UCHWAŁA NR LXV/975/14

Rady Miasta Opola

z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 121.205 zł, w tym:

Dochody gminy o kwotę 178.800 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 73.800 zł

 

 

Dział 710 – Działalność usługowa

- 135.079 zł

 

 

 

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- 135.079 zł

 

§ 2008 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- 107.254 zł

 

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- 18.927 zł

 

§ 2319 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- 8.898 zł

 

 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

+ 50.000 zł

 

 

 

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

+ 50.000 zł

 

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

+ 50.000 zł

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 79.879 zł

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 79.879 zł

 

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

+ 79.879 zł

 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

+ 79.000 zł

 

 

 

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

+ 79.000 zł

 

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

+ 79.000 zł

 

 

Dochody majątkowe:

+ 105.000 zł

 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

+ 100.000 zł

 

 

 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

+ 100.000 zł

 

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

+ 100.000 zł

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 5.000 zł

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 5.000 zł

 

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich

+ 5.000 zł

 

 

Dochody powiatu o kwotę – 57.595 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 262.900 zł

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 262.000 zł

 

 

 

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

+ 68.000 zł

 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 68.000 zł

 

 

 

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

+ 194.000 zł

 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 194.000 zł

 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

+ 900 zł

 

 

 

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

+ 900 zł

 

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

+ 900 zł

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 320.495 zł

 

 

 

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

- 320.495 zł

 

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- 272.421 zł

 

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- 48.074 zł

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 12.795.777zł, w tym:

 

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

+ 429.700 zł

 

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym


- 13.225.477 zł

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 12.674.572 zł, w tym:

Dział 020 – Leśnictwo

- 20.000 zł

 

 

 

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

- 20.000 zł

 

- Wydatki bieżące

- 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 20.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 20.000 zł

 

 

Dział 600 – Transport i łączność

- 981.477 zł

 

 

 

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- 981.477 zł

 

w tym:

 

 

 

 

- Zmiana programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wrocławska-Domańskiego-Partyzancka w Opolu

+ 230.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 230.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 230.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 230.000 zł

 

 

 

- Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu – odcinek od obwodnicy północnej do ul.Krapkowickiej

- 887.417 zł

 

Wydatki majątkowe

- 887.417 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 887.417 zł

 

 

 

- Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz
z analizą oddziaływania na środowisko

- 71.340 zł

 

Wydatki bieżące

- 71.340 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 71.340 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 71.340 zł

 

 

 

- Przebudowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej n/k Ulgi wraz
z budową mostu objazdowego na rz. Odrze – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

- 500.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 500.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 500.000 zł

 

 

 

- Budowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

+ 350.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 350.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 350.000 zł

 

 

 

- Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc.
od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej – opracowanie dokumentacji

- 102.720 zł

 

Wydatki majątkowe

- 102.720 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 102.720 zł

 

 

 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- 100.000 zł

 

- Budowa drogi łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Dambonia

- 100.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 100.000 zł

 

 

 

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

+ 100.000 zł

 

- Remonty i bieżące utrzymanie dróg

+ 100.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 100.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 100.000 zł

 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

+ 195.600 zł

 

 

 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

+ 195.600 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 195.600 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 195.600 zł

 

 

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

+ 195.600 zł

 

 

Dział 710 – Działalność usługowa

- 116.555 zł

 

 

 

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- 20.000 zł

 

- Opracowania projektowe

- 20.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 20.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 20.000 zł

 

 

 

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- 96.555 zł

 

- Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej

- 96.555 zł

 

Wydatki bieżące

- 96.555 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

- 96.555 zł

 

 

§ 4398 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

- 107.254 zł

 

 

§ 4399 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

+ 10.699 zł

 

 

Dział 750 – Administracja publiczna

- 1.282.040 zł

 

 

 

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- 4.500 zł

 

- Działalność jednostek pomocniczych – Zakrzów

- 4.500 zł

 

Wydatki bieżące

- 4.500 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 4.500 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- 3.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 1.500 zł

 

 

 

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- 5.000 zł

 

- Wydatki bieżące

- 5.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 5.000 zł

 

 

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne

- 5.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- 1.272.540 zł

 

w tym:

 

 

 

 

- Wydatki bieżące

- 30.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 30.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 30.000 zł

 

 

 

- Komputeryzacja Urzędu Miasta

+ 55.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 55.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 55.000 zł

 

 

 

- Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni – Ratusz, Plac Wolności, Mały Rynek

- 1.297.540 zł

 

Wydatki majątkowe

- 1.297.540 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 1.297.540 zł

 

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

+ 3.000 zł

 

 

 

Rozdział 75416 – Straż Miejska

-

 

w tym:

 

 

 

 

- Straż Miejska – wydatki bieżące

- 12.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 12.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 12.000 zł

 

 

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

- 2.000 zł

 

 

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

- 1.200 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

- 6.800 zł

 

 

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- 2.000 zł

 

 

 

- Straż Miejska – zakup centrali telefonicznej

+ 12.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 12.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 12.000 zł

 

 

 

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

+ 3.000 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 3.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 3.000 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 3.000 zł

 

 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- 200.000 zł

 

 

 

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- 200.000 zł

 

- Wydatki bieżące

- 200.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- obsługa długu

- 200.000 zł

 

 

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

- 200.000 zł

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 848.339 zł

 

 

 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- 265.500 zł

 

w tym:

 

 

 

 

- PSP Nr 7 – zakupy inwestycyjne

+ 4.500 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 4.500 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 4.500 zł

 

 

 

- Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe – dotacje

- 270.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 270.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 270.000 zł

 

 

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

- 270.000 zł

 

 

 

Rozdział 80104 – Przedszkola

+ 1.120.000 zł

 

- Przedszkola niepubliczne – dotacje

+ 1.120.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 1.120.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 1.120.000 zł

 

 

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

+ 1.150.000 zł

 

 

§ 2590 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną

- 30.000 zł

 

 

 

Rozdział 80110 – Gimnazja

- 25.000 zł

 

- Niepubliczne i publiczne gimnazja – dotacje

- 25.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 25.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 25.000 zł

 

 

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

- 15.000 zł

 

 

§ 2590 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną

- 10.000 zł

 

 

 

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

- 920.000 zł

 

- Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne – dotacje

- 920.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 920.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 920.000 zł

 

 

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

- 1.150.000 zł

 

 

§ 2590 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną

+ 230.000 zł

 

 

 

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

- 218.040 zł

 

w tym:

 

 

 

 

- Zespół Szkół Budowlanych – realizacja programu przeciwdziałania narkomanii

+ 1.960 zł

 

Wydatki bieżące

+ 1.960 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 1.960 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 1.960 zł

 

 

 

- Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe – dotacje

- 220.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 220.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 220.000 zł

 

 

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

+ 380.000 zł

 

 

§ 2590 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną

- 600.000 zł

 

 

 

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

+ 10.000 zł

 

- Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – zakupy inwestycyjne

+ 10.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 10.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 10.000 zł

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 1.146.879 zł

 

w tym:

 

 

 

 

- Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego

+ 1.062.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 1.062.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 1.062.000 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 1.062.000 zł

 

 

 

- Realizacja projektu pn. „Droga do sukcesu”

+ 84.879 zł

 

w tym:

 

 

 

 

Wydatki bieżące

+ 79.879 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 79.879 zł

 

 

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

+ 79.879 zł

 

 

 

Wydatki majątkowe

+ 5.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 5.000 zł

 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- 1.960 zł

 

 

 

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

-

 

w tym:

 

 

 

 

- Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)

- 17.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 17.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 17.000 zł

 

 

§ 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

- 17.000 zł

 

 

 

- Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia

+ 17.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 17.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 17.000 zł

 

 

§ 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

+ 17.000 zł

 

 

 

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- 1.960 zł

 

- Wydatki bieżące

- 1.960 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 1.960 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 1.960 zł

 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna  

- 1.748.500 zł

 

 

 

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

+ 900 zł

 

w tym:

 

 

 

 

- Dom Dziecka – wydatki bieżące

- 27.600 zł

 

Wydatki bieżące

- 27.600 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 27.600 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 900 zł

 

 

§ 4220 – Zakup środków żywności

- 7.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 18.000 zł

 

 

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- 3.500 zł

 

 

 

- Dom Dziecka – przebudowa wentylacji mechanicznej na mechaniczną z funkcją chłodzenia w pomieszczeniach kuchni zbiorowej

+ 28.500 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 28.500 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 28.500 zł

 

 

 

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

+ 121.600 zł

 

- Domy Dziennego Pobytu

+ 121.600 zł

 

Wydatki bieżące

+ 121.600 zł

 

w tym:

 

 

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

+ 200 zł

 

 

§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

+ 200 zł

 

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 42.900 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 35.800 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 6.220 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 880 zł

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 78.500 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 60.000 zł

 

 

§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

+ 200 zł

 

 

§ 4260 – Zakup energii

+ 8.000 zł

 

 

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

+ 800 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 8.000 zł

 

 

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

+ 300 zł

 

 

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

+ 500 zł

 

 

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

+ 700 zł

 

 

 

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

+ 79.000 zł

 

- Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

+ 79.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 79.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 79.000 zł

 

 

§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

+ 79.000 zł

 

 

 

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

+ 41.200 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 41.200 zł

 

w tym:

 

 

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

+ 41.200 zł

 

 

§ 3110 – Świadczenia społeczne

+ 41.200 zł

 

 

 

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- 2.000.000 zł

 

- Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu

- 2.000.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 2.000.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 2.000.000 zł

 

 

 

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

-

 

- Wydatki bieżące

-

 

w tym:

 

 

 

- środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

+ 50.000 zł

 

 

- środki własne

- 50.000 zł

 

 

 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

+ 8.800 zł

 

- Roboty publiczne

+ 8.800 zł

 

Wydatki bieżące

+ 8.800 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 8.080 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 6.740 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 1.170 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 170 zł

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 720 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 200 zł

 

 

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

+ 150 zł

 

 

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

+ 370 zł

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

 - 320.495 zł

 

 

 

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

- 320.495 zł

 

w tym:

 

 

 

 

- Realizacja projektu pn. „Praca łączy pokolenia”

- 205.358 zł

 

Wydatki bieżące

- 205.358 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

- 205.358 zł

 

 

§ 3257 – Stypendia różne

- 78.766 zł

 

 

§ 3259 – Stypendia różne

- 13.900 zł

 

 

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 1.251 zł

 

 

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 220 zł

 

 

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 22.035 zł

 

 

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 3.889 zł

 

 

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy

+ 44 zł

 

 

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy

+ 8 zł

 

 

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe

- 13.158 zł

 

 

§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe

- 2.322 zł

 

 

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

- 59.850 zł

 

 

§ 4309 – Zakup usług pozostałych

- 10.561 zł

 

 

§ 4417 – Podróże służbowe krajowe

- 2.040 zł

 

 

§ 4419 – Podróże służbowe krajowe

- 360 zł

 

 

 

- Realizacja projektu pn. „Kadry dojrzałe do zmian”

- 115.137 zł  

 

Wydatki bieżące

- 115.137 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

- 115.137 zł

 

 

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 9.121 zł

 

 

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 1.610 zł

 

 

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 1.508 zł

 

 

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 266 zł

 

 

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy

- 235 zł

 

 

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy

- 42 zł

 

 

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia

- 1.530 zł

 

 

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia

- 270 zł

 

 

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

- 84.659 zł

 

 

§ 4309 – Zakup usług pozostałych

- 14.940 zł

 

 

§ 4417 – Podróże służbowe krajowe

- 732 zł

 

 

§ 4419 – Podróże służbowe krajowe

- 128 zł

 

 

§ 4447 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- 82 zł

 

 

§ 4449 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- 14 zł

 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- 457.900 zł

 

 

 

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne

- 15.000 zł

 

- Niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno
-pedagogiczne – dotacja

- 15.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 15.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 15.000 zł

 

 

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

- 15.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

- 470.000 zł

 

- Internat przy WZDZ Opole – dotacja

- 470.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 470.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 470.000 zł

 

 

§ 2590 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną

- 470.000 zł

 

 

 

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

+ 27.100 zł

 

- Pomoc materialna dla uczniów

+ 27.100 zł

 

Wydatki bieżące

+ 27.100 zł

 

w tym:

 

 

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

+ 27.100 zł

 

 

§ 3240 – Stypendia dla uczniów

+ 27.100 zł

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

- 276.620 zł

 

 

 

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- 347.000 zł

 

- Realizacja „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola”

- 347.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 347.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 347.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 347.000 zł

 

 

 

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

+ 40.380 zł

 

- Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie
i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola

+ 40.380 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 40.380 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych

+ 40.380 zł

 

 

 

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

+ 30.000 zł

 

- Miejski Zarząd Dróg – wydatki bieżące

+ 30.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 30.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 30.000 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 30.000 zł

 

 

 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

- 8.160.000 zł

 

 

 

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

+ 200.000 zł

 

- Narodowe Centrum Polskiej Piosenki

+ 200.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 200.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 200.000 zł

 

 

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

+ 200.000 zł

 

 

 

Rozdział 92116 – Biblioteki

+ 200.000 zł

 

- Miejska Biblioteka Publiczna

+ 200.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 200.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 200.000 zł

 

 

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

+ 200.000 zł

 

 

 

Rozdział 92118 – Muzea

- 8.560.000 zł

 

- Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

- 8.560.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 8.560.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

- 8.560.000 zł

 

 

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody

- 174.964 zł

 

 

 

Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody

+ 20.000 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 20.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 20.000 zł

 

 

 

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

- 194.964 zł

 

w tym:

 

 

 

 

- Ogród Zoologiczny – zakupy inwestycyjne

+ 15.700 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 15.700 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 15.700 zł

 

 

 

- Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt wraz z projektem
– ekspozycja płazów (żab)

- 210.664 zł

 

Wydatki majątkowe

- 210.664 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 210.664 zł

 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna

+ 19.000 zł

 

 

 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

+ 19.000 zł

 

- Zakup programu do prezentacji wyników na tablicy LED na Krytej Pływalni „Wodna Nuta”

+ 19.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 19.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 19.000 zł

 

 

 

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

+ 10.000 zł

 

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – wydatki bieżące

+ 10.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 10.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 10.000 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 10.000 zł

 

 

 

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- 10.000 zł

 

- Wydatki bieżące

- 10.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 15.000 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- 7.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 7.700 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

- 300 zł

 

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 5.000 zł

 

 

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

+ 5.000 zł

§ 4. W załączniku nr 2 i 9 do uchwały Nr LII/775/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok dokonuje się zmiany w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zapisu „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową – opracowanie dokumentacji” na „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową”.

§ 5. W uchwale Nr LII/775/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2014 roku w wysokości 37.037.626 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w wysokości 23.400.000 zł;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1.102.453 zł.

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 12.535.173 zł.”

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 24.502.453 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 28.697.692 zł.”

§ 6. W załączniku nr 13 do uchwały LII/775/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 roku, w następujących pozycjach:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

 

 

80101

Szkoły podstawowe, w tym:

 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2,
w tym:

64 000

64 000

 

 

wydatki inwestycyjne

 

6 700

 

 

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5

381 100

381 100

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
– Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16

86 100

86 100

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26

9 600

9 600

 

80102

Szkoły podstawowe specjalne, w tym:

 

 

 

 

Zespół Szkół Specjalnych

144 800

144 800

 

80104

Przedszkola, w tym:

 

 

 

 

Przedszkole Publiczne Nr 4

109 600

109 600

 

 

Przedszkole Publiczne Nr 8

165 170

165 170

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
– Przedszkole Publiczne Nr 16

67 300

67 300

 

 

Przedszkole Publiczne Nr 24

120 300

120 300

 

 

Przedszkole Publiczne Nr 43

110 700

110 700

 

 

Przedszkole Publiczne Nr 54

231 300

231 300

 

80110

Gimnazja, w tym:

 

 

 

 

Publiczne Gimnazjum Nr 8, w tym:

72 400

70 300

 

 

wydatki inwestycyjne

 

10 000

 

80120

Licea ogólnokształcące, w tym:

 

 

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących
– Publiczne Liceum Ogólnokształcące
Nr III, w tym:

106 000

106 000

 

 

wydatki inwestycyjne

 

5 200

 

80140

Centrum Kształcenia Praktycznego,
w tym:

 

 

 

 

Zespół Placówek Oświatowych
– Centrum Kształcenia Praktycznego

215 500

215 500

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

 

 

85410

Internaty i bursy szkolne, w tym:

 

 

 

 

Internat Zespołu Szkół Mechanicznych, w tym:

656 000

656 000

 

 

wydatki inwestycyjne

 

12 000

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha