UCHWAŁA NR LXII/938/14

Rady Miasta Opola

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 5 ust. 6a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703,  Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,  poz. 1400, Nr 249,  poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273,  Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,  poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320,  Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811) oraz § 2 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 200, poz. 1537, Nr 218, poz. 1701, z 2012 r. poz. 1196) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII/700/02 Rady Miasta Opola z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie założenia Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 3 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

2) w § 1 ust. 4 załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Siedzibą Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu jest budynek przy ul. Powstańców Śląskich 19 w Opolu”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXII/938/14

Rady Miasta Opola

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
PUBLICZNEJ PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Na podstawie § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 200, poz. 1537, Nr 218, poz. 1701, z 2012 r. poz. 1196)

Rada Miasta Opola

odnawia


z dniem 1 września 2014 r. akt założycielski placówki o nazwie:

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

1. Siedzibą Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu jest budynek przy
ul. Powstańców Śląskich 19.

2. Celem Ośrodka jest doskonalenie zawodowe i doradztwo metodyczne dla
nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek.

3. Organem prowadzącym Ośrodek jest Miasto Opole.

4. Zasięg terytorialny: obszar miasta Opola.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXII/938/14

Rady Miasta Opola

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OPOLU

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, zwany dalej „Ośrodkiem” działa
na podstawie:

1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych

2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

§ 2.

1. Ośrodek jest publiczną placówką założoną i prowadzoną przez Miasto Opole zajmującą się doskonaleniem nauczycieli szkół i placówek oświatowych wspierającą ich rozwój zawodowy.

2. Używana w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach nazwa brzmi: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

3. Ośrodek może używać skrótu swojej nazwy w brzmieniu MODN w Opolu.

4. Siedziba Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu znajduje się przy
ul. Powstańców Śląskich 19.

5. Ośrodek obejmuje zasięgiem terytorialnym miasto Opole oraz gminy, z którymi zostało zawarte porozumienie.

6. W uzasadnionych przypadkach związanych w szczególności ze świadczeniem usług szkoleniowych Ośrodek ma prawo podejmować działalność na terenie województwa.

§ 3.

1. Organem prowadzącym Ośrodek jest Miasto Opole.

2. Finansowanie Ośrodka jako jednostki budżetowej określa ustawa o finansach publicznych.

3. Źródłami finansowania jednostki są: środki finansowe zapewnione w budżecie organu prowadzącego oraz dotacje innych jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o zawarte porozumienia oraz inne środki pozyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Ośrodek może osiągać dochody oraz realizować wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

5. Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty. 

II. CELE I ZADANIA OŚRODKA

§ 4.

1. Celem Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli, oświatowej kadry kierowniczej i innych pracowników szkół i placówek publicznych i niepublicznych, a także pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów prowadzących działalność dydaktyczną i oświatowo-wychowawczą, zmierzającą do podniesienia jakości pracy.

2. Do obowiązkowych zadań Ośrodka należy:

1) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:

a) wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;

b) wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego;

c) realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania;

d) diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;

e) przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli;

f) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą;

3) Ośrodek może realizować również inne zadania zlecone przez organ prowadzący, w tym organizowanie i prowadzenie form aktywizujących nauczycieli w ramach wspierania nauczycieli emerytów i pozostających bez zatrudnienia.

3. Zadania obowiązkowe, o których mowa w punkcie 1) i 2) realizowane są w szczególności przez:

1) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki obejmującego:

a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,

b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,

c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,

d) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania;

2) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń;

3) prowadzenie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń;

4) udzielanie konsultacji;

5) upowszechnianie przykładów dobrej praktyki.

III. ORGANIZACJA OŚRODKA

§ 5.

1. Organami Ośrodka są:

a) Dyrektor,

b) Rada Programowa.

2. W Ośrodku mogą być tworzone stanowiska: wicedyrektora, koordynatora pracowni.

3. Stanowiska, o których mowa w ust. 2,  powierza i odwołuje z nich Dyrektor Ośrodka
w porozumieniu z organem prowadzącym.

4. W Ośrodku mogą być tworzone na określony czas, stanowiska kierownika projektu oraz kierownika kursu.

5. Stanowiska kierownika projektu oraz kierownika kursu powierza Dyrektor Ośrodka.

§ 6.

1. Ośrodkiem kieruje dyrektor.

2. Kandydata na stanowisko dyrektora ośrodka wyłania się w drodze konkursu zgodnie
z odrębnymi przepisami.

3. Przedstawiciel do komisji konkursowej jest wybierany w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 nauczycieli zatrudnionych w Ośrodku.

4. Funkcję dyrektora powierza i odwołuje z niej organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 7. Do zadań Dyrektora Ośrodka należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz;

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

3) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym i odpowiedzialność
za ich prawidłowe wykorzystanie;

4) ponoszenie odpowiedzialności za organizowanie administracyjnej, finansowej
i gospodarczej obsługi placówki;

5) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia;

6) zawieranie umów w ramach projektów zlecanych przez ministra właściwego ds. oświaty, centralne ośrodki doskonalenia nauczycieli, Opolskiego Kuratora Oświaty i organ prowadzący;

7) zatrudnianie i zwalnianie pracowników placówki;

8) przyznawanie nagród i wymierzanie kar pracownikom placówki;

9) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
dla pracowników placówki, po zasięgnięciu opinii rady programowej placówki;

10) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa.

§ 8.

1. Rada Programowa jest organem opiniodawczo - doradczym Dyrektora Ośrodka.

2. W skład Rady Programowej wchodzą:

a) po 1 przedstawicielu organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego oraz nauczycieli doradców/konsultantów,

b) po 1 przedstawicielu szkół wyższych z terenu miasta Opola,

c) po 1 przedstawicielu dyrektorów przedszkoli,

d) po 1 przedstawicielu dyrektorów szkół wszystkich typów,

e) po 1 przedstawicielu innych instytucji współpracujących z ośrodkiem.

3. Przewodniczący Rady Programowej jest wybierany w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 jej członków.

4. Rada Programowa odbywa posiedzenia co najmniej raz w roku.

5. Dyrektor Ośrodka zawiadamia przewodniczącego Rady Programowej i wszystkich jej członków w formie pisemnej o terminie, miejscu i tematyce zebrania nie później niż 7 dni przed terminem zebrania.

6. Do zadań Rady Programowej należy:

a) przedstawianie propozycji dotyczących głównych kierunków działania Ośrodka,

b) wyrażanie opinii w sprawach wnioskowanych przez Dyrektora Ośrodka.

§ 9.

1. W Ośrodku mogą być tworzone pracownie i inne równorzędne komórki organizacyjne.

2. Niezależnie od wymienionych w pkt. 1 komórek organizacyjnych Dyrektor Ośrodka może powołać na czas określony zespoły zadaniowe. W skład zespołów zadaniowych wchodzą zarówno pracownicy Ośrodka, jak i nauczyciele doradcy. Zadania takiego zespołu każdorazowo określa dyrektor, powołując jednocześnie koordynatora zespołu.

§ 10. Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań pracowni i komórek organizacyjnych, o których mowa w § 9 pkt 1, określa regulamin organizacyjny Ośrodka.

IV. ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA

§ 11.

1. Ośrodek może współpracować z uczelniami wyższymi w zakresie kształcenia podyplomowego.

2. Zajęcia w Ośrodku prowadzone są w systemie kursowym w grupach.

3. Grupy tworzone są zgodnie ze specjalnością i poziomem kursu.

4. Liczba słuchaczy w grupie jest dostosowana do warunków sal lekcyjnych,
sal warsztatowych oraz charakteru szkolenia.

5. Zajęcia odbywają się w godzinach dostosowanych do potrzeb słuchaczy, możliwości lokalowych i warsztatowych z uwzględnieniem innych istotnych okoliczności np. życzeń zleceniodawcy, treści programu.

6. Czas trwania jednostki dydaktycznej wynosi 45 minut.

7. Zajęcia mogą być prowadzone w blokach będących wielokrotnością czasu jednostki.

8. Ilość godzin i czas trwania zajęć, w tym układ jednostek dydaktycznych, ustala dyrektor
w oparciu o wymagania programowe i zasady bhp.

V. PRACOWNICY OŚRODKA

§ 12.

1. W Ośrodku mogą być zatrudnieni:

a) nauczyciele konsultanci,

b) pracownicy ekonomiczni, inżynieryjno – techniczni, administracji i obsługi,

c) radca prawny.

2. Na stanowiskach konsultantów mogą być zatrudniani nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

3. Na stanowiskach niepedagogicznych mogą być zatrudniani pracownicy posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

4. Usługi na rzecz Ośrodka świadczą nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach, którym organ prowadzący powierzył funkcję doradcy metodycznego.

§ 13. 1) Do zadań nauczycieli konsultantów należy organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, popularyzatorskiej i analitycznej jak również samokształcenie własne.

2) Czas pracy nauczyciela konsultanta, zatrudnionego w pełnym wymiarze wynosi 35 godzin tygodniowo.

3) Nauczyciele konsultanci zobowiązani są do przeprowadzenia w ciągu roku szkolnego,
w ramach 35-godzinnego tygodnia pracy, określonej liczby godzin zajęć dydaktycznych:

a) nauczyciel konsultant – 120 godzin,

b) dyrektor – 35 godzin.

4) Zajęcia dydaktyczne są realizowane w formach kursów, warsztatów, szkoleń, konsultacji zbiorowych i konferencji szkoleniowych oraz innych według potrzeb.

5) W szczególnych przypadkach Dyrektor Ośrodka może ustalić inny wymiar godzin dydaktycznych, jednak w odpowiedniej relacji do obciążenia pozostałymi zadaniami.

6) Podział czasu na poszczególne obszary działań konsultanta, o których mowa w pkt 1, określa Dyrektor Ośrodka na początku każdego roku szkolnego.

7) Konsultant pracuje według rocznego planu pracy zaakceptowanego przez Dyrektora Ośrodka.

§ 14. Indywidualne przydziały czynności sporządzone zgodnie z zapisami regulaminu organizacyjnego Ośrodka, dla każdego nauczyciela - konsultanta oraz innego pracownika Ośrodka są uszczegółowieniem postanowień niniejszego statutu.

§ 15.

1. Funkcję doradcy metodycznego w Ośrodku pełnią nauczyciele zatrudnieni w ramach stosunku pracy w publicznej szkole lub placówce, z jednoczesnym obniżeniem wysokości obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, na podstawie powierzenia funkcji doradcy metodycznego przez organ prowadzący, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Do zadań doradcy metodycznego należy w szczególności wspomaganie nauczycieli
oraz rad pedagogicznych w:

a) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego;

b) doborze i adaptacji lub tworzeniu programów nauczania i materiałów dydaktycznych;

c) rozwijaniu umiejętności metodycznych;

d) podejmowaniu działań innowacyjnych.

3. Doradca metodyczny realizuje zadania m.in. poprzez:

a) udzielanie indywidualnych i zbiorowych konsultacji;

b) prowadzenie lekcji i zajęć otwartych, pokazowych oraz zajęć warsztatowych;

c) organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno –wychowawczą nauczycieli;

d) publikacje materiałów metodycznych (w tym środków dydaktycznych).

4. Szczegółowy zakres czynności i działań doradcy metodycznego określa Dyrektor Ośrodka uwzględniając przydzielenie godzin zajęć dydaktycznych w ramach form,
o których mowa w § 13 pkt. 4.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16. Porozumienie w zakresie zadań edukacyjnych innych jednostek samorządu terytorialnego prowadzonych przez Ośrodek każdorazowo zawiera Prezydent Miasta Opola,
określając warunki dofinansowania.

§ 17. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 18. Ośrodek używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 19. Zmian w statucie Ośrodka dokonuje się w sposób właściwy dla jego uchwalenia.

§ 20.

1. Statut wchodzi w życie z dniem nadania.

2. Traci moc statut Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z dnia 25 marca 2010 r.