UCHWAŁA NR LXV/978/14

Rady Miasta Opola

z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego „Kamionka Piast” w Opolu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, poz. 628, poz. 842, Dz.U. z 2014 r. poz. 805, poz. 850, poz. 1002, poz. 1101) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Uzgadnia się następujący zakres prac, wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, które mają być przeprowadzone na terenie użytku ekologicznego „Kamionka Piast” w Opolu, zgodnie z inwentaryzacją drzew i krzewów na ww. terenie:

1) usunięcie 218 pni drzew i 47 m2 krzewów (w tym obumarłych, zamierających zagrażających bezpieczeństwu ludzi, owocowych);

2) pielęgnacja 17 drzew i 506 m2 krzewów, polegająca na usunięciu posuszu oraz poprawie statyki drzew.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha