UCHWAŁA NR LXVII/992/14

Rady Miasta Opola

z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 261.544 zł, w tym:

Dochody gminy o kwotę 2.700 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 2.700 zł

 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

+ 2.700 zł

 

 

 

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

+ 2.700 zł

 

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

+ 2.700 zł

 

 

 

Dochody powiatu o kwotę 258.844 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 258.844 zł

 

 

Dział 758 – Różne rozliczenia

+ 21.844 zł

 

 

 

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

+ 21.844 zł

 

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

+ 21.844 zł

 

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 237.000 zł

 

 

 

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

+ 237.000 zł

 

§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat
z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia
i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

+ 237.000 zł

§ 2. Zwiększa się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 1.450.000 zł, w tym:

 

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym


+ 1.450.000 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 1.711.544 zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

+ 25.000 zł

 

 

 

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

+ 25.000 zł

 

- Dokumentacja dla projektu pn. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu”

+ 25.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 25.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 25.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 25.000 zł

 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

+ 600.000 zł

 

 

 

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

+ 600.000 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 600.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 600.000 zł

 

 

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

+ 600.000 zł

 

 

Dział 750 – Administracja publiczna

+ 10.000 zł

 

 

 

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

+ 10.000 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 10.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 5.290 zł

 

 

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 5.290 zł

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 4.710 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 4.710 zł

 

 

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 771.844 zł

 

 

 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

+ 13.000 zł

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20 – zakup sprzętu informatycznego na doposażenie oddziału międzynarodowego

+ 13.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 13.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 13.000 zł

 

 

 

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

+ 21.844 zł

 

- Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne – dotacje

+ 21.844 zł

 

Wydatki bieżące

+ 21.844 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 21.844 zł

 

 

§ 2590 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną

+ 21.844 zł

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 737.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

- Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego

+ 750.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 750.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 750.000 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 750.000 zł

 

 

 

 

- Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe

- 13.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 13.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 13.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 13.000 zł

 

 

 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna  

+ 2.700 zł

 

 

 

 

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

+ 2.700 zł

 

- Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego
– środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

+ 2.700 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.700 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 2.700 zł

 

 

§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

+ 2.700 zł

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 227.000 zł

 

 

 

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

+ 237.000 zł

 

- Powiatowy Urząd Pracy – wydatki bieżące

+ 237.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 237.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 237.000 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 204.500 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 30.000 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 2.500 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- 10.000 zł

 

- Promocja i organizacja wolontariatu

- 10.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 10.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 10.000 zł

 

 

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

- 10.000 zł

 

 

 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

+ 50.000 zł

 

 

 

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

+ 50.000 zł

 

- Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego

+ 50.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 50.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 50.000 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 50.000 zł

 

 

 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna

+ 25.000 zł

 

 

 

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

+ 25.000 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 25.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

+ 25.000 zł

 

 

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

+ 25.000 zł

§ 4. W uchwale Nr LII/775/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2014 roku w wysokości 38.487.626 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w wysokości 24.400.000 zł;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1.552.453 zł.

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 12.535.173 zł.”

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 25.952.453 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 28.697.692 zł.”

§ 5. W załączniku nr 13 do uchwały LII/775/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 roku, w następujących pozycjach:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

 

 

80101

Szkoły podstawowe, w tym:

 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2

67 400

67 400

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15

52 090

52 090

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29

116 500

116 500

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

 

 

85410

Internaty i  bursy szkolne, w tym:

 

 

 

 

Zespół Placówek Oświatowych - Bursa

185 000

185 000

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha