UCHWAŁA NR LXII/942/14

Rady Miasta Opola

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, poz. 843, poz. 1543, z 2014 r. poz. 659) – Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej położonej w Opolu, której przebieg przedstawiony jest na załączniku graficznym, nadać nazwę: „Stanisława Lema”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha

Załącznik do uchwały nr LXII/942/14

Rady Miasta Opola z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Załącznik do uchwały nr LXII/942/14
Rady Miasta Opola z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Zalacznik1.pdf