UCHWAŁA NR LXII/931/14

Rady Miasta Opola

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 140.060 zł, w tym:

Dochody gminy o kwotę 118.700 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 118.700 zł

 

 

Dział 750 – Administracja publiczna

+ 20.000 zł

 

 

 

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

+ 20.000 zł

 

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

+ 20.000 zł

 

 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

+ 90.200 zł

 

 

 

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

+ 2.700 zł

 

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

+ 2.700 zł

 

 

 

 

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

+ 78.000 zł

 

§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

+ 78.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

+ 9.500 zł

 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 9.500 zł

 

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

+ 8.500 zł

 

 

 

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

+ 8.500 zł

 

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

+ 8.500 zł

 

 

 

Dochody powiatu o kwotę 21.360 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 21.360 zł

 

 

Dział 758 – Różne rozliczenia

+ 10.000 zł

 

 

 

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

+ 10.000 zł

 

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

+ 10.000 zł

 

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 11.360 zł

 

 

 

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

+ 8.981 zł

 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 8.981 zł

 

 

 

 

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

+ 2.379 zł

 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 2.379 zł

§ 2. Zwiększa się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 530.280 zł, w tym:

 

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

+ 530.280 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 670.340 zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

-

 

 

 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

-

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Przebudowa ul. Wspólnej w Opolu – etap I

- 100.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 100.000 zł

 

 

 

 

 

- Rozbudowa drogi łączącej ul. Cmentarną z ul. Wrocławską
w Opolu z włączeniem do istniejącego ronda wraz
z odwodnieniem – etap II

+ 100.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 100.000 zł

 

 

 

 

Dział 630 – Turystyka

+ 24.900 zł

 

 

 

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

+ 24.900 zł

 

- Miejska Informacja Turystyczna – wydatki bieżące

+ 24.900 zł

 

Wydatki bieżące

+ 24.900 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 23.700 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 20.000 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 3.200 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 500 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 1.200 zł

 

 

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

+ 200 zł

 

 

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

+ 1.000 zł

 

 

 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

+ 40.000 zł

 

 

 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

+ 40.000 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 40.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 40.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 40.000 zł

 

 

 

 

Dział 710 – Działalność usługowa

+ 70.000 zł

 

 

 

Rozdział 71035 – Cmentarze

+ 70.000 zł

 

- Budowa oświetlenia części nieczynnego cmentarza komunalnego przy ul. Wrocławskiej

+ 70.000 zł

 

Wydatki majątkowe

 

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 70.000 zł

 

 

 

 

Dział 750 – Administracja publiczna

+ 220.000 zł

 

 

 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

+ 200.000 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 200.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 200.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 200.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

+ 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Wydatki bieżące

+ 14.943 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 14.943 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- 146 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 15.089 zł

 

 

 

 

 

- Realizacja projektu pn. „Opolskie kwitnące muzycznie III"

+ 5.057 zł

 

Wydatki bieżące

+ 5.057 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 23.529 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 23.529 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 28.586 zł

 

 

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 146 zł

 

 

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

+ 20.000 zł

 

 

§ 4309 – Zakup usług pozostałych

+ 8.440 zł

 

 

 

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

+ 40.000 zł

 

 

 

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

+ 40.000 zł

 

- Zakup sprężarki stanowiącej wyposażenie stacji ochrony dróg oddechowych

+ 40.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 40.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 40.000 zł

 

 

 

 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- 320.000 zł

 

 

 

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- 320.000 zł

 

- Wydatki bieżące

- 320.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- obsługa długu

- 320.000 zł

 

 

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

- 320.000 zł

 

 

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

-

 

 

 

Rozdział 80104 – Przedszkola

-

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 28

- 17.500 zł

 

Wydatki bieżące

- 17.500 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 17.500 zł

 

 

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek

- 17.500 zł

 

 

 

 

 

- PP Nr 28 – wydatki na zakupy inwestycyjne

+ 17.500 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 17.500 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 17.500 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

-

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola

+ 18.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 18.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 18.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 18.000 zł

 

 

 

 

- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

+ 86.200 zł

 

Wydatki bieżące

+ 86.200 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 86.200 zł

 

 

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

+ 86.200 zł

 

 

 

 

- Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników

- 104.200 zł

 

Wydatki bieżące

- 104.200 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 104.200 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 104.200 zł

 

 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- 20.000 zł

 

 

 

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 20.000 zł

 

- Wydatki bieżące – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- 20.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 10.000 zł

 

 

§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

- 10.000 zł

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 10.000 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- 4.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 6.000 zł

 

 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

+ 534.710 zł

 

 

 

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

+ 19.440 zł

 

- Dom Dziecka – wydatki bieżące

+ 19.440 zł

 

Wydatki bieżące

+ 19.440 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 19.440 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 16.400 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 2.820 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 220 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

+ 90.610 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – wydatki bieżące

+ 61.920 zł

 

Wydatki bieżące

+ 61.920 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 61.920 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 51.700 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 9.020 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 1.200 zł

 

 

 

 

 

- Domy Dziennego Pobytu

+ 23.560 zł

 

Wydatki bieżące

+ 23.560 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 23.560 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 19.668 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 3.410 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 482 zł

 

 

 

 

 

- Domy Dziennego Pobytu – zakupy inwestycyjne

+ 5.130 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 5.130 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 5.130 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

+ 190.800 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego
– środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

+ 2.700 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.700 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 2.700 zł

 

 

§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

+ 2.700 zł

 

 

 

 

- Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- 205.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 205.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 205.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

- 205.000 zł

 

 

 

 

- Remont budynku Środowiskowego Domu Samopomocy „Magnolia” w Opolu przy ul. Stoińskiego 8

+ 393.100 zł

 

Wydatki bieżące

+ 393.100 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

+ 393.100 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 393.100 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

+ 98.000 zł

 

- Realizacja zadania pn. „Instrukcja Niebicia”

+ 98.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 98.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 7.500 zł

 

 

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 6.269 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 1.077 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 154 zł

 

 

 

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 10.000 zł

 

 

§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

+ 10.000 zł

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 80.500 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 9.500 zł

 

 

§ 4220 – Zakup środków żywności

+ 1.500 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 69.500 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

+ 9.300 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 9.300 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 9.300 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 7.764 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 1.346 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 190 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

+ 80.750 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
– wydatki bieżące

+ 12.240 zł

 

Wydatki bieżące

+ 12.240 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 12.240 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 10.200 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 1.780 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 260 zł

 

 

 

 

 

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wydatki bieżące

+ 68.510 zł

 

Wydatki bieżące

+ 68.510 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 68.510 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 57.192 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 9.917 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 1.401 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

+ 8.680 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 8.680 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 8.680 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 7.246 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 1.256 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 178 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

+ 37.130 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Modernizacja instalacji grzewczej w budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa"

+ 13.630 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 13.630 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 13.630 zł

 

 

 

 

 

- Wykonanie modernizacji sieci hydrantowej w budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa"

- 13.630 zł

 

Wydatki majątkowe

- 13.630 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 13.630 zł

 

 

 

 

 

- Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa”

+ 6.200 zł

 

Wydatki bieżące

+ 6.200 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 6.200 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 5.176 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 897 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 127 zł

 

 

 

 

 

- Punkt Konsultacyjny

+ 930 zł

 

Wydatki bieżące

+ 930 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 930 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 776 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 135 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 19 zł

 

 

 

 

 

- Miejskie Centrum Świadczeń

+ 30.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 30.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 30.000 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 14.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 15.000 zł

 

 

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

+ 1.000 zł

 

 

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 86.770 zł

 

 

 

Rozdział 85305 – Żłobki

- 4.260 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Żłobek Nr 2 – wydatki bieżące

+ 12.240 zł

 

Wydatki bieżące

+ 12.240 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 12.240 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 10.300 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 1.700 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 240 zł

 

 

 

 

 

- Żłobek Nr 3 – wydatki bieżące

+ 12.960 zł

 

Wydatki bieżące

+ 12.960 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 12.960 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 10.800 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 1.900 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 260 zł

 

 

 

 

 

- Żłobek Nr 4 – wydatki bieżące

+ 23.040 zł

 

Wydatki bieżące

+ 23.040 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 23.040 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 19.200 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 3.350 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 490 zł

 

 

 

 

 

- Żłobek Nr 9 – wydatki bieżące

+ 19.440 zł

 

Wydatki bieżące

+ 19.440 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 19.440 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 16.200 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 2.840 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 400 zł

 

 

 

 

 

- Żłobek – Pomnik Matki Polki – wydatki bieżące

+ 20.160 zł

 

Wydatki bieżące

+ 20.160 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 20.160 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 16.860 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 2.900 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 400 zł

 

 

 

 

 

- Żłobek Nr 4 – zakupy inwestycyjne

+ 6.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 6.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 6.000 zł

 

 

 

 

 

- Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

- 98.100 zł

 

Wydatki bieżące

- 98.100 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 98.100 zł

 

 

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

- 98.100 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

+ 6.230 zł

 

- Klub Integracji Społecznej – wydatki bieżące

+ 6.230 zł

 

Wydatki bieżące

+ 6.230 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 6.230 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 5.201 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 901 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 128 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85324 – Pozostała działalność

+ 8.981 zł

 

- Zakupy inwestycyjne sprzętu

+ 8.981 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 8.981 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 8.981 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

+ 75.819 zł

 

- Powiatowy Urząd Pracy – wydatki bieżące

+ 75.819 zł

 

Wydatki bieżące

+ 75.819 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 73.440 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 61.400 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 10.540 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 1.500 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.379 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 2.379 zł

 

 

 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

+ 10.000 zł

 

 

 

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

+ 10.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Wyposażenie w pomoce dydaktyczne Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu

+ 10.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 10.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 10.000 zł

 

 

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek

+ 10.000 zł

 

 

 

 

 

- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

+ 12.100 zł

 

Wydatki bieżące

+ 12.100 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 12.100 zł

 

 

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

+ 12.100 zł

 

 

 

 

- Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników

- 12.100 zł

 

Wydatki bieżące

- 12.100 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 12.100 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 12.100 zł

 

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 212.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

+ 13.000 zł

 

- Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt – wydatki bieżące

+ 13.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 13.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 4.500 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 4.500 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 8.500 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 8.500 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- 225.000 zł

 

- Realizacja projektu „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola”

- 225.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 225.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 225.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 225.000 zł

 

 

 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

+ 163.360 zł

 

 

 

 

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

+ 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Zakup konsolety oświetleniowej na potrzeby Narodowego Centrum Polskiej Piosenki

+ 130.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 130.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

+ 130.000 zł

 

 

 

 

 

- Narodowe Centrum Polskiej Piosenki

- 30.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 30.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 30.000 zł

 

 

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

- 30.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

+ 12.960 zł

 

- Galeria Sztuki Współczesnej

+ 12.960 zł

 

Wydatki bieżące

+ 12.960 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 12.960 zł

 

 

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

+ 12.960 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 92116 – Biblioteki

+ 50.400 zł

 

- Miejska Biblioteka Publiczna

+ 50.400 zł

 

Wydatki bieżące

+ 50.400 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 50.400 zł

 

 

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

+ 50.400 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

-

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

- 5.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 5.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 5.000 zł

 

 

 

 

 

- Pomoc finansowa dla miasta Radzionków na utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.

+ 5.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 5.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych

+ 5.000 zł

 

 

 

 

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

+ 57.500 zł

 

 

 

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

+ 57.500 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Przebudowa instalacji wod-kan. na terenie ogrodu zoologicznego wraz z projektem – budowa sieci hydrantowej

- 170.100 zł

 

Wydatki majątkowe

- 170.100 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 170.100 zł

 

 

 

 

 

- Budowa ogrodzenia wybiegu dingo na nowym terenie ogrodu
– zakup i dostawa materiałów

+ 40.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 40.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 40.000 zł

 

 

 

 

 

- Budowa Terrarium Australia – zakup i dostawa materiałów

+ 35.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 35.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 35.000 zł

 

 

 

 

 

- Budowa woliery dla ptactwa Australii wraz z trasem widokowym – zakup i dostawa materiałów

+ 38.800 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 38.800 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 38.800 zł

 

 

 

 

 

- Adaptacja istniejących boksów składu opału na garaż dwustanowiskowy na traktor i samochód dostawczy – zakup
i dostawa materiałów – system gospodarczy – I etap

+ 20.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 20.000 zł

 

 

 

 

 

- Wykonanie remontu komina w lokalnej kotłowni Ogrodu Zoologicznego

+ 36.300 zł

 

Wydatki bieżące

+ 36.300 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

+ 36.300 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 36.300 zł

 

 

 

 

 

- Ogród Zoologiczny – wydatki bieżące

+ 52.500 zł

 

Wydatki bieżące

+ 52.500 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 52.500 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 48.000 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 4.500 zł

 

 

 

 

 

- Ogród Zoologiczny – zakupy inwestycyjne

+ 5.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 5.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 5.000 zł

 

 

 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna

- 24.900 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- 24.900 zł

 

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – wydatki bieżące

- 24.900 zł

 

Wydatki bieżące

- 24.900 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 23.700 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 20.000 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 3.200 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 500 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 1.200 zł

 

 

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

- 200 zł

 

 

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

- 1.000 zł

§ 4. W uchwale Nr LII/775/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2014 roku w wysokości 50.616.603 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w wysokości 24.400.000 zł;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 14.111.549 zł.

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 12.105.054 zł.”

§ 5. W załączniku nr 13 do uchwały LII/775/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 roku, w następujących pozycjach:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

 

 

80101

Szkoły podstawowe, w tym:

 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21

95 000

95 000

 

80104

Przedszkola, w tym:

 

 

 

 

Przedszkole Publiczne Nr 22

119 699

119 699

 

80110

Gimnazja, w tym:

 

 

 

 

Publiczne Gimnazjum Nr 8

59 500

57 400

 

80120

Licea ogólnokształcące, w tym:

 

 

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II, w tym:

560 000

560 000

 

 

wydatki inwestycyjne

 

11 000

§ 6. W załączniku nr 14 do uchwały LII/775/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok ustala się aktualny plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych:

Dział

Rozdział

§

Plan na 2014 r.

Realizujący

1

2

3

4

5

700

70005

 

5 358 250

Urząd Miasta Opola
- Referat Nieruchomości Skarbu Państwa

 

 

0470

4 125 000

 

0750

101 250

0760

749 500

0770

375 000

0970

7 500

700

70005

 

48 750

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych

 

 

0750

48 750

 

750

75011

 

9 756

Urząd Miasta Opola
- Wydział Spraw Obywatelskich

 

 

0690

9 756

 

754

75411

 

21 000

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

 

 

0580

400

 

0750

20 400

0970

200

852

85203

 

32 000

Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"

 

 

0830

32 000

 

852

85212

 

520 000

Miejskie Centrum Świadczeń

 

 

0970

100 000

 

0980

420 000

852

85228

 

24 000

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

 

 

0830

24 000

 

Ogółem

6 013 756

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha