UCHWAŁA NR LXI/920/14

Rady Miasta Opola

z dnia 3 lipca 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVa” w Opolu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238, z 2014 r. poz. 379) zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), oraz w związku z Uchwałą Nr XXIII/350/12 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVa” w Opolu, po stwierdzeniu, że nie naruszono ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola (Uchwała Nr LXXI/745/10 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2010 r.) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVa” w Opolu zwany dalej planem.

2. Integralną częścią uchwały są:

1) rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1;

2) wykaz zabytków, stanowiący załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3;

4) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 4.

3. Ustalenia obejmujące obowiązkowy przedmiot planu ujęte są w postaci:

1) przepisów ogólnych określających zakres spraw regulowanych uchwałą i zawierających objaśnienia użytych terminów i pojęć;

2) przepisów szczegółowych, zawartych w kartach terenów, odnoszących się do poszczególnych terenów wyznaczonych na obszarze objętym granicami planu.

4. Ustalenia określone w ust. 3 obowiązują łącznie.

5. Zakres spraw regulowanych uchwałą dotyczy ustaleń art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

6. W planie nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.

§ 2.  Granice obszaru objętego planem, przedstawione na rysunku, stanowią: od północy – ulica Ozimska, od wschodu – ulica W. Reymonta, od południa – ulica T. Kościuszki, od zachodu – ulica S. Dubois.

§ 3.

1. Ilekroć jest mowa o:

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Opola;

2) planie – należy przez to rozumieć przepisy zawarte w niniejszej uchwale wraz z rysunkiem planu;

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:500, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

4)    karcie terenu – należy przez to rozumieć zapis ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów wyznaczonych w obszarze objętym granicami planu, ujętych w formie tabeli;

5) terenie – należy przez to rozumieć teren, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem, na którym obowiązują odpowiednie ustalenia;

6) przeznaczeniuterenupodstawowym – rozumie się przez to kategorie przeznaczenia lub grupy tych kategorii, które dominują na danym terenie, jednocześnie w granicach terenu i na poszczególnych działkach;

7) przeznaczeniu terenu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu, które może uzupełniać lub wzbogacać przeznaczenie, o którym mowa w pkt 6 jednocześnie w granicach terenu i na poszczególnych działkach, w sposób określony w ustaleniach;

8) procencie zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej;

9) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć określenie dopuszczalnego zewnętrznego, pionowego gabarytu zabudowy, wyrażone w metrach jako pionowy wymiar zabudowy mierzony do kalenicy, punktu zbiegu połaci dachowych bądź górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki (bez uwzględniania maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, jeśli są cofnięte minimum 5 m od elewacji zewnętrznej), od naturalnej rzędnej terenu znajdującego się poniżej, a zabudowa nie może przekraczać dopuszczalnej wysokości w żadnym miejscu swojego rzutu;

10) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć nieprzekraczalną linię zabudowy, na której musi być usytuowana zewnętrzna krawędź zewnętrznej ściany budynku, z dopuszczeniem możliwości:

a) miejscowego wysunięcia części budynku (ryzality, balkony, wykusze itp.) przed wskazaną linię, na maksymalną głębokość 1 m,

b) miejscowego cofnięcia części budynku za wskazaną linię, pod warunkiem, że głębokość cofnięcia nie może przekroczyć 5% długości elewacji frontowej budynku; jeżeli linia zabudowy jest jednocześnie linią rozgraniczającą ulicy lub placu, mogą być wysunięte tylko części budynku powyżej parteru;

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, ograniczającą część terenu, na której dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków;

12) zabudowie pierzejowej – należy przez to rozumieć lokalizowanie nowych obiektów z zachowaniem ciągu elewacji frontowych wzdłuż ulic lub terenów przestrzeni publicznej, w tym umieszczania ścian bocznych obiektu bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej;

13) obiekcie dysharmonijnym – należy przez to rozumieć obiekt, który pod względem funkcji, stylu, formy, gabarytów bądź stanu technicznego nie pasuje do otaczających obiektów;

14) przejściu bramowym – należy przez to rozumieć wydzielone w budynku przejście lub przejazd;

15) podcieniach – należy przez to rozumieć wydzielone w budynku przejście piesze;

16) sezonowym ogródku kawiarnianym – należy przez to rozumieć markizy, parasole itp. (niebędące tymczasowymi obiektami budowlanymi), stanowiące przedłużenie sal konsumpcyjnych lokalu gastronomicznego;

17) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych od 0° do 10°;

18) akcencie architektonicznym – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego lub obiekt małej architektury, który koncentruje uwagę obserwatorów w najbliższym jego otoczeniu;

19) poprawieniu estetyki elewacji – należy przez to rozumieć ukształtowanie elewacji wpisujące się w otaczającą zabudowę oraz odznaczające się wysokim poziomem estetycznym rozwiązań architektonicznych;

20) zakazie lokalizacji budynków gospodarczych i garażowych – należy przez to rozumieć zakaz zwiększania liczby budynków gospodarczych i garażowych na terenie, z wyjątkiem podziemnych oraz zakaz odbudowy;

21) zakazie lokalizacji budynków – należy przez to rozumieć zakaz zwiększania liczby budynków na terenie,

22) zakazie nadbudowy – należy przez to rozumieć zakaz nadbudowy nieobejmujący lukarn z jednym oknem o powierzchni nie większej od powierzchni okna znajdującego się pod lukarną na niższej kondygnacji oraz pod warunkiem:

a) jednolitych lukarn i okien na całym dachu,

b) dopuszcza się różne lukarny jeżeli wynikają z projektu przebudowy całego dachu;

23) zakazie rozbudowy – należy przez to rozumieć, że z wyjątkiem obiektów do likwidacji, dopuszcza się rozbudowę do 5% powierzchni zabudowy, niezbędną do zapewnienia możliwości użytkowania obiektu;

24) przedogródku – należy przez to rozumieć przestrzeń pomiędzy linią zabudowy a linią rozgraniczającą teren komunikacji zagospodarowaną obiektami małej architektury związanymi z wejściami do budynków i zielenią urządzoną – niską i ozdobną;

25) miejscach postojowych (m.p.) – należy przez to rozumieć miejsca postojowe dla samochodów osobowych;

26) szpalerze drzew – należy przez to rozumieć rząd lub dwa rzędy drzew;

27) ochronie drzewostanu – należy przez to rozumieć drzewostan istniejący do zachowania, dla którego należy prowadzić konserwację lub odtwarzanie;

28) ochronie szpaleru drzew – należy przez to rozumieć istniejący szpaler drzew, dla którego należy prowadzić konserwację lub odtwarzanie;

29) reklamie – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników ulic, placów lub innych przestrzeni publicznych, nie będący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach, znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawianym przez gminę oraz elementem informacji o mieście; w szczególności reklamy obejmują tablice reklamowe i reklamy remontowe;

30) szyldzie – należy przez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca świadczenia usług przez instytucję lub prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, zawierające oznaczenie instytucji lub przedsiębiorcy – firmę lub nazwę przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą oraz zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej;

2. Ilekroć jest mowa o przeznaczeniu terenu na:

1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz usługi – należy przez to rozumieć zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, usługi lub zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami, z zastrzeżeniem ustaleń przepisów szczegółowych;

2) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz zieleń urządzoną – należy przez to rozumieć zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, zieleń urządzoną lub zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z zielenią urządzoną, z zastrzeżeniem ustaleń przepisów szczegółowych;

3) usługi – należy przez to rozumieć:

a) usługi z zakresu obsługi ludności i przedsiębiorstw,

b) usługi kultury – obiekty upowszechniania kultury, wystawy i ekspozycje, pracownie artystyczne,

c) usługi z zakresu obsługi turystyki,

d) usługi opieki zdrowotnej – poradnie medyczne, pracownie medyczne,

e) usługi nauki – obiekty naukowe i badawcze, wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami związanymi z ich obsługą;

4) usługi z zakresu obsługi ludności lub przedsiębiorstw – należy przez to rozumieć:

a) handel detaliczny – obiekty służące sprzedaży detalicznej o powierzchni sprzedaży do 2000 m², przystosowane do przyjmowania klientów, oraz punkty sprzedaży zakładów, gier losowych oraz loteryjnych i zakładów sportowych, apteki, sklepy zoologiczne itp.,

b) gastronomię – restauracje, bary, kawiarnie, koktajl-bary, winiarnie, puby, stołówki, obiekty służące działalności kateringowej, fast-food, obiekty małej gastronomii itp.,

c) rozrywkę – dyskoteki, kluby, sale taneczne, kasyna, salony gier, kręgielnie, sale bilardowe, kawiarnie internetowe, gabinety doradcze np. wróżek, astrologów itp.,

d) biura – budynki lub ich części, w których prowadzi się działalność związaną z zarządzaniem, działaniem organizacji, doradztwem, finansami, ubezpieczeniami, projektowaniem, obsługą nieruchomości, wynajmem, pośrednictwem, prowadzeniem interesów, pracami badawczo-rozwojowymi, archiwizowaniem, działalnością wydawniczą, reklamą, tłumaczeniami, przetwarzaniem i przesyłaniem informacji, informatyką, przygotowywaniem programów telewizyjnych i radiowych, przyjmowaniem przesyłek, administracją, wymiarem sprawiedliwości, biura podróży itp.,

e) drobne rzemiosło i usługi – punkty usług szewskich, krawieckich, rymarskich, fotograficznych, introligatorskich, poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich, modystycznych, kaletniczych, punkty napraw artykułów użytku osobistego i użytku domowego, studia wizażu i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria, gabinety masażu, pralnie, punkty wynajmu i wypożyczania przedmiotów ruchomych, studia tatuażu, kwiaciarnie, punkty florystyczne, szalety itp.,

f) obiekty kongresowe, konferencyjne oraz kształcenia dodatkowego, wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami związanymi z ich obsługą;

5) usługi administracji – należy przez to rozumieć:

a) urzędy – obiekty organów administracji państwowej, rządowej, samorządowej i wymiaru sprawiedliwości

b) obrona cywilna i służby ochrony, w tym straż miejska, straż pożarna, straż ochrony kolei, agencje ochrony itp. wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami związanymi z ich obsługą;

6) usługi oświaty – należy przez to rozumieć prywatne i publiczne przedszkola i szkoły, zlokalizowane na wydzielonych działkach, zagospodarowanych z dużym udziałem zieleni;

7) usługi turystyki – należy przez to rozumieć:

a) budynki niemieszkalne zakwaterowania turystycznego, w tym hotele, motele, pensjonaty, gospody, schroniska turystyczne, domy wycieczkowe, zajazdy, kwatery wraz z obiektami towarzyszącymi,

b) punkty informacji turystycznej;

8) zieleń – należy przez to rozumieć zagospodarowanie zielenią niską i wysoką;

9) zieleń urządzoną – należy przez to rozumieć urządzone i utrzymywane zespoły drzew, krzewów oraz zieleni niskiej (trawniki, kwietniki) skomponowane kompleksowo pod względem estetycznym wraz z urządzeniami towarzyszącymi, takim jak place zabaw, ścieżki, obiekty małej architektury, małe boiska dla dzieci;

10) ciąg pieszo-jezdny – należy przez to rozumieć ulicę w strefie zamieszkania, o nawierzchni rozbieralnej, bez wyodrębnionej jezdni i chodników, gdzie pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem;

11) ciąg pieszo-rowerowy – należy przez to rozumieć drogę dla pieszych i dla rowerów, na której w przypadku niewydzielenia ścieżki rowerowej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed rowerem.

3. Niezdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z:

1) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane;

3) przepisami wykonawczymi do wyżej wymienionych ustaw oraz ustaw związanych z planowaniem przestrzennym i przepisami wykonawczymi do nich.

§ 4.

1. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są:

1) oznaczenia ogólne:

a) granice obszaru objętego planem,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) oznaczenia przeznaczenia terenów;

3) elementy kompozycji:

a) obowiązujące linie zabudowy,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy,

c) akcenty architektoniczne,

d) obiekty dysharmonijne,

e) obiekty do likwidacji,

f) przejścia bramowe, podcienie;

4) oznaczenia dotyczące ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego:

a) obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków,

b) obiekty zabytkowe,

c) obiekty proponowane do objęcia ochroną konserwatorską,

d) drzewostan do zachowania,

e) szpalery drzew;

5) oznaczenia dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) ciągi pieszo-jezdne,

b) ciągi pieszo-rowerowe,

c) ciągi piesze,

d) stacje transformatorowe.

2. Niewymienione w ust. 1, pozostałe elementy rysunku, mają charakter informacyjny.

Rozdział 2.

Przepisy szczegółowe

§ 5. Uchwala się następujące karty terenów do planu:

1. Karta terenu nr 001

1) symbol i nr terenu:

1MW/U;

2) powierzchnia terenu:

66,0 a;

3) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

 

- usługi,

b) uzupełniające:

- komunikacja wewnętrzna, w tym parkingi,

 

- zieleń urządzona minimum 20% powierzchni terenu;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźniki wykorzystania terenu:

- intensywność zabudowy od 1,6 do 2,5,

 

- procent zabudowy maksimum 60% powierzchni działki,

 

- powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% powierzchni działki,

 

- wskaźników wykorzystania terenu określonych w tiret pierwsze, drugie i trzecie nie wymaga się dla zabudowy na działkach niespełniających wymogów działki budowlanej wydzielonych po obrysie budynku,

b) linie zabudowy:

- historyczna linia zabudowy pokrywająca się z obrysem zabudowy zabytkowej,

 

- nieprzekraczalna zgodnie z rysunkiem planu,

c) parametry zabudowy:

- wysokość zabudowy od 15 do 23 m,

 

- liczba kondygnacji nadziemnych od 4 do 6,

d) dach:

- kąt nachylenia połaci dachowych od 0º do 45º,

 

- pokrycie części spadzistej dachu dachówką płaską lub karpiówką ceramiczną w kolorze czerwonym lub ceglastym;

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych,

b) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem inwestycji celu publicznego,

c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkaniową i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych” zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

a) ochrona budynku zabytkowego ujętego w rejestrze zabytków na podstawie przepisów odrębnych,

b) dla budynków oznaczonych na rysunku planu jako obiekty zabytkowe obowiązuje:

- zachowanie w niezmienionej formie oryginalnego gabarytu, kształtu dachu, rodzajów materiałów pokrycia dachu oraz wykończeń ścian zewnętrznych, detali architektonicznych, stolarki otworowej, zabytkowych elementów wewnętrznych (sklepienia, klatki schodowe, sztukaterie itp.), również w przypadku odbudowy,

 

- przywracanie oryginalnego zewnętrznego wyglądu architektonicznego, zniekształconego przez wtórne przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remonty oraz wymiany stolarki otworowej niezgodne z zasadami konserwatorskimi,

 

- dopuszcza się przebudowę mającą na celu adaptacje poddasza na cele mieszkaniowe pod warunkiem zachowania kształtu dachu,

c) ze względu na położenie w strefie „B” ochrony konserwatorskiej obejmującej układ urbanistyczny śródmieścia Opola oraz krajobraz kulturowy obowiązuje:

- dostosowanie nawierzchni oraz małej architektury w zakresie materiałów wykończeniowych, kolorystyki, skali, formy do historycznej kompozycji przestrzennej,

 

- dostosowanie nasadzeń zieleni do historycznej kompozycji przestrzennej,

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych:

a) ochrona terenów górniczych:

nie dotyczy,

b) ochrona obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:

nie dotyczy,

c) ochrona terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

nie dotyczy,

d) pozostałe tereny i obiekty

nie dotyczy;

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne:

- zabudowa pierzejowa,

 

- elewacje budynków w kolorze naturalnego tynku lub piaskowym,

 

- zakaz wykonywania tynków i ocieplenia niszczącego lub przysłaniającego detale architektoniczne,

 

- dopuszcza się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na wzór oryginalnej z zachowaniem wymiarów, podziału, sposobu otwierania i koloru,

 

- zachowanie przedogródków,

 

- zachowanie istniejących przejść bramowych,

b) nośniki reklamowe:

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie,

 

- dopuszcza się umieszczenie jednego szyldu dla jednej firmy lub instytucji dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku usytuowanych w przyziemiu budynku w rejonie wejścia, na wysokości nie przekraczającej gzymsu dzielącego parter od pozostałych kondygnacji,

c) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych:

zakaz lokalizacji,

d) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe:

- zakaz lokalizacji,

 

- zakaz rozbudowy, nadbudowy i przebudowy,

 

- dopuszcza się likwidację;

9) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.):

- minimum 1 m.p. na 1 mieszkanie,

 

- minimum 10 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej usług,

b) realizacja miejsc postojowych:

- na parkingach wyznaczonych na terenach oraz zagłębionych pod ziemią,

 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne lub usługowe,

c) dostępność komunikacyjna:

- obsługa komunikacyjna od terenu 1KDD, 1KDX, 3KDX;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury:

a) zaopatrzenie w wodę:

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie,

 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne,

b) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych:

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie,

 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych,

c) odprowadzenie wód opadowych:

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających,

 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, po jego niezbędnej rozbudowie,

 

- odprowadzenie wód opadowych z dojazdów, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim ich podczyszczeniu,

d) zaopatrzenie w gaz:

z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu o gazociągi niskiego ciśnienia,

e) zaopatrzenie w energię cieplną:

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę,

 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, opartych na paliwach gazowych, energii elektrycznej i odnawialnej, nie powodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną:

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia,

 

- sytuowanie liniowych elementów sieci elektroenergetycznych pod ziemią,

 

- w uzasadnionych względami technicznymi przypadkach dopuszcza się lokalizację naziemnych kubaturowych urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej, np. stacji transformatorowych,

 

- dla planowanych stacji transformatorowych zapewnienie bezpośredniego dostępu do drogi publicznej,

g) zapewnienie telekomunikacji:

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej,

 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej pod ziemią,

 

- dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych,

 

- dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych do otoczenia, w tym przez maskowanie np. wysokimi krzewami,

h) gospodarka odpadami:

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane składowisko odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie z przepisami odrębnymi,

 

- do czasu wywozu odpadów na składowisko segregacja i przechowywanie ich w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) szerokość frontu równa minimum szerokości elewacji,

b) powierzchnia minimum 6,5 ara;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów:

nie ustala się;

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

10%;

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz  ograniczenia w ich użytkowaniu:

teren znajduje się w obszarze zabudowy śródmiejskiej.

2. Karta terenu nr 002

1) symbol i nr terenu:

2MW/U;

2) powierzchnia terenu:

24,5 a;

3) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

 

- usługi w parterze budynku,

b) uzupełniające:

- komunikacja wewnętrzna, w tym parkingi,

 

- zieleń urządzona minimum 20% powierzchni terenu;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźniki wykorzystania terenu:

- intensywność zabudowy od 2,0 do 2,4,

 

- procent zabudowy maksimum 40% powierzchni działki,

 

- powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% powierzchni działki,

b) linie zabudowy:

- nieprzekraczalna zgodnie z rysunkiem planu,

c) parametry zabudowy:

- wysokość zabudowy od 15 do 20 m,

 

- liczba kondygnacji nadziemnych od 5 do 6,

d) dach:

płaski

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych,

b) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem inwestycji celu publicznego,

c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkaniową i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych” zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

ze względu na położenie w strefie „B” ochrony konserwatorskiej obejmującej układ urbanistyczny śródmieścia Opola oraz krajobraz kulturowy obowiązuje:

- dostosowanie nawierzchni oraz małej architektury w zakresie materiałów wykończeniowych, kolorystyki, skali, formy do historycznej kompozycji przestrzennej,

 

- dostosowanie nasadzeń zieleni do historycznej kompozycji przestrzennej,

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych:

a) ochrona terenów górniczych:

nie dotyczy,

b) ochrona obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:

nie dotyczy,

c) ochrona terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

nie dotyczy,

d) pozostałe tereny i obiekty

nie dotyczy;

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne:

- zabudowa pierzejowa,

 

- dopuszcza się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na wzór oryginalnej z zachowaniem wymiarów, podziału, sposobu otwierania i koloru,

 

- zachowanie istniejącego przejścia bramowego,

b) nośniki reklamowe:

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie,

 

- dopuszcza się umieszczenie jednego szyldu dla jednej firmy lub instytucji dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku usytuowanych w przyziemiu budynku w rejonie wejścia, na wysokości nie przekraczającej gzymsu dzielącego parter od pozostałych kondygnacji,

c) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych:

zakaz lokalizacji,

d) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe:

zakaz lokalizacji;

9) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.):

- minimum 1 m.p. na 1 mieszkanie,

 

- minimum 10 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej usług,

b) realizacja miejsc postojowych:

- na parkingach wyznaczonych na terenach oraz zagłębionych pod ziemią,

 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne lub usługowe,

c) dostępność komunikacyjna:

- obsługa komunikacyjna od terenu 2KDD, 1KDX, 2KDX,

 

- ciąg pieszo-jezdny zgodnie z rysunkiem planu;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury:

a) zaopatrzenie w wodę:

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie,

 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne,

b) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych:

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie,

 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych,

c) odprowadzenie wód opadowych:

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających,

 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, po jego niezbędnej rozbudowie,

 

- odprowadzenie wód opadowych z dojazdów, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim ich podczyszczeniu,

d) zaopatrzenie w gaz:

z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu o gazociągi niskiego ciśnienia,

e) zaopatrzenie w energię cieplną:

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę,

 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, opartych na paliwach gazowych, energii elektrycznej i odnawialnej, nie powodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza,

 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną:

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia,

 

- sytuowanie liniowych elementów sieci elektroenergetycznych pod ziemią,

 

- w uzasadnionych względami technicznymi przypadkach dopuszcza się lokalizację naziemnych kubaturowych urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej, np. stacji transformatorowych,

 

- dla planowanych stacji transformatorowych zapewnienie bezpośredniego dostępu do drogi publicznej,

g) zapewnienie telekomunikacji:

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej,

 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej pod ziemią,

 

- dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych,

 

- dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych do otoczenia, w tym przez maskowanie np. wysokimi krzewami,

h) gospodarka odpadami:

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane składowisko odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie z przepisami odrębnymi,

 

- do czasu wywozu odpadów na składowisko segregacja i przechowywanie ich w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

zakaz podziału na działki;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów:

nie ustala się;

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

10%;

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz  ograniczenia w ich użytkowaniu:

teren znajduje się w obszarze zabudowy śródmiejskiej.

3. Karta terenu nr 003

1) symbol i nr terenu:

3MW/U;

2) powierzchnia terenu:

54,2 a;

3) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

 

- usługi,

b) uzupełniające:

- komunikacja wewnętrzna, w tym parkingi,

 

- zieleń urządzona minimum 20% powierzchni terenu;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźniki wykorzystania terenu:

- intensywność zabudowy od 1,8 do 2,7

 

- procent zabudowy maksimum 60% powierzchni działki,

 

- powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% powierzchni działki,

 

- wskaźników wykorzystania terenu określonych w tiret pierwsze, drugi i trzecie nie wymaga się dla zabudowy na działkach niespełniających wymogów działki budowlanej wydzielonych po obrysie budynku,

b) linie zabudowy:

- historyczna linia zabudowy pokrywająca się z obrysem zabudowy zabytkowej,

 

- obowiązująca linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

 

- nieprzekraczalna zgodnie z rysunkiem planu,

c) parametry zabudowy:

- wysokość zabudowy od 15 do 23 m,

 

- liczba kondygnacji nadziemnych od 4 do 6,

d) dach:

płaski;

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych,

b) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem inwestycji celu publicznego,

c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkaniową i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych” zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

a) dla budynków oznaczonych na rysunku planu jako obiekty zabytkowe obowiązuje:

- zachowanie w niezmienionej formie oryginalnego gabarytu, kształtu dachu, rodzajów materiałów pokrycia dachu oraz wykończeń ścian zewnętrznych, detali architektonicznych, stolarki otworowej, zabytkowych elementów wewnętrznych (sklepienia, klatki schodowe, sztukaterie itp.), również w przypadku odbudowy,

 

- przywracanie oryginalnego zewnętrznego wyglądu architektonicznego, zniekształconego przez wtórne przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remonty oraz wymiany stolarki otworowej niezgodne z zasadami konserwatorskimi,

b) ze względu na położenie w strefie „B” ochrony konserwatorskiej obejmującej układ urbanistyczny śródmieścia Opola oraz krajobraz kulturowy obowiązuje:

- dostosowanie nawierzchni oraz małej architektury w zakresie materiałów wykończeniowych, kolorystyki, skali, formy do historycznej kompozycji przestrzennej,

 

- dostosowanie nasadzeń zieleni do historycznej kompozycji przestrzennej,

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych:

a) ochrona terenów górniczych:

nie dotyczy,

b) ochrona obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:

nie dotyczy,

c) ochrona terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

nie dotyczy,

d) pozostałe tereny i obiekty

nie dotyczy;

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne:

- zabudowa pierzejowa,

 

- elewacje budynków w kolorze naturalnego tynku lub piaskowym,

 

- dopuszcza się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na wzór oryginalnej z zachowaniem wymiarów, podziału, sposobu otwierania i koloru,

 

- zakaz wykonywania tynków i ocieplenia niszczącego lub przysłaniającego detale architektoniczne,

 

- zachowanie istniejących przejść bramowych,

 

- zakaz rozbudowy, nadbudowy i przebudowy obiektów dysharmonijnych,

 

- dopuszcza się likwidację obiektów dysharmonijnych,

b) nośniki reklamowe:

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie,

 

- dopuszcza się umieszczenie jednego szyldu dla jednej firmy lub instytucji dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku usytuowanych w przyziemiu budynku w rejonie wejścia, na wysokości nie przekraczającej gzymsu dzielącego parter od pozostałych kondygnacji,

c) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych:

zakaz lokalizacji,

d) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe:

zakaz lokalizacji;

9) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.):

- minimum 1 m.p. na 1 mieszkanie,

 

- minimum 10 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej usług,

b) realizacja miejsc postojowych:

- na parkingach wyznaczonych na terenach oraz zagłębionych pod ziemią,

 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne lub usługowe,

c) dostępność komunikacyjna:

- obsługa komunikacyjna od terenu 3KDX,

 

- ciąg pieszo-jezdny zgodnie z rysunkiem planu;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury:

a) zaopatrzenie w wodę:

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie,

 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne,

b) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych:

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie,

 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych,

c) odprowadzenie wód opadowych:

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających,

 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, po jego niezbędnej rozbudowie,

 

- odprowadzenie wód opadowych z dojazdów, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim ich podczyszczeniu,

d) zaopatrzenie w gaz:

z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu o gazociągi niskiego ciśnienia,

e) zaopatrzenie w energię cieplną:

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę,

 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, opartych na paliwach gazowych, energii elektrycznej i odnawialnej, nie powodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza,

 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną:

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia,

 

- sytuowanie liniowych elementów sieci elektroenergetycznych pod ziemią,

 

- w uzasadnionych względami technicznymi przypadkach dopuszcza się lokalizację naziemnych kubaturowych urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej, np. stacji transformatorowych,

 

- dla planowanych stacji transformatorowych zapewnienie bezpośredniego dostępu do drogi publicznej,

g) zapewnienie telekomunikacji:

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej,

 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej pod ziemią,

 

- dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych,

 

- dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych do otoczenia, w tym przez maskowanie np. wysokimi krzewami,

h) gospodarka odpadami:

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane składowisko odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie z przepisami odrębnymi,

 

- do czasu wywozu odpadów na składowisko segregacja i przechowywanie ich w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) szerokość frontu równa minimum szerokości elewacji,

b) powierzchnia minimum 6,5 ara;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów:

nie ustala się;

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

10%;

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz  ograniczenia w ich użytkowaniu:

teren znajduje się w obszarze zabudowy śródmiejskiej.

4. Karta terenu nr 004

1) symbol i nr terenu:

4MW/U;

2) powierzchnia terenu:

46,7 a;

3) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

 

- usługi,

b) uzupełniające:

- komunikacja wewnętrzna, w tym parkingi,

 

- zieleń urządzona minimum 20% powierzchni terenu;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźniki wykorzystania terenu:

- intensywność zabudowy od 1,8 do 2,7

 

- procent zabudowy maksimum 60% powierzchni działki,

 

- powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% powierzchni działki,

 

- wskaźników wykorzystania terenu określonych w tiret pierwsze, drugi i trzecie nie wymaga się dla zabudowy na działkach niespełniających wymogów działki budowlanej wydzielonych po obrysie budynku,

b) linie zabudowy:

- historyczna linia zabudowy pokrywająca się z obrysem zabudowy zabytkowej,

 

- obowiązująca linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

 

- nieprzekraczalna zgodnie z rysunkiem planu,

c) parametry zabudowy:

- wysokość zabudowy od 15 do 23 m,

 

- liczba kondygnacji nadziemnych od 4 do 6,

d) dach:

płaski;

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych,

b) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem inwestycji celu publicznego,

c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkaniową i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych” zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

a) ochrona budynku zabytkowego ujętego w rejestrze zabytków na podstawie przepisów odrębnych,

b) dla budynków oznaczonych na rysunku planu jako obiekty zabytkowe obowiązuje:

- zachowanie w niezmienionej formie oryginalnego gabarytu, kształtu dachu, rodzajów materiałów pokrycia dachu oraz wykończeń ścian zewnętrznych, detali architektonicznych, stolarki otworowej, zabytkowych elementów wewnętrznych (sklepienia, klatki schodowe, sztukaterie itp.), również w przypadku odbudowy,

 

- przywracanie oryginalnego zewnętrznego wyglądu architektonicznego, zniekształconego przez wtórne przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remonty oraz wymiany stolarki otworowej niezgodne z zasadami konserwatorskimi,

 

- dopuszcza się przebudowę mającą na celu adaptacje poddasza na cele mieszkaniowe pod warunkiem zachowania kształtu dachu,

c) ze względu na położenie w strefie „B” ochrony konserwatorskiej obejmującej układ urbanistyczny śródmieścia Opola oraz krajobraz kulturowy obowiązuje:

- dostosowanie nawierzchni oraz małej architektury w zakresie materiałów wykończeniowych, kolorystyki, skali, formy do historycznej kompozycji przestrzennej,

 

- dostosowanie nasadzeń zieleni do historycznej kompozycji przestrzennej,

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych:

a) ochrona terenów górniczych:

nie dotyczy,

b) ochrona obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:

nie dotyczy,

c) ochrona terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

nie dotyczy,

d) pozostałe tereny i obiekty

nie dotyczy;

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne:

- zabudowa pierzejowa,

 

- elewacje budynków w kolorze naturalnego tynku lub piaskowym,

 

- dopuszcza się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na wzór oryginalnej z zachowaniem wymiarów, podziału, sposobu otwierania i koloru,

 

- zakaz wykonywania tynków i ocieplenia niszczącego lub przysłaniającego detale architektoniczne,

 

- zachowanie istniejących przejść bramowych,

 

- zachowanie istniejącego akcentu architektonicznego,

 

- zakaz rozbudowy, nadbudowy i przebudowy obiektów dysharmonijnych,

 

- dopuszcza się likwidację obiektów dysharmonijnych,

b) nośniki reklamowe:

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie,

 

- dopuszcza się umieszczenie jednego szyldu dla jednej firmy lub instytucji dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku usytuowanych w przyziemiu budynku w rejonie wejścia, na wysokości nie przekraczającej gzymsu dzielącego parter od pozostałych kondygnacji,

c) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych:

zakaz lokalizacji,

d) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe:

zakaz lokalizacji;

9) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.):

- minimum 1 m.p. na 1 mieszkanie,

 

- minimum 10 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej usług,

b) realizacja miejsc postojowych:

- na parkingach wyznaczonych na terenach oraz zagłębionych pod ziemią,

 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne lub usługowe,

c) dostępność komunikacyjna:

- obsługa komunikacyjna od terenu 3KDX,

 

- ciąg pieszo-jezdny zgodnie z rysunkiem planu;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury:

a) zaopatrzenie w wodę:

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie,

 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne,

b) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych:

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie,

 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych,

c) odprowadzenie wód opadowych:

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających,

 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, po jego niezbędnej rozbudowie,

 

- odprowadzenie wód opadowych z dojazdów, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim ich podczyszczeniu,

d) zaopatrzenie w gaz:

z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu o gazociągi niskiego ciśnienia,

e) zaopatrzenie w energię cieplną:

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę,

 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, opartych na paliwach gazowych, energii elektrycznej i odnawialnej, nie powodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza,

 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną:

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia,

 

- sytuowanie liniowych elementów sieci elektroenergetycznych pod ziemią,

 

- w uzasadnionych względami technicznymi przypadkach dopuszcza się lokalizację naziemnych kubaturowych urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej, np. stacji transformatorowych,

 

- dla planowanych stacji transformatorowych zapewnienie bezpośredniego dostępu do drogi publicznej,

g) zapewnienie telekomunikacji:

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej,

 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej pod ziemią,

 

- dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych,

 

- dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych do otoczenia, w tym przez maskowanie np. wysokimi krzewami,

h) gospodarka odpadami:

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane składowisko odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie z przepisami odrębnymi,

 

- do czasu wywozu odpadów na składowisko segregacja i przechowywanie ich w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) szerokość frontu równa minimum szerokości elewacji,

b) powierzchnia minimum 6,5 ara;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów:

nie ustala się;

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

10%;

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz  ograniczenia w ich użytkowaniu:

teren znajduje się w obszarze zabudowy śródmiejskiej.

5. Karta terenu nr 005

1) symbol i nr terenu:

5MW/U;

2) powierzchnia terenu:

73,6 a;

3) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

 

- usługi,

 

- usługi sportu i rekreacji,

 

- usługi administracji,

b) uzupełniające:

- komunikacja wewnętrzna, w tym parkingi,

 

- zieleń urządzona minimum 30% powierzchni terenu;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźniki wykorzystania terenu:

- intensywność zabudowy od 2,5 do 4,0

 

- procent zabudowy maksimum 60% powierzchni działki,

 

- powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% powierzchni działki,

b) linie zabudowy:

- nieprzekraczalna zgodnie z rysunkiem planu,

c) parametry zabudowy:

- wysokość zabudowy od 15 do 20 m,

 

- liczba kondygnacji nadziemnych 4 do 6,

d) dach:

płaski

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych,

b) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem inwestycji celu publicznego,

c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkaniową i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych” zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

ze względu na położenie w strefie „B” ochrony konserwatorskiej obejmującej układ urbanistyczny śródmieścia Opola oraz krajobraz kulturowy obowiązuje:

- dostosowanie nawierzchni oraz małej architektury w zakresie materiałów wykończeniowych, kolorystyki, skali, formy do historycznej kompozycji przestrzennej,

 

- dostosowanie nasadzeń zieleni do historycznej kompozycji przestrzennej,

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych:

a) ochrona terenów górniczych:

nie dotyczy,

b) ochrona obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:

nie dotyczy,

c) ochrona terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

nie dotyczy,

d) pozostałe tereny i obiekty

nie dotyczy;

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne:

- podcienie zgodnie z rysunkiem planu,

 

- lokalizacja akcentu architektonicznego,

 

- zakaz rozbudowy, nadbudowy i przebudowy obiektów dysharmonijnych,

 

- dopuszcza się likwidację obiektów dysharmonijnych,

b) nośniki reklamowe:

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie,

 

- dopuszcza się umieszczenie jednego szyldu dla jednej firmy lub instytucji dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku usytuowanych w przyziemiu budynku w rejonie wejścia, na wysokości nie przekraczającej gzymsu dzielącego parter od pozostałych kondygnacji,

c) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych:

zakaz lokalizacji,

d) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe:

zakaz lokalizacji;

9) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.):

- minimum 1 m.p. na 1 mieszkanie,

 

- minimum 10 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej usług,

 

- minimum 10 m.p. na 100 miejsc konsumpcyjnych,

b) realizacja miejsc postojowych:

- na parkingach wyznaczonych na terenach oraz zagłębionych pod ziemią,

 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne lub usługowe,

c) dostępność komunikacyjna:

- obsługa komunikacyjna od terenu 3KDX,

 

- ciągi piesze zgodnie z rysunkiem planu;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury:

a) zaopatrzenie w wodę:

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie,

 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne,

b) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych:

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie,

 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych,

c) odprowadzenie wód opadowych:

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających,

 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, po jego niezbędnej rozbudowie,

 

- odprowadzenie wód opadowych z dojazdów, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim ich podczyszczeniu,

d) zaopatrzenie w gaz:

z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu o gazociągi niskiego ciśnienia,

e) zaopatrzenie w energię cieplną:

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę,

 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, opartych na paliwach gazowych, energii elektrycznej i odnawialnej, nie powodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza,

 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną:

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia,

 

- sytuowanie liniowych elementów sieci elektroenergetycznych pod ziemią,

 

- w uzasadnionych względami technicznymi przypadkach dopuszcza się lokalizację naziemnych kubaturowych urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej, np. stacji transformatorowych,

 

- dla planowanych stacji transformatorowych zapewnienie bezpośredniego dostępu do drogi publicznej,

g) zapewnienie telekomunikacji:

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej,

 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej pod ziemią,

 

- dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych,

 

- dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych do otoczenia, w tym przez maskowanie np. wysokimi krzewami,

h) gospodarka odpadami:

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane składowisko odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie z przepisami odrębnymi,

 

- do czasu wywozu odpadów na składowisko segregacja i przechowywanie ich w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

zakaz podziału na działki;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów:

nie ustala się;

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

30%;

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz  ograniczenia w ich użytkowaniu:

teren znajduje się w obszarze zabudowy śródmiejskiej.

6. Karta terenu nr 006

1) symbol i nr terenu:

1U;

2) powierzchnia terenu:

6,3 a;

3) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

- usługi,

 

- usługi administracji,

b) uzupełniające:

- komunikacja wewnętrzna, w tym parkingi,

 

- zieleń urządzona minimum 10% powierzchni terenu;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźniki wykorzystania terenu:

- intensywność zabudowy od 4,0 do 6,0

 

- procent zabudowy maksimum 80% powierzchni działki,

 

- powierzchnia biologicznie czynna minimum 20% powierzchni działki,

b) linie zabudowy:

- obowiązująca zgodnie z rysunkiem planu,

 

- nieprzekraczalna zgodnie z rysunkiem planu,

c) parametry zabudowy:

- wysokość zabudowy od 15 do 16 m,

 

- liczba kondygnacji nadziemnych od 4 do 6,

d) dach:

płaski

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych,

b) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem inwestycji celu publicznego,

c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkaniową i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych” zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

ze względu na położenie w strefie „B” ochrony konserwatorskiej obejmującej układ urbanistyczny śródmieścia Opola oraz krajobraz kulturowy obowiązuje:

- dostosowanie nawierzchni oraz małej architektury w zakresie materiałów wykończeniowych, kolorystyki, skali, formy do historycznej kompozycji przestrzennej,

 

- dostosowanie nasadzeń zieleni do historycznej kompozycji przestrzennej,

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych:

a) ochrona terenów górniczych:

nie dotyczy,

b) ochrona obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:

nie dotyczy,

c) ochrona terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

nie dotyczy,

d) pozostałe tereny i obiekty

nie dotyczy;

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne:

- podcienie zgodnie z rysunkiem planu,

 

- zakaz rozbudowy, nadbudowy i przebudowy obiektów dysharmonijnych,

 

- dopuszcza się likwidację obiektów dysharmonijnych,

b) nośniki reklamowe:

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie,

 

- dopuszcza się umieszczenie jednego szyldu dla jednej firmy lub instytucji dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku usytuowanych w przyziemiu budynku w rejonie wejścia, na wysokości nie przekraczającej gzymsu dzielącego parter od pozostałych kondygnacji,

c) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych:

zakaz lokalizacji,

d) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe:

zakaz lokalizacji;

9) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.):

- minimum 10 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej usług,

 

- minimum 10 m.p. na 100 miejsc konsumpcyjnych,

b) realizacja miejsc postojowych:

- na parkingach wyznaczonych na terenach oraz zagłębionych pod ziemią,

 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne lub usługowe,

c) dostępność komunikacyjna:

- obsługa komunikacyjna od terenu 3KDX,

 

- ciągi piesze zgodnie z rysunkiem planu,

 

- dopuszcza się obsługę komunikacyjną od strony północnej pod warunkiem lokalizacji przejazdu pod ulicą Ozimską;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury:

a) zaopatrzenie w wodę:

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie,

 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne,

b) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych:

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie,

 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych,

c) odprowadzenie wód opadowych:

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających,

 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, po jego niezbędnej rozbudowie,

 

- odprowadzenie wód opadowych z dojazdów, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim ich podczyszczeniu,

d) zaopatrzenie w gaz:

z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu o gazociągi niskiego ciśnienia,

e) zaopatrzenie w energię cieplną:

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę,

 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, opartych na paliwach gazowych, energii elektrycznej i odnawialnej, nie powodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną:

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia,

 

- sytuowanie liniowych elementów sieci elektroenergetycznych pod ziemią,

 

- w uzasadnionych względami technicznymi przypadkach dopuszcza się lokalizację naziemnych kubaturowych urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej, np. stacji transformatorowych,

 

- dla planowanych stacji transformatorowych zapewnienie bezpośredniego dostępu do drogi publicznej,

g) zapewnienie telekomunikacji:

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej,

 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej pod ziemią,

 

- dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych,

 

- dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych do otoczenia, w tym przez maskowanie np. wysokimi krzewami,

h) gospodarka odpadami:

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane składowisko odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie z przepisami odrębnymi,

 

- do czasu wywozu odpadów na składowisko segregacja i przechowywanie ich w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

zakaz podziału na działki;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów:

nie ustala się;

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

30%;

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz  ograniczenia w ich użytkowaniu:

teren znajduje się w obszarze zabudowy śródmiejskiej.

7. Karta terenu nr 007

1) symbol i nr terenu:

2U;

2) powierzchnia terenu:

14,9 a;

3) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

- usługi,

 

- usługi administracji,

b) uzupełniające:

- komunikacja wewnętrzna, w tym parkingi,

 

- zieleń urządzona minimum 10% powierzchni terenu;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźniki wykorzystania terenu:

- intensywność zabudowy od 1,7 do 2,8,

 

- procent zabudowy maksimum 60% powierzchni działki,

 

- powierzchnia biologicznie czynna minimum 20% powierzchni działki,

b) linie zabudowy:

- obowiązująca zgodnie z rysunkiem planu,

 

- nieprzekraczalna zgodnie z rysunkiem planu,

c) parametry zabudowy:

- wysokość zabudowy od 10 do 15 m,

 

- liczba kondygnacji nadziemnych od 3 do 5,

d) dach:

płaski;

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych,

b) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem inwestycji celu publicznego,

c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkaniową i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych” zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

ze względu na położenie w strefie „B” ochrony konserwatorskiej obejmującej układ urbanistyczny śródmieścia Opola oraz krajobraz kulturowy obowiązuje:

- dostosowanie nawierzchni oraz małej architektury w zakresie materiałów wykończeniowych, kolorystyki, skali, formy do historycznej kompozycji przestrzennej,

 

- dostosowanie nasadzeń zieleni do historycznej kompozycji przestrzennej,

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych:

a) ochrona terenów górniczych:

nie dotyczy,

b) ochrona obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:

nie dotyczy,

c) ochrona terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

nie dotyczy,

d) pozostałe tereny i obiekty

nie dotyczy;

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne:

- podcienie zgodnie z rysunkiem planu,

 

- zakaz rozbudowy, nadbudowy i przebudowy obiektów dysharmonijnych,

 

- dopuszcza się likwidację obiektów dysharmonijnych,

b) nośniki reklamowe:

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie,

 

- dopuszcza się umieszczenie jednego szyldu dla jednej firmy lub instytucji dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku usytuowanych w przyziemiu budynku w rejonie wejścia, na wysokości nie przekraczającej gzymsu dzielącego parter od pozostałych kondygnacji,

c) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych:

zakaz lokalizacji,

d) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe:

zakaz lokalizacji;

9) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.):

- minimum 10 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej usług,

 

- minimum 10 m.p. na 100 miejsc konsumpcyjnych,

b) realizacja miejsc postojowych:

- na parkingach wyznaczonych na terenach oraz zagłębionych pod ziemią,

 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne lub usługowe,

c) dostępność komunikacyjna:

- obsługa komunikacyjna od terenu 1KDD i 3KDX,

 

- ciągi piesze zgodnie z rysunkiem planu;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury:

a) zaopatrzenie w wodę:

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie,

 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne,

b) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych:

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie,

 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych,

c) odprowadzenie wód opadowych:

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających,

 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, po jego niezbędnej rozbudowie,

 

- odprowadzenie wód opadowych z dojazdów, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim ich podczyszczeniu,

d) zaopatrzenie w gaz:

z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu o gazociągi niskiego ciśnienia,

e) zaopatrzenie w energię cieplną:

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę,

 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, opartych na paliwach gazowych, energii elektrycznej i odnawialnej, nie powodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną:

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia,

 

- sytuowanie liniowych elementów sieci elektroenergetycznych pod ziemią,

 

- w uzasadnionych względami technicznymi przypadkach dopuszcza się lokalizację naziemnych kubaturowych urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej, np. stacji transformatorowych,

 

- dla planowanych stacji transformatorowych zapewnienie bezpośredniego dostępu do drogi publicznej,

g) zapewnienie telekomunikacji:

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej,

 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej pod ziemią,

 

- dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych,

 

- dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych do otoczenia, w tym przez maskowanie np. wysokimi krzewami,

h) gospodarka odpadami:

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane składowisko odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie z przepisami odrębnymi,

 

- do czasu wywozu odpadów na składowisko segregacja i przechowywanie ich w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

zakaz podziału na działki;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów:

nie ustala się;

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

30%;

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz  ograniczenia w ich użytkowaniu:

teren znajduje się w obszarze zabudowy śródmiejskiej.

8. Karta terenu nr 008

1) symbol i nr terenu:

3U;

2) powierzchnia terenu:

28,8 a;

3) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

- usługi,

 

- usługi administracji,

b) uzupełniające:

- komunikacja wewnętrzna, w tym parkingi,

 

- zieleń urządzona minimum 10% powierzchni terenu;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźniki wykorzystania terenu:

- intensywność zabudowy od 1,2 do 1,7,

 

- procent zabudowy maksimum 50% powierzchni działki,

 

- powierzchnia biologicznie czynna minimum 20% powierzchni działki,

b) linie zabudowy:

- nieprzekraczalna zgodnie z rysunkiem planu,

c) parametry zabudowy:

- wysokość zabudowy od 10 do 15 m,

 

- liczba kondygnacji nadziemnych od 3 do 4,

d) dach:

płaski;

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych,

b) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem inwestycji celu publicznego,

c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkaniową i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych” zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

ze względu na położenie w strefie „B” ochrony konserwatorskiej obejmującej układ urbanistyczny śródmieścia Opola oraz krajobraz kulturowy obowiązuje:

- dostosowanie nawierzchni oraz małej architektury w zakresie materiałów wykończeniowych, kolorystyki, skali, formy do historycznej kompozycji przestrzennej,

 

- dostosowanie nasadzeń zieleni do historycznej kompozycji przestrzennej,

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych:

a) ochrona terenów górniczych:

nie dotyczy,

b) ochrona obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:

nie dotyczy,

c) ochrona terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

nie dotyczy,

d) pozostałe tereny i obiekty

nie dotyczy;

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne:

- podcienie zgodnie z rysunkiem planu,

 

- zakaz rozbudowy, nadbudowy i przebudowy obiektów dysharmonijnych,

 

- dopuszcza się likwidację obiektów dysharmonijnych,

b) nośniki reklamowe:

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie,

 

- dopuszcza się umieszczenie jednego szyldu dla jednej firmy lub instytucji dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku usytuowanych w przyziemiu budynku w rejonie wejścia, na wysokości nie przekraczającej gzymsu dzielącego parter od pozostałych kondygnacji,

c) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych:

zakaz lokalizacji,

d) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe:

zakaz lokalizacji;

9) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.):

- minimum 10 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej usług,

 

- minimum 10 m.p. na 100 miejsc konsumpcyjnych,

b) realizacja miejsc postojowych:

- na parkingach wyznaczonych na terenach oraz zagłębionych pod ziemią,

 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne lub usługowe,

c) dostępność komunikacyjna:

- obsługa komunikacyjna od terenu 1KDX, 2KDX, 3KDX,

 

- ciągi piesze zgodnie z rysunkiem planu;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury:

a) zaopatrzenie w wodę:

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie,

 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne,

b) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych:

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie,

 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych,

c) odprowadzenie wód opadowych:

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających,

 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, po jego niezbędnej rozbudowie,

 

- odprowadzenie wód opadowych z dojazdów, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim ich podczyszczeniu,

d) zaopatrzenie w gaz:

z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu o gazociągi niskiego ciśnienia,

e) zaopatrzenie w energię cieplną:

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę,

 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, opartych na paliwach gazowych, energii elektrycznej i odnawialnej, nie powodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza,

 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną:

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia,

 

- sytuowanie liniowych elementów sieci elektroenergetycznych pod ziemią,

 

- w uzasadnionych względami technicznymi przypadkach dopuszcza się lokalizację naziemnych kubaturowych urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej, np. stacji transformatorowych,

 

- dla planowanych stacji transformatorowych zapewnienie bezpośredniego dostępu do drogi publicznej,

g) zapewnienie telekomunikacji:

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej,

 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej pod ziemią,

 

- dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych,

 

- dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych do otoczenia, w tym przez maskowanie np. wysokimi krzewami,

h) gospodarka odpadami:

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane składowisko odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie z przepisami odrębnymi,

 

- do czasu wywozu odpadów na składowisko segregacja i przechowywanie ich w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

zakaz podziału na działki;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów:

nie ustala się;

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

30%;

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz  ograniczenia w ich użytkowaniu:

teren znajduje się w obszarze zabudowy śródmiejskiej.

9. Karta terenu nr 009

1) symbol i nr terenu:

1KDI;

2) powierzchnia terenu:

6 a;

3) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

- drogi publiczne - skrzyżowania,

b) uzupełniające:

- zieleń urządzona,

 

- obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźniki wykorzystania terenu:

powierzchnia biologicznie czynna minimum 20% powierzchni działki,

b) linie zabudowy:

nie ustala się,

c) parametry zabudowy:

nie ustala się,

d) dach:

nie ustala się;

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych,

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

ze względu na położenie w strefie „B” ochrony konserwatorskiej obejmującej układ urbanistyczny śródmieścia Opola oraz krajobraz kulturowy obowiązuje:

- dostosowanie nawierzchni oraz małej architektury w zakresie materiałów wykończeniowych, kolorystyki, skali, formy do historycznej kompozycji przestrzennej,

 

- dostosowanie nasadzeń zieleni do historycznej kompozycji przestrzennej,

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych:

a) ochrona terenów górniczych:

nie dotyczy,

b) ochrona obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:

nie dotyczy,

c) ochrona terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

nie dotyczy,

d) pozostałe tereny i obiekty

nie dotyczy;

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne:

nie ustala się,

b) nośniki reklamowe:

zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie,

c) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych:

zakaz lokalizacji,

d) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe:

zakaz lokalizacji;

9) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.):

nie ustala się,

b) realizacja miejsc postojowych:

nie ustala się,

c) dostępność komunikacyjna:

nie ustala się;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury:

a) zaopatrzenie w wodę:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

b) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

c) odprowadzenie wód opadowych:

poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego niezbędnej rozbudowie,

d) zaopatrzenie w gaz:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

e) zaopatrzenie w energię cieplną:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną:

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego,

 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

g) zapewnienie telekomunikacji:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury telekomunikacyjnej,

h) gospodarka odpadami:

nie ustala się;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

zakaz podziału na działki;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów:

nie ustala się;

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

0%

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz  ograniczenia w ich użytkowaniu:

nie ustala się.

10. Karta terenu nr 010

1) symbol i nr terenu:

1KDD;

2) powierzchnia terenu:

43,2 a;

3) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

- drogi publiczne – ulice dojazdowe,

b) uzupełniające:

- zieleń urządzona,

 

- obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźniki wykorzystania terenu:

nie ustala się,

b) linie zabudowy:

nie ustala się,

c) parametry zabudowy:

nie ustala się,

d) dach:

nie ustala się;

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych,

b) ochrona szpaleru drzew;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

ze względu na położenie w strefie „B” ochrony konserwatorskiej obejmującej układ urbanistyczny śródmieścia Opola oraz krajobraz kulturowy obowiązuje:

- dostosowanie nawierzchni oraz małej architektury w zakresie materiałów wykończeniowych, kolorystyki, skali, formy do historycznej kompozycji przestrzennej,

 

- dostosowanie nasadzeń zieleni do historycznej kompozycji przestrzennej,

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych:

a) ochrona terenów górniczych:

nie dotyczy,

b) ochrona obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:

nie dotyczy,

c) ochrona terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

nie dotyczy,

d) pozostałe tereny i obiekty

nie dotyczy;

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne:

nie ustala się,

b) nośniki reklamowe:

zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie,

c) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych:

zakaz lokalizacji,

d) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe:

zakaz lokalizacji;

9) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.):

nie ustala się,

b) realizacja miejsc postojowych:

nie ustala się,

c) dostępność komunikacyjna:

ciąg pieszo-rowerowy zgodnie z rysunkiem planu;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury:

a) zaopatrzenie w wodę:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

b) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

c) odprowadzenie wód opadowych:

poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego niezbędnej rozbudowie,

d) zaopatrzenie w gaz:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

e) zaopatrzenie w energię cieplną:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną:

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego,

 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

g) zapewnienie telekomunikacji:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury telekomunikacyjnej,

h) gospodarka odpadami:

nie ustala się;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

zakaz podziału na działki;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów:

nie ustala się;

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

0%

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz  ograniczenia w ich użytkowaniu:

nie ustala się.

11. Karta terenu nr 011

1) symbol i nr terenu:

2KDD;

2) powierzchnia terenu:

26,4 a;

3) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

- drogi publiczne – ulice dojazdowe,

b) uzupełniające:

- zieleń urządzona,

 

- obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźniki wykorzystania terenu:

nie ustala się,

b) linie zabudowy:

nie ustala się,

c) parametry zabudowy:

nie ustala się,

d) dach:

nie ustala się;

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych,

b) ochrona szpaleru drzew;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

ze względu na położenie w strefie „B” ochrony konserwatorskiej obejmującej układ urbanistyczny śródmieścia Opola oraz krajobraz kulturowy obowiązuje:

- dostosowanie nawierzchni oraz małej architektury w zakresie materiałów wykończeniowych, kolorystyki, skali, formy do historycznej kompozycji przestrzennej,

 

- dostosowanie nasadzeń zieleni do historycznej kompozycji przestrzennej,

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych:

a) ochrona terenów górniczych:

nie dotyczy,

b) ochrona obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:

nie dotyczy,

c) ochrona terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

nie dotyczy,

d) pozostałe tereny i obiekty

nie dotyczy;

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne:

nie ustala się,

b) nośniki reklamowe:

zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie,

c) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych:

zakaz lokalizacji,

d) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe:

zakaz lokalizacji;

9) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.):

nie ustala się,

b) realizacja miejsc postojowych:

nie ustala się,

c) dostępność komunikacyjna:

nie ustala się;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury:

a) zaopatrzenie w wodę:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

b) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

c) odprowadzenie wód opadowych:

poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego niezbędnej rozbudowie,

d) zaopatrzenie w gaz:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

e) zaopatrzenie w energię cieplną:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną:

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego,

 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

g) zapewnienie telekomunikacji:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury telekomunikacyjnej,

h) gospodarka odpadami:

nie ustala się;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

zakaz podziału na działki;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów:

nie ustala się;

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

0%

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz  ograniczenia w ich użytkowaniu:

nie ustala się.

12. Karta terenu nr 012

1) symbol i nr terenu:

1KDX;

2) powierzchnia terenu:

4,7 a;

3) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

- drogi publiczne – ciągi pieszo-jezdne,

b) uzupełniające:

- zieleń urządzona,

 

- obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźniki wykorzystania terenu:

nie ustala się,

b) linie zabudowy:

nie ustala się,

c) parametry zabudowy:

nie ustala się,

d) dach:

nie ustala się;

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

ochrona na podstawie przepisów odrębnych;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

ze względu na położenie w strefie „B” ochrony konserwatorskiej obejmującej układ urbanistyczny śródmieścia Opola oraz krajobraz kulturowy obowiązuje:

- dostosowanie nawierzchni oraz małej architektury w zakresie materiałów wykończeniowych, kolorystyki, skali, formy do historycznej kompozycji przestrzennej,

 

- dostosowanie nasadzeń zieleni do historycznej kompozycji przestrzennej,

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych:

a) ochrona terenów górniczych:

nie dotyczy,

b) ochrona obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:

nie dotyczy,

c) ochrona terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

nie dotyczy,

d) pozostałe tereny i obiekty

nie dotyczy;

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne:

nie ustala się,

b) nośniki reklamowe:

zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie,

c) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych:

zakaz lokalizacji,

d) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe:

zakaz lokalizacji;

9) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.):

nie ustala się,

b) realizacja miejsc postojowych:

nie ustala się,

c) dostępność komunikacyjna:

nie ustala się;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury:

a) zaopatrzenie w wodę:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

b) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

c) odprowadzenie wód opadowych:

poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego niezbędnej rozbudowie,

d) zaopatrzenie w gaz:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

e) zaopatrzenie w energię cieplną:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną:

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego,

 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

g) zapewnienie telekomunikacji:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury telekomunikacyjnej,

h) gospodarka odpadami:

nie ustala się;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

zakaz podziału na działki;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów:

nie ustala się;

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

0%

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz  ograniczenia w ich użytkowaniu:

nie ustala się.

13. Karta terenu nr 013

1) symbol i nr terenu:

2KDX;

2) powierzchnia terenu:

3,5 a;

3) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

- drogi publiczne – ciągi pieszo-jezdne,

b) uzupełniające:

- zieleń urządzona,

 

- obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźniki wykorzystania terenu:

nie ustala się,

b) linie zabudowy:

nie ustala się,

c) parametry zabudowy:

nie ustala się,

d) dach:

nie ustala się;

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

ochrona na podstawie przepisów odrębnych;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

ze względu na położenie w strefie „B” ochrony konserwatorskiej obejmującej układ urbanistyczny śródmieścia Opola oraz krajobraz kulturowy obowiązuje:

- dostosowanie nawierzchni oraz małej architektury w zakresie materiałów wykończeniowych, kolorystyki, skali, formy do historycznej kompozycji przestrzennej,

 

- dostosowanie nasadzeń zieleni do historycznej kompozycji przestrzennej,

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych:

a) ochrona terenów górniczych:

nie dotyczy,

b) ochrona obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:

nie dotyczy,

c) ochrona terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

nie dotyczy,

d) pozostałe tereny i obiekty

nie dotyczy;

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne:

nie ustala się,

b) nośniki reklamowe:

zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie,

c) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych:

zakaz lokalizacji,

d) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe:

zakaz lokalizacji;

9) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.):

nie ustala się,

b) realizacja miejsc postojowych:

nie ustala się,

c) dostępność komunikacyjna:

nie ustala się;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury:

a) zaopatrzenie w wodę:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

b) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

c) odprowadzenie wód opadowych:

poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego niezbędnej rozbudowie,

d) zaopatrzenie w gaz:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

e) zaopatrzenie w energię cieplną:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną:

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego,

 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

g) zapewnienie telekomunikacji:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury telekomunikacyjnej,

h) gospodarka odpadami:

nie ustala się;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

zakaz podziału na działki;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów:

nie ustala się;

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

0%

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz  ograniczenia w ich użytkowaniu:

nie ustala się.

14. Karta terenu nr 014

1) symbol i nr terenu:

3KDX;

2) powierzchnia terenu:

34,4 a;

3) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

- drogi publiczne – ciągi pieszo-jezdne,

b) uzupełniające:

- zieleń urządzona,

 

- obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźniki wykorzystania terenu:

nie ustala się,

b) linie zabudowy:

nie ustala się,

c) parametry zabudowy:

nie ustala się,

d) dach:

nie ustala się;

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

ochrona na podstawie przepisów odrębnych;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

ze względu na położenie w strefie „B” ochrony konserwatorskiej obejmującej układ urbanistyczny śródmieścia Opola oraz krajobraz kulturowy obowiązuje:

- dostosowanie nawierzchni oraz małej architektury w zakresie materiałów wykończeniowych, kolorystyki, skali, formy do historycznej kompozycji przestrzennej,

 

- dostosowanie nasadzeń zieleni do historycznej kompozycji przestrzennej,

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych:

a) ochrona terenów górniczych:

nie dotyczy,

b) ochrona obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:

nie dotyczy,

c) ochrona terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

nie dotyczy,

d) pozostałe tereny i obiekty

nie dotyczy;

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne:

nie ustala się,

b) nośniki reklamowe:

zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie,

c) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych:

zakaz lokalizacji,

d) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe:

zakaz lokalizacji;

9) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.):

nie ustala się,

b) realizacja miejsc postojowych:

nie ustala się,

c) dostępność komunikacyjna:

nie ustala się;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury:

a) zaopatrzenie w wodę:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

b) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

c) odprowadzenie wód opadowych:

poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego niezbędnej rozbudowie,

d) zaopatrzenie w gaz:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

e) zaopatrzenie w energię cieplną:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną:

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego,

 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej,

g) zapewnienie telekomunikacji:

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury telekomunikacyjnej,

h) gospodarka odpadami:

nie ustala się;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

zakaz podziału na działki;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów:

nie ustala się;

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

0%

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz  ograniczenia w ich użytkowaniu:

nie ustala się.

Rozdział 3.

Przepisy końcowe

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 7.  Na obszarze objętym planem traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście III" w Opolu przyjęty Uchwałą Nr LXII/641/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2010 r.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/920/14

Rady Miasta Opola

z dnia 3 lipca 2014 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/920/14

Rady Miasta Opola

z dnia 3 lipca 2014 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXI/920/14

Rady Miasta Opola

z dnia 3 lipca 2014 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXI/920/14

Rady Miasta Opola

z dnia 3 lipca 2014 r.

Zalacznik4.pdf