UCHWAŁA NR LXII/945/14

Rady Miasta Opola

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 12

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się regulamin korzystania z Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 12, zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.

2. Regulamin Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego im. Opolskich Olimpijczyków stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha

Załącznik do uchwały Nr LXII/945/14

Rady Miasta Opola

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

REGULAMIN MIEJSKIEGO STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO
IM. OPOLSKICH OLIMPIJCZYKÓW

1. Miejski Stadion Lekkoatletyczny im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 12 jest ogólnodostępnym obiektem Miasta Opola, zarządzanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.

2. Obiekt jest czynny codziennie w godzinach 7:00 – 22:00. Przebywanie na terenie obiektu poza godzinami otwarcia jest zabronione.

3. Czas otwarcia obiektu może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych lub niezależnych od zarządcy obiektu (imprezy sportowe, święta, przerwy technologiczne, awarie).

4. Przed wejściem na teren obiektu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz stosować się do jego postanowień.

5. Za egzekwowanie przestrzegania Regulaminu obiektu odpowiadają dyżurujący pracownicy.

6. Nieprzestrzeganie porządku publicznego lub przepisów niniejszego Regulaminu przez osoby korzystające z obiektu, może skutkować usunięciem z terenu obiektu.

7. Obiekt udostępniany jest w szczególności klubom i stowarzyszeniom sportowym do prowadzenia cyklicznych zajęć treningowych oraz szkołom do przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego. Osoby indywidualne korzystają z obiektu w godzinach ogólnodostępnych, nie kolidujących z zawodami, imprezami i zajęciami grupowymi.

8. Na terenie obiektu obowiązuje obuwie sportowe.

9. O możliwości i zasadach zorganizowania imprezy na stadionie decyduje kierownik obiektu
w porozumieniu z Dyrekcją MOSiR.

10. Warunkiem zorganizowania imprezy na obiekcie jest podpisanie umowy o wynajmie obiektu i jej bezwzględne przestrzeganie.

11. Zajęcia treningowe odbywają się zgodnie z obowiązującym harmonogramem, na warunkach określonych we wcześniej podpisanej umowie pomiędzy MOSiR-em a klubem lub stowarzyszeniem sportowym.

12. Osoby trenujące na terenie obiektu mają prawo korzystać z określonych pomieszczeń i sprzętu stanowiących jego wyposażenie wyłącznie za zgodą kierownika obiektu.

13. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:

a) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,

b) wstępu osobom, których zachowanie stwarza zagrożenie dla otoczenia,

c) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych używek, palenia papierosów oraz innych środków odurzających,

d) wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,

e) wprowadzania i przebywania zwierząt,

f) hałasowania,

g) spożywania produktów żywnościowych, w tym gumy do żucia bezpośrednio przy bieżni stadionu,

h) niszczenia urządzeń i sprzętu,

i) komercyjnego fotografowania i filmowania bez zgody Kierownika Obiektu lub Dyrektora MOSiR.

14. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły.

15. Wejście na stadion jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu obiektu.

16. Ze stadionu mogą korzystać osoby:

a) wyłącznie za zgodą i wiedzą obsługi stadionu,

b) będące uczestnikami grupy, która podpisała umowę na korzystanie ze stadionu.

17. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie stadionu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

18. Osoby niepełnosprawne wymagające opieki mogą przebywać na stadionie wyłącznie pod nadzorem opiekuna.

19. Osoby znajdujące się w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności lub samopoczucia oraz kobiety w ciąży, powinny korzystać ze stadionu i znajdujących się tam urządzeń ze szczególną ostrożnością, stosownie do aktualnego stanu zdrowia.

20. Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom dyżurującego pracownika.

21. Zajęcia zorganizowane na stadionie mogą odbywać się wyłącznie w obecności instruktorów lub trenerów w terminach zgodnych z harmonogramem rezerwacji.

22. Zajęcia zorganizowane odbywają się w grupach liczących nie więcej niż 15 uczestników przypadających na jedną osobę prowadzącą zajęcia.

23. Zasady uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych określa odrębny regulamin.

24. Zasady korzystania z sauny określa instrukcja stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.

25. Wejście na stadion w celach rekreacyjnych jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania ze stadionu i znajdujących się w nim urządzeń.

26. Wszelkie skaleczenia, urazy a także nieprawidłowości dot. funkcjonowania obiektu należy zgłaszać niezwłocznie dyżurującemu pracownikowi.

27. Kierownictwo obiektu może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z obiektu.

28. Użytkownicy obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone
MOSiR – owi i osobom trzecim.

29. Za szkody wyrządzone przez małoletniego do lat 13 odpowiada jego opiekun, natomiast za szkody wyrządzone przez osoby korzystające z obiektu w zorganizowanej grupie odpowiedzialność ponosi organizator zajęć.

30. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu są przechowywane przez 48 godzin, a następnie usuwane.

31. Znalezione na terenie obiektu rzeczy wartościowe, dokumenty, klucze itp. nie będą przechowywane. MOSiR zobowiązuje się w takich przypadkach do pośredniczenia w nawiązaniu kontaktu między znalazcą a osobą, która zgłosi się po odbiór rzeczy.

32. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych klientów w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, szkoły i klubu wyłącznie do celów promocyjnych (strona internetowa, foldery, ulotki, zdjęcia pamiątkowe itp.) i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

33. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu.

34. Skargi i wnioski dotyczące niniejszego Regulaminu i funkcjonowania Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego można zgłaszać w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 14.00
w administracji obiektu.

35. Dyrektor MOSiR przyjmuje skargi i wnioski w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 15.00 w Opolu przy ulicy Barlickiego 13.

36. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor MOSiR. 

Załącznik

do Regulaminu Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego

w Opolu

Instrukcja użytkowania sauny

1. Przy korzystaniu z sauny obowiązuje Regulamin Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu.

2. Sauna jest obiektem dostępnym pod warunkiem wykupienia usługi.

3. Małoletni do lat 13 mogą korzystać z sauny wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

4. Ze względu na wysoką temperaturę w saunie, osoby leczące się, winny skonsultować korzystanie z sauny z lekarzem.

5. Korzystający z kąpieli w saunie mają obowiązek używania własnego ręcznika.

6. Jednorazowo w saunie może przebywać 8 osób.

7. Przed wejściem do sauny, zmyć z ciała wszelkie kosmetyki oraz zanieczyszczenia, a następnie wytrzeć ciało do sucha.

8. Zaleca się:

- Przed wejściem do sauny zdjąć biżuterię, okulary itp.

- Korzystać z sauny w strojach kąpielowych przystosowanych do temperatury panującej
w saunie.

- Sprawdzić, czy temperatura w saunie jest odpowiednia dla klienta.

9. W przypadku pogorszenia samopoczucia należy natychmiast opuścić saunę i zgłosić ten fakt obsłudze obiektu.

10. Po opuszczeniu sauny schłodzić ciało pod prysznicem, odpocząć przed dalszymi czynnościami.

11. Zabrania się:

- Użytkowania sauny, jeżeli występują jakiekolwiek zagrożenia, sauna jest wyłączona
z użytkowania lub niesprawna.

- Wnoszenia do sauny jakichkolwiek płynów, substancji zapachowych, przedmiotów łatwo nagrzewających się, łatwopalnych, nie odpornych na temperatury panujące w saunie.

- Regulowania parametrów sauny, manipulowania włącznikami, oświetleniem itp.

Uwaga! Sauna nie jest pod ciągłą, bezpośrednią obserwacją pracownika obsługi!