UCHWAŁA NR LXI/927/14

Rady Miasta Opola

z dnia 3 lipca 2014 r.

w sprawie wniesienia przez Prezydenta Miasta Opola wkładu niepieniężnego (aportu)
do Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Opolu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), § 1 uchwały
nr LIX/678/06 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Opola oraz § 1 uchwały nr LI/486/98 Rady   Miasta   Opola z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie  zasad  nabywania,  zbywania i obciążania komunalnych nieruchomości gruntowych oraz zasad ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata – Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Wyrazić zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych, składających się z działek:

1. o numerach 92/26, 92/30 z km. 2 obręb Kolonia Gosławicka, o łącznej powierzchni
0,2529 ha i wartości 602.500,00 zł,

2. o numerze 92/32 z km. 2 obręb Kolonia Gosławicka, o powierzchni 0,2422 ha, i wartości 519.300,00 zł,  o łącznej wartości 1.121.800,00 zł - na rzecz „Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Spółki z o.o. w (45-867) Opolu ul. Hallera 9A, na podwyższenie kapitału Spółki z kwoty 21.781.000,00 do kwoty 22.902.800,00 zł. W zamian za wkład niepieniężny (aport) Gmina Opole obejmie dodatkowo 1.121 nowych udziałów po 1.000 zł każdy i posiadać będzie w Spółce łącznie 22.902 udziałów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha