UCHWAŁA NR LXII/935/14

Rady Miasta Opola

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Miasta Opola zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta Opola przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, poz. 1238, z 2014 r. poz. 40, poz. 47, poz. 457), w związku z uchwałą Nr LXXIV/793/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Opola na lata 2010 – 2032”, zmienioną uchwałą Nr LVII/862/14 Rady Miasta Opola z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/793/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032”, Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Paragraf 2 ust. 2 uchwały Nr XXXVII/592/13 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Miasta Opola zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta Opola przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu otrzymuje brzmienie: „Przedsięwzięcia związane usuwaniem wyrobów zawierających azbestsfinansowane będą w 100% ze środków WFOŚiGW w Opolu oraz z budżetu Miasta Opola, przy czym dofinansowanie z budżetu Miasta Opola nie może przekroczyć wysokości zabezpieczonych środków na ten cel w danym roku budżetowym”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha