UCHWAŁA NR LXV/985/14

Rady Miasta Opola

z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Opolu przy ul. Bielskiej 2

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się regulamin korzystania z Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Opolu przy ul. Bielskiej 2, zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.

2. Regulamin Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha

Załącznik do uchwały nr LXV/985/14

Rady Miasta Opola

z dnia 23 października 2014 r.

REGULAMIN KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH
„MOJE BOISKO – ORLIK 2012” W OPOLU

1. Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Opolu przy ul. Bielskiej 2 jest ogólnodostępnym obiektem Miasta Opola, zarządzanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.

2. Boiska czynne są w następujących terminach:

a) planowane zajęcia szkolne dla uczniów w czasie trwania roku szkolnego:

- poniedziałek - piątek w godz. od 8:00 do 14:00

b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych:

- poniedziałek – piątek w godz. od 14:00 do 22:00,

- sobota, niedziela i święta w godz. od 10.00 do 22.00

c) w miesiącach od 1 lipca do 31 sierpnia boiska dostępne dla wszystkich chętnych:

- poniedziałek – piątek godz. 8:00 – 22:00,

- sobota, niedziela i święta godz. 10.00 – 22.00.

3. Czas otwarcia obiektu może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych lub niezależnych od zarządcy obiektu (imprezy sportowe, święta, przerwy technologiczne, awarie).

4. Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kompleksu Boisk Sportowych wymaga zgody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.

5. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne.

6. Przed wejściem na obiekt należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz stosować się do jego postanowień.

7. Za egzekwowanie przestrzegania Regulaminu obiektu odpowiada dyżurujący pracownik obiektu.

8. Nieprzestrzeganie porządku publicznego lub przepisów niniejszego Regulaminu przez osoby korzystające z obiektu, może skutkować usunięciem z terenu obiektu.

9. W sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych pracownik MOSiR może zabronić korzystania z obiektu.

10. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 2b i 2c koordynuje pełniący dyżur pracownik MOSiR.

11. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 2a koordynuje nauczyciel lub opiekun grupy.

12. Sprzęt sportowy znajdujący się na wyposażeniu obiektu wydaje pracownik MOSiR na podstawie wypełnionego formularza. Pobierający sprzęt po skończonych zajęciach zobowiązany jest go zdać w stanie nienaruszonym. Za powstałe usterki, lub zniszczenia sprzętu korzystający ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.

13. Osoby korzystające z obiektu obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez pracownika MOSiR.

14. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u pracownika MOSiR z tygodniowym wyprzedzeniem.

15. Warunkiem korzystania z obiektu przy sztucznym świetle jest minimalna liczba chętnych wynosząca 8 osób.

16. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 19.

17. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a) używania butów piłkarskich na korkach oraz kolców,

b) użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki oraz innego,

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz żywności (słonecznika), żucia gumy, a także zażywania środków odurzających,

f) przebywania na terenie obiektu w stanie nietrzeźwości oraz pod wpływem środków odurzających,

g) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

h) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

i) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

j) wprowadzania zwierząt,

k) korzystania z boisk bez zgody pracownika MOSiR,

l) wnoszenia materiałów pirotechnicznych i ognia otwartego.

18. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły.

19. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

20. Osoby niepełnosprawne wymagające opieki mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod nadzorem opiekuna.

21. Osoby znajdujące się w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności lub samopoczucia oraz kobiety w ciąży, powinny korzystać z obiektu i znajdujących się tam urządzeń ze szczególną ostrożnością, stosownie do aktualnego stanu zdrowia.

22. Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom dyżurnego pracownika.

23. Zajęcia zorganizowane mogą odbywać się wyłącznie w obecności instruktorów lub trenerów w terminach zgodnych z harmonogramem rezerwacji.

24. Zajęcia zorganizowane odbywają się w grupach liczących nie więcej niż 15 uczestników przypadających na jedną osobę prowadzącą zajęcia.

25. Wszelkie skaleczenia, urazy a także nieprawidłowości dot. funkcjonowania obiektu należy zgłaszać niezwłocznie dyżurującemu pracownikowi.

26. Kierownictwo obiektu może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z obiektu.

27. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu będą przechowywane przez 48 godzin, a następnie usuwane.

28. Znalezione na terenie obiektu rzeczy wartościowe, dokumenty, klucze itp. nie będą przechowywane. MOSiR zobowiązuje się w takich przypadkach do pośredniczenia w nawiązaniu kontaktu między znalazcą a osobą, która zgłosi się po odbiór rzeczy.

29. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych klientów w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, szkoły i klubu wyłącznie do celów promocyjnych (strona internetowa, foldery, ulotki, zdjęcia pamiątkowe itp.) i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

30. Klienci ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone MOSiR – owi i osobom trzecim.

31. Za szkody wyrządzone przez małoletniego do lat 13 odpowiada jego opiekun, natomiast za szkody wyrządzone przez osoby korzystające z obiektu w zorganizowanej grupie odpowiedzialność ponosi organizator zajęć.

32. Skargi i wnioski dotyczące niniejszego regulaminu i funkcjonowania Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK można zgłaszać w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 14.00 w administracji MOSiR przy ul. Barlickiego 13.

33. Dyrektor MOSiR przyjmuje skargi i wnioski w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 15.00 w Opolu przy ulicy Barlickiego 13.

34. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor MOSiR.