UCHWAŁA NR LXVII/1004/14

Rady Miasta Opola

z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie zaleceń pokontrolnych

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 56 ust. 2 i 3 uchwały nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Op. z 2012 r. poz. 687, z 2013 r. poz. 1712, z 2014 r. poz. 1790)  – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w zakresie zadania „Kontrola sprzedaży przez gminę Opole nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Andersa 8 wraz z działkami przyległymi” wydaje się Prezydentowi Miasta Opola następujące zalecenia pokontrolne:

1. W związku z niewątpliwym powiązaniem pomiędzy Arkadiuszem Wiśniewskim
(ówczesnym Zastępcą Prezydenta Miasta Opola odpowiadającym za sprawy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami), a Wojciechem Duczmalem (członkiem zarządu mniejszościowego współwłaściciela nieruchomości, aktualnym skarbnikiem stowarzyszenia Opole na Tak, którego prezesem jest Arkadiusz Wiśniewski) należy skierować zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z oskarżenia publicznego przez Arkadiusza Wiśniewskiego do Prokuratury Rejonowej w Opolu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

2. Wypracowanie procedur kontroli, które zapobiegną zbywaniu większościowych udziałów Gminy z naruszeniem prawa.

3. Każdorazowo przed podpisaniem protokołu uzgodnień dotyczącego zbycia, sprzedaży nieruchomości, zniesienia udziałów itp. dokonywać oceny operatu szacunkowego, na podstawie którego wyceniono daną nieruchomość, czy w dniu podpisywania protokołu jest zgodny ze stanem faktycznym. Jeżeli wcześniej opracowany operat odbiega od stanu rzeczywistego, należy wykonać nowy operat szacunkowy.

4. Skierować sprawę opisaną w protokole do Najwyższej Izby Kontroli pod kątem błędnego trybu realizacji zniesienia udziałów współwłasności.

5. Zbadać poprzez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola całą procedurę sprzedaży i podziału działek przy ul. Gen. Andersa 8. 

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. O sposobie wykonania zaleceń należy zawiadomić Radę Miasta Opola w ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha