UCHWAŁA NR LXV/984/14

Rady Miasta Opola

z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu zwiedzania Wieży Piastowskiej w Opolu

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się regulamin zwiedzania Wieży Piastowskiej w Opolu zarządzanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.

2. Regulamin zwiedzania Wieży Piastowskiej stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha

REGULAMIN ZWIEDZANIA WIEŻY PIASTOWSKIEJ

1. Zarządcą Wieży Piastowskiej jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu mający siedzibę przy ul. Barlickiego 13 w Opolu.

2. Wieża Piastowska udostępniana jest do zwiedzania codziennie w godzinach ustalonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.

3. Przed wejściem na obiekt należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu, przepisów ppoż. i BHP, a w szczególności do stosowania się do uwag pracownika MOSiR.

4. Podczas zwiedzania Wieży Piastowskiej należy bezwzględnie stosować się do uwag i zaleceń przewodnika.

5. Wejście na Wieżę Piastowską możliwe jest tylko z przewodnikiem. Zwiedzanie trwa minimum 30 min.

6. Liczba osób jednocześnie przebywających w Wieży Piastowskiej jest ograniczona. Grupa powinna liczyć maksymalnie 10 osób.

7. Zwiedzanie Wieży Piastowskiej możliwe jest po zakupieniu biletu wstępu, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

8. Do korzystania z bezpłatnych biletów wstępu uprawnione są dzieci do lat 3.

9. Do korzystania z ulgowych biletów wstępu uprawnieni są;

- dzieci po ukończeniu 3 roku życia,

- uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, dziennych szkół ponadgimnazjalnych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia,

- emeryci, renciści.

10. Dokumenty uprawniające do korzystania z ulgowych biletów:

- ważna legitymacja szkolna,

- legitymacja rencisty, emeryta lub dowód osobisty z odcinkiem renty lub emerytury,

- karta „Opolska Rodzina”.

11. Pokaz multimedialny w Wieży Piastowskiej przeznaczony jest dla dzieci powyżej 6 roku życia.

12. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać na Wieży Piastowskiej wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

13. Osoby niepełnosprawne wymagające opieki mogą przebywać na terenie Wieży Piastowskiej wyłącznie pod nadzorem opiekuna.

14. Ostatnie wejście na Wieżę Piastowską następuje 30 minut przed jej zamknięciem.

15. Wieżę Piastowską należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.

16. Podczas zwiedzania nie wolno spożywać napojów i żywności, rozmawiać przez telefon.

17. W Wieży Piastowskiej obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i używania ognia.

18. Zabrania się wstępu do Wieży Piastowskiej:

- osobom nietrzeźwym,

- zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu,

- zakłócającym porządek zwiedzania,

- naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

19. Zabronione jest :

- wnoszenie do Wieży Piastowskiej broni białej i palnej, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,

- wnoszenie do Wieży Piastowskiej materiałów łatwopalnych, toksycznych i wybuchowych,

- wnoszenie do Wieży Piastowskiej plecaków i toreb uniemożliwiających swoimi gabarytami poruszanie się drogami komunikacyjnymi wewnątrz obiektu,

- wejście do Wieży Piastowskiej ze zwierzętami.

20. W Wieży Piastowskiej bezwzględnie zabronione jest:

- zrzucanie z tarasu widokowego jakichkolwiek przedmiotów,

- wspinanie się po elementach konstrukcji tarasu widokowego,

- zaśmiecanie pomieszczeń,

- niszczenie elementów konstrukcji, wystroju i wyposażenia,

- wynoszenie elementów wyposażenia obiektu,

- wnoszenie i wprowadzanie na teren obiektu: rowerów, deskorolek, hulajnóg i innych podobnych sprzętów i jeżdżenie na nich.

21. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (silny wiatr, deszcz, śnieg, grad, mgła, wyładowania atmosferyczne, itp.) o wejściu na platformę widokową Wieży Piastowskiej decyduje przewodnik.

22. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia oraz wyproszenia z obiektu zwiedzających, którzy nie stosują się do Regulaminu.

23. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.

24. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki i zdarzenia będące następstwem nie przestrzegania Regulaminu korzystania z Wieży oraz ogólnych zasad bhp.

25. Istnieje możliwość zarezerwowania terminu zwiedzania telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną w godzinach otwarcia obiektu.

26. Rzeczy pozostawione na terenie Wieży Piastowskiej będą przechowywane przez 48 godzin, a następnie usuwane.

27. Znalezione na terenie obiektu rzeczy wartościowe, dokumenty, klucze itp. nie będą przechowywane. MOSiR zobowiązuje się w takich przypadkach do pośredniczenia w nawiązaniu kontaktu między znalazcą a osobą, która zgłosi się po odbiór rzeczy.

28. Klienci ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone MOSiR – owi i osobom trzecim.

29. Za szkody wyrządzone przez małoletniego do lat 13 odpowiada jego opiekun, natomiast za szkody wyrządzone przez osoby korzystające z obiektu w zorganizowanej grupie
odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.

30. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych klientów w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, szkoły i klubu wyłącznie do celów promocyjnych (strona internetowa, foldery, ulotki, zdjęcia pamiątkowe itp.) i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

31. Skargi i wnioski dotyczące niniejszego Regulaminu i funkcjonowania Wieży Piastowskiej można zgłaszać w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 14.00 w administracji MOSiR przy ul. Barlickiego 13.

32. Dyrektor MOSiR przyjmuje skargi i wnioski w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 15.00 w Opolu przy ulicy Barlickiego 13.

33. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor MOSiR.