UCHWAŁA NR LXII/939/14

Rady Miasta Opola

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Gimnazjalna akademia – program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę przystąpienia do realizacji projektu pn. „Gimnazjalna akademia – program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola” w celu poprawy jakości edukacji oraz wyrównania szans edukacyjnych uczniów szkół gimnazjalnych Miasta Opola

§ 2.

1. Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. Miasto Opole zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w realizację projektu w formie niepieniężnej w wysokości 15 % całkowitej wartości zadania.

3. Środki na realizację Projektu zostaną wprowadzone do budżetu Miasta Opola po podpisaniu z Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) umowy o dofinansowanie Projektu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha