UCHWAŁA NR LXVII/998/14

Rady Miasta Opola

z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedawanej zabudowanej nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz TRISO Opolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594, zm.: poz. 645, poz. 1318 z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 68 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 37 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz. 518, ze zm.  poz. 659, poz. 805, poz. 906 ) Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Wyrazić zgodę na udzielenie 99,9% bonifikaty od ceny sprzedaży zabudowanej budynkiem nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 111/1 i 111/4 z karty mapy 80, obręb Nowa Wieś Królewska o łącznej powierzchni 0,0709 ha, położonej w Opolu, przy ul. Jagiellonów 53, sprzedawanej w oparciu o art. 37 ust 2 pkt 3 , na rzecz TRISO Opolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21 będącego użytkownikiem przedmiotowej nieruchomości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha