UCHWAŁA NR LXII/932/14

Rady Miasta Opola

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 188 ust. 1a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, poz. 742 i 1544; z 2013 r. poz. 675, 829 i 1588, z 2014 r. poz. 7, poz. 1650, poz. 768 i poz. 821) - Rada Miasta Opola uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XXI/209/07 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu  zbiorowego (Dz. Urz. Woj. Op.  z 2008 r. Nr 2, poz. 49) wprowadza się następujące zmiany:

- w § 1 ust. 1 po pkt. 3)  dodaje się pkt 4) o treści:

„4)  uczestnicy studiów doktoranckich, nie dłużej niż do ukończenia 35 roku życia”

- w § 2 ust. 1 po pkt. 8) dodaje się pkt 9), który otrzymuje brzmienie:

„9)  osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym i posiadające w trakcie przejazdu dowód rejestracyjny samochodu, w rozumieniu ustawy - Prawo o ruchu drogowym, z ważnym terminem badania technicznego, korzystające z przejazdów w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu, tj. 22 września każdego roku.”

- w § 1 ust. 2 po pkt. 3)  dodaje się pkt 4) o treści:

„4)  legitymacja doktoranta, której wzór określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2013 r. poz. 1581)”

- w § 2 ust. 2 po pkt. 8) dodaje się pkt 9), który otrzymuje brzmienie:

„9)  prawo jazdy okazane łącznie z dowodem rejestracyjnym samochodu, w rozumieniu ustawy - Prawo o ruchu drogowym, z ważnym terminem badania technicznego.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha