UCHWAŁA NR XLIV/693/13

Rady Miasta Opola

z dnia 4 lipca 2013 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych miasta Opola na 2013 rok, w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna

-

 

 

 

 

 

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

-

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Wydatki bieżące

- 190.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 190.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 190.000 zł

 

 

 

 

 

- Realizacja projektu pn. „W Opolu wszystko gra”

+ 190.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 190.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 190.000 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha