UCHWAŁA NR III/4/14

Rady Miasta Opola

z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379,
poz. 1072) oraz na podstawie § 37 ust. 1 i 3 oraz § 39 pkt 2 uchwały nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola
(Dz. Urz. Woj. Op. z 2012 r. poz. 687), zmienionej uchwałą nr  XLIV/694/13 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Op. z 2013 r. poz. 1712) oraz uchwałą nr LXI/924/14 Rady Miasta Opola z dnia  3 lipca 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Op. z 2014 r. poz. 1790) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Budżetową Rady Miasta Opola w następującym składzie:

1) Małgorzata Wilkos - przewodnicząca Komisji

2) Piotr Mielec - wiceprzewodniczący Komisji

3) Irena Dzwonkowska - członek Komisji

4) Tomasz Kaliszan - członek Komisji

5) Marek Kawa - członek Komisji

6) Marzena Kawałko - członek Komisji

7) Anna Łęgowik - członek Komisji

8) Marcin Ociepa - członek Komisji

9) Marcin Rol - członek Komisji

10) Witold Zembaczyński - członek Komisji

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Szymon Ogłaza