UCHWAŁA NR LXII/934/14

Rady Miasta Opola

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

zmieniająca Uchwałę nr XXXVII/575/13 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego na liniach wybiegających poza granice administracyjne miasta Opola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379) i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1173, 1529) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXXVII/575/13 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2013 r. zmienia się:

1) § 6, który otrzymuje brzmienie:

㤠6.

1.  Ustala się następujące ceny biletów miesięcznych okresowych imiennych, uprawniających jedną osobę do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkie dni miesiąca na liniach autobusowych wybiegających poza granice administracyjne Opola, z wyłączeniem linii nocnej: 120,00 zł

2. Bilety ważne są tylko z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika.”

2) § 7, który otrzymuje brzmienie:

㤠7.

1.  Ustala się następujące ceny biletów miesięcznych okresowych imiennych szkolnych, uprawniających dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, posiadających aktualną legitymację szkolną, do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkie dni miesiąca na liniach autobusowych wybiegających poza granice administracyjne Opola, z wyłączeniem linii nocnej: 72,00 zł

2. Bilety ważne są tylko z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika.”

3) § 8, który otrzymuje brzmienie:

㤠8.

1.  Ustala się następujące ceny biletów miesięcznych okresowych imiennych trasowanych, uprawniających do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkie dni miesiąca na wybranych liniach autobusowych, wybiegających poza granice administracyjne Opola, z wyłączeniem linii nocnej:

1) na jedną linię: 100,00 zł

2) na dwie linie: 116,00 zł

2. Ustala się następujące ceny biletów miesięcznych okresowych imiennych trasowanych szkolnych, uprawniających dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, posiadających aktualną legitymację szkolną, do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkie dni miesiąca na wybranych liniach autobusowych, wybiegających poza granice administracyjne Opola, z wyłączeniem linii nocnej:

1) na jedną linię: 58,50

2) na dwie linie: 70,00 zł

3. Bilety ważne są tylko z legitymacją imienną wydaną przez przewoźnika.”

§ 2. Bilety miesięczne okresowe nabyte przed dniem wejścia w życie uchwały zachowują swoją ważność na okres, na jaki zostały wydane.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 września 2014 r.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha