UCHWAŁA NR LXII/933/14

Rady Miasta Opola

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

zmieniająca Uchwałę nr VII/74/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379) i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1173, 1529) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr VII/74/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 lutego 2011 r. zmienia się § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

㤠2.

1.  Ustala się następujace ceny biletów jednorazowego kasowania za przejazd środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach autobusowych, w granicach administracyjnych Opola:

1) bilet jednorazowy dzienny normalny za przejazd jednej osoby: 2,60 zł

2) bilet jednorazowy dzienny za przejazd jednej osoby uprawnionej do korzystania z ulgi gminnej: 1,60 zł

3) bilet jednorazowy dzienny sprzedawany z kasy fiskalnej przez kierowcę w autobusie:

a) za przejazd jednej osoby: 3,00 zł

b) za przejazd jednej osoby uprawnionej do korzystania z ulgi gminnej: 1,80 zł

4) bilet jednorazowy sieciowy jednokrotnego kasowania uprawniający jedną osobę do niekontrolowanej liczby przejazdów w ciągu dnia na liniach komunikacyjnych dziennych w granicach administracyjnych Opola:

a) za przejazd jednej osoby: 8,00 zł

b) za przejazd jednej osoby uprawnionej do korzystania z ulgi gminnej: 4,90 zł

5) bilet nocny uprawniający jedną osobę do przejazdu w jedną stronę na linii nocnej sprzedawany z kasy fiskalnej przez kierowcę w autobusie:

a) za przejazd jednej osoby: 3,60 zł

b) za przejazd młodzieży szkół ponadgimnazjalnych nie starszej niż do ukończenia 24 roku życia, posiadającej aktualną legitymację szkolną: 1,80 zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 września 2014 r.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha