UCHWAŁA NR LXI/928/14

Rady Miasta Opola

z dnia 3 lipca 2014 r.

w sprawie zasięgnięcia opinii związków zawodowych w Opolu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) i art. 19 ust. 1-3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167) - Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Wystąpić do związków zawodowych w Opolu o opinię w sprawie zamiaru podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha