UCHWAŁA NR I/2/14

Rady Miasta Opola

z dnia 27 listopada 2014 r.

w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Opola

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, z  2014 r. poz. 379, poz. 1072)  – Rada Miasta Opola:

§ 1.

1. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania bezwzględną większością 21 głosów przy obecności 24 radnych dokonała wyboru radnego Krzysztofa Dryndy na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Opola.

2. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania bezwzględną większością 19 głosów przy obecności 24 radnych dokonała wyboru radnego Marka Kawy na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Opola.

3. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania bezwzględną większością 14 głosów przy obecności 24 radnych dokonała wyboru radnego Marcina Rola na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Opola.

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Szymon Ogłaza