 1.537.417 zł

 

Wydatki majątkowe

- 1.537.417 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 1.537.417 zł

 

 

 

 

- Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu
ul. Sosnkowskiego na odcinku od ul. Pużaka do
ul. Mikołajczyka oraz od ul. Horoszkiewicza do
ul. Rzeszowskiej

- 85.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 85.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 85.000 zł

 

 

 

 

 

- Przebudowa ul. Ozimskiej w rejonie ul. Piotrkowskiej
w zakresie przebudowy zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych, budowy sygnalizacji świetlnej wraz z opracowaniem dokumentacji

+ 670.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 670.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 670.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

+ 219.500 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Remonty i bieżące utrzymanie dróg

+ 25.500 zł

 

Wydatki bieżące

+ 25.500 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 25.500 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 37.500 zł

 

 

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

+ 63.000 zł

 

 

 

 

 

- Przebudowa ulicy Działkowej w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni – opracowanie dokumentacji

+ 20.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 20.000 zł

 

 

 

 

- Przebudowa ul. Niedziałkowskiego w Opolu na odc.
ul. Jana Dobrego do ul. Strzelców Bytomskich

- 56.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 56.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 56.000 zł

 

 

 

 

- Budowa odcinka chodnika przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu

+ 230.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 230.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 230.000 zł

 

 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- 2.806.000 zł

 

 

 

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

- 1.944.000 zł

 

- Budowa mieszkań komunalnych

- 1.944.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 1.944.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 1.944.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 862.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Wykupy gruntów i nieruchomości

+ 3.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 3.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 3.000 zł

 

 

 

 

- Prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości

- 865.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 865.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 865.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 865.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

-

 

- Konkurs „Odmień swoje podwórko”

-

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

- 150.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 150.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 150.000 zł

 

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

+ 150.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 150.000 zł

 

 

 

Dział 710 – Działalność usługowa

- 3.310.000 zł

 

 

 

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

+ 20.000 zł

 

- Zakup oprogramowania do prowadzenia punktów adresowych wraz z wdrożeniem aktualnej bazy adresowej miasta Opola

+ 20.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 20.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 71035 – Cmentarze

- 3.330.000 zł

 

- Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi
– część południowa

- 3.330.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 3.330.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 3.330.000 zł

 

 

 

 

Dział 750 – Administracja publiczna

- 193.420 zł

 

 

 

 

Rozdział 75075 – Pozostała działalność

+ 50.000 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 50.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 50.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 50.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- 243.420 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Wydatki bieżące

- 70.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 70.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

- 70.000 zł

 

 

 

 

 

- Rozbiórka pawilonu przy ul. Budowlanych 4

+ 70.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 70.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 70.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 70.000 zł

 

 

 

 

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Struga 16 na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola”

- 243.420 zł

 

Wydatki majątkowe

- 243.420 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 243.420 zł

 

 

 

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

+ 30.000 zł

 

 

 

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

+ 30.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
– wydatki bieżące

+ 17.500 zł

 

Wydatki bieżące

+ 17.500 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 17.500 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 17.500 zł

 

 

 

 

- Zakupy inwestycyjne

+ 12.500 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 12.500 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 12.500 zł

 

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 909.499 zł

 

 

 

Rozdział 80104 – Przedszkola

+ 37.500 zł

 

- Przedszkole Publiczne Nr 26

+ 37.500 zł

 

Wydatki bieżące

+ 37.500 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 37.500 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 37.500 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80110 – Gimnazja

+ 305.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- PG Nr 8 – montaż monitoringu zewnętrznego

+ 5.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 5.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 5.000 zł

 

 

 

 

- Niepubliczne i publiczne gimnazja – dotacje

+ 300.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 300.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 300.000 zł

 

 

§ 2590 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną

+ 300.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

- 400.000 zł

 

- ZSZ WZDZ – publiczna – dotacja

- 400.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 400.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 400.000 zł

 

 

§ 2590 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną

- 400.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego
i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

+ 100.000 zł

 

- Zespół Placówek Oświatowych – remont dachu

+ 100.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

+ 100.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 100.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 866.999 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego

+ 358.814 zł

 

Wydatki bieżące

+ 358.814 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 358.814 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 358.814 zł

 

 

 

 

- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

+ 336.186 zł

 

Wydatki bieżące

+ 336.186 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 336.186 zł

 

 

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

+ 336.186 zł

 

 

 

- Realizacja programu Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji

+ 171.999 zł

 

Wydatki bieżące

+ 171.999 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 171.999 zł

 

 

§ 4301 – Zakup usług pozostałych

+ 171.999 zł

 

 

 

- Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

- 3.500 zł

 

Wydatki bieżące

- 3.500 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 3.500 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 3.500 zł

 

 

 

- Opłata jednorazowa za udostępnienie zagranicznego programu nauczania na potrzeby funkcjonowania oddziału międzynarodowego w PSP Nr 20 w Opolu

+ 3.500 zł

 

Wydatki bieżące

+ 3.500 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 3.500 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 3.500 zł

 

 

 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia

+ 50.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

+ 50.000 zł

 

- Wymiana części instalacji ciepłowniczej w budynku
SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu

+ 50.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 50.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 50.000 zł

 

 

§ 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

+ 50.000 zł

 

 

 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

+ 42.000 zł

 

 

 

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

+ 42.000 zł

 

- Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo
-Wychowawczych w Opolu – Dom Dziecka

+ 42.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 42.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 42.000 zł

 

 

§ 4260 – Zakup energii

+ 42.000 zł

 

 

 

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

- 70.000 zł

 

- Wydatki bieżące

- 70.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 70.000 zł

 

 

§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- 70.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

.+ 70.000 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 70.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 70.000 zł

 

 

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

+ 70.000 zł

 

 

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-

 

 

 

Rozdział 85305 – Żłobki

-

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

- 76.800 zł

 

Wydatki bieżące

- 76.800 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 76.800 zł

 

 

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

- 76.800 zł

 

 

 

 

 

- Utworzenie w roku 2013 w Niepublicznym Żłobku Akademia Kinder Centrum w Opolu nowych 24 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania – wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

+ 76.800 zł

 

Wydatki bieżące

+ 76.800 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 46.800 zł

 

 

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

+ 46.800 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 30.000 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 30.000 zł

 

 

 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

+ 100.000 zł

 

 

 

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

+ 100.000 zł

 

- Internat przy WZDZ Opole – dotacja

+ 100.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 100.000 zł

 

 

§ 2590 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną

+  100.000 zł

 

 

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

+ 193.341 zł

 

 

 

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

+ 178.341 zł

 

- Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni

+ 178.341 zł

 

Wydatki bieżące

+ 178.341 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 178.341 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 178.341 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

+ 15.000 zł

 

- Odławianie i leczenie dzikich zwierząt

+ 15.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 15.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 15.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 15.000 zł

 

 

 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

+ 200.000 zł

 

 

 

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

+ 60.000 zł

 

- Narodowe Centrum Polskiej Piosenki

+ 60.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 60.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 60.000 zł

 

 

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

+ 60.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 92118 – Muzea

+ 200.000 zł

 

- Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

+ 200.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 200.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 200.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

-

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Wydatki bieżące

+ 775 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

+ 775 zł

 

 

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 775 zł

 

 

 

 

- Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych

- 775 zł

 

Wydatki bieżące

- 775 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 775 zł

 

 

§ 4340 – Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

- 775 zł

 

 

 

 

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- 60.000 zł

 

- Wydatki bieżące

- 60.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 60.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 60.000 zł

 

 

 

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody  

- 60.500 zł

 

 

 

Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody

+ 8.500 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 8.500 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 8.500 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 8.500 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

- 69.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku wejścia głównego do Ogrodu Zoologicznego

- 107.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 107.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 107.000 zł

 

 

 

 

- Przebudowa instalacji wod.-kan. na terenie Ogrodu Zoologicznego – projekt

+ 28.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 28.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 28.000 zł

 

 

 

- Zagospodarowanie terenu wokół wybiegu flamingów

+ 10.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 10.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 10.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 10.000 zł

§ 4. W uchwale Nr XXXV/548/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2013 roku w wysokości 71.332.260 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w wysokości 35.600.000 zł;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 10.106.032 zł;

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 25.626.228 zł.”

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 45.705.032 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 29.615.613 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 1.700.000 zł.”

§ 5. W załącznikach nr 2 i 9 do uchwały Nr XXXV/548/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2013 rok dokonuje się zmiany w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 926015 – Obiekty sportowe, zapisu „Wymiana pokrycia dachu, wykonanie DSO i zaleceń KM PSP – Hala Widowiskowo-Sportowa "Okrąglak" wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej” na „Wymiana pokrycia dachu, wykonanie DSO i zaleceń KM PSP – Hala Widowiskowo-Sportowa "Okrąglak" wraz z przebudową, rozbudową i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych – I etap realizacji – wykonanie części przyłączy zewnętrznych”.

§ 6. W załączniku nr 13 do uchwały Nr XXXV/548/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia
2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2013 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy
finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 roku, w następujących pozycjach:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

 

 

80101

Szkoły podstawowe, w tym:

 

 

 

 

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5

321 800

318 000

 

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2
– Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16

31 700

31 700

 

80104

Przedszkola, w tym:

 

 

 

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2
- Przedszkole Publiczne Nr 16, w tym:

36 500

36 500

 

 

wydatki inwestycyjne

 

6000

 

80110

Gimnazja, w tym:

 

 

 

 

Publiczne Gimnazjum Nr 4

66 400

65 400

 

80120

Licea ogólnokształcące, w tym:

 

 

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
– Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I

37 000

37 000

 

 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące
Nr VI

14 000

14 000

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha