UCHWAŁA NR LXIII/958/14

Rady Miasta Opola

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie opinii o zamiarze wniesienia przez Prezydenta Miasta Opola wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.

Na podstawie § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Miasta Opola (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2012 r., poz. 687), w związku z § 1 pkt 2 uchwały Nr LIX/678/06 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Opola (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2006 r., Nr 21, poz. 723) - Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1.

1. Pozytywnie zaopiniować zamiar wniesienia przez Prezydenta Miasta Opola prawa własności rzeczowego majątku trwałego w postaci 2 autobusów marki MAN o wartości netto (bez podatku od towarów i usług) 1.848.000 zł (słownie: milion osiemset czterdzieści osiem tysięcy złotych 0/100) oraz materiałów promocyjnych o wartości netto (bez podatku od towarów i usług) 362,40 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa złote 40/100) jako wkład niepieniężny (aport) do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.

2. Łączna wartość aportu będzie wynosić 1.848.362,40 zł (słownie: milion osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote 40/100).

3. Wkład niepieniężny (aport), o którym mowa w ust. 1, przeznaczony zostanie na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z 23.698.000 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) na 25.546.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych). W zamian za wniesienie wkładu Gmina Opole obejmie 3.696 udziałów po 500 zł każdy i posiadać będzie w Spółce łącznie 51.092 udziałów.

4. Majątek składający się na aport zostanie nabyty w ramach projektu „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu – etap III” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha