UCHWAŁA NR LXI/923/14

Rady Miasta Opola

z dnia 3 lipca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379) i art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843 i 1543) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/309/11 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2014 r. poz. 680 i 1215) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni:

Rodzaj zajęcia pasa drogowego

kategoria drogi

krajowa

wojewódzka

powiatowa

gminna

reklama umieszczona w gablotach reklamowych zintegrowanych z wiatą przystankową

0,10 zł

0,10 zł

0,10 zł

0,10 zł

inne

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha