UCHWAŁA NR XLIV/694/13

Rady Miasta Opola

z dnia 4 lipca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594) -  Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dotychczasowemu ust. 2 w § 8 nadaje się brzmienie: „Poczet sztandarowy wyznacza Przewodniczący Rady Miasta Opola, a w uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Opola. Poczet sztandarowy zakłada szarfy w  barwach miasta”.

2. Ust. 2 w § 71 otrzymuje  brzmienie: „Do uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, dołączane jest uzasadnienie podjętego rozstrzygnięcia skargi z  ewentualnymi zaleceniami do realizacji przez podmiot, którego skarga dotyczyła”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Opola.

§ 3. Uchwała w chodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.    

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha