UCHWAŁA NR LXI/914/14

Rady Miasta Opola

z dnia 3 lipca 2014 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 8.866.521 zł, w tym:

Dochody gminy o kwotę 4.648.722 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 2.859.199 zł

 

 

Dział 710 – Działalność usługowa

- 301.176 zł

 

 

 

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- 301.176 zł

 

§ 2008 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- 239.138 zł

 

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- 42.201 zł

 

§ 2319 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- 19.837 zł

 

 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

+ 800.000 zł

 

 

 

Rozdział 75624 – Dywidendy

+ 800.000 zł

 

§ 0740 – Wpływy z dywidend

+ 800.000 zł

 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

+ 339.940 zł

 

 

 

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

+ 339.940 zł

 

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

+ 339.940 zł

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 633.869 zł

 

 

 

Rozdział 85305 – Żłobki

+ 633.869 zł

 

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

+ 633.869 zł

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

+ 1.360.880 zł

 

 

 

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

+ 1.360.880 zł

 

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

+ 1.360.880 zł

 

 

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

+ 6.986 zł

 

 

 

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

+ 6.986 zł

 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 6.986 zł

 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna

+ 18.700 zł

 

 

 

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

+ 18.700 zł

 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 18.700 zł

 

 

Dochody majątkowe:

+ 1.789.523 zł

 

 

Dział 600 – Transport i łączność

+ 1.679.806 zł

 

 

 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

+ 1.679.806 zł

 

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

+ 1.679.806 zł

 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

+ 250.000 zł

 

 

 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

+ 250.000 zł

 

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

+ 250.000 zł

 

 

Dział 710 – Działalność usługowa

- 140.283 zł

 

 

 

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw

- 5.399 zł

 

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- 4.590 zł

 

§ 6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- 809 zł

 

 

 

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- 134.884 zł

 

§ 6208 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- 107.100 zł

 

§ 6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- 18.900 zł

 

§ 6619 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- 8.884 zł

 

 

Dochody powiatu o kwotę 4.217.799 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 796.725 zł

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

+ 353.123 zł

 

 

 

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

+ 353.123 zł

 

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

+ 353.123 zł

 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

+ 443.602 zł

 

 

 

Rozdział 92106 – Teatry

+ 443.602 zł

 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 443.602 zł

 

 

Dochody majątkowe:

+ 3.421.074 zł

 

 

Dział 758 – Różne rozliczenia

+ 3.123.700 zł

 

 

 

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

+ 3.123.700 zł

 

§ 6180 – Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu

+ 3.123.700 zł

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- 94.026 zł

 

 

 

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego
i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

- 94.026 zł

 

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich

- 94.026 zł

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

+ 391.400 zł

 

 

 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

+ 391.400 zł

 

§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

+ 391.400 zł

§ 2. Zwiększa się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 204.434 zł, w tym:

 

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

+ 575.103 zł

 

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym


- 370.669 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 9.070.955 zł, w tym:

Dział 020 – Leśnictwo

+ 28.000 zł

 

 

 

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

+ 28.000 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 28.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 28.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 28.000 zł

 

 

Dział 600 – Transport i łączność

+ 255.000 zł

 

 

 

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- 30.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

- Przebudowa ul. Ozimskiej w rejonie ul. Piotrkowskiej
w zakresie przebudowy zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych, budowy sygnalizacji świetlnej wraz z opracowaniem dokumentacji

- 50.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 50.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 50.000 zł

 

 

 

- Przebudowa skrzyżowania ulic Krapkowicka-Prószkowska-Chmielowicka w Opolu – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

+ 20.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 20.000 zł

 

 

 

- Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej
(drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych
-Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji

- 2.200.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 2.200.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 1.400.000 zł

 

 

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 770.000 zł

 

 

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 30.000 zł

 

 

 

- Remont nawierzchni jezdni obwodnicy północnej na odcinku od ul. Luboszyckiej do ul. Oleskiej

+ 2.000.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.000.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

+ 2.000.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 2.000.000 zł

 

 

 

- Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola

+ 200.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 200.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 200.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 200.000 zł

 

 

 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

+ 85.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

- Przebudowa ul. Wspólnej w Opolu – etap I

-

 

Wydatki majątkowe

-

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

 

 

w tym:

 

 

 

- środki własne

- 1.679.806 zł

 

 

- pozostałe środki

+ 1.679.806 zł

 

 

 

- Przebudowa ul. Działkowej w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni

- 175.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 175.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 175.000 zł

 

 

 

- Remonty i bieżące utrzymanie dróg

+ 205.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 205.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 205.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 205.000 zł

 

 

 

- Opracowanie koncepcji infrastruktury drogowej w rejonie ulic: Lipowa-Pszeniczna-Oleska oraz działki 185/8

+ 55.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 55.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 55.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 55.000 zł

 

 

 

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

+ 200.000 zł

 

- Remonty i bieżące utrzymanie dróg

+ 200.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 200.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 200.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 200.000 zł

 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

+ 7.950.000 zł

 

 

 

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

-

 

w tym:

 

 

 

 

- Budowa mieszkań komunalnych

- 120.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 120.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 120.000 zł

 

 

 

- Budowa mieszkań socjalnych

+ 120.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 120.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 120.000 zł

 

 

 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

+ 7.950.000 zł

 

- Wykupy gruntów i nieruchomości

+ 7.950.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 7.950.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 7.950.000 zł

 

 

Dział 710 – Działalność usługowa

- 2.953.398 zł

 

 

 

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw

- 799 zł

 

- Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu

- 799 zł

 

Wydatki majątkowe

- 799 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 4.590 zł

 

 

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 3.791 zł

 

 

 

Rozdział 71035 – Cmentarze

- 2.500.000 zł

 

- Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi – część południowa

- 2.500.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 2.500.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 2.500.000 zł

 

 

 

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- 452.599 zł

 

w tym:

 

 

 

 

- Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej

- 452.599 zł

 

w tym:

 

 

 

 

Wydatki bieżące

- 312.599 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

- 312.599 zł

 

 

§ 4308 – Zakup usług pozostałych

- 1.704 zł

 

 

§ 4309 – Zakup usług pozostałych

- 524 zł

 

 

§ 4398 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

- 237.434 zł

 

 

§ 4399 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

- 72.937 zł

 

 

 

Wydatki majątkowe

- 140.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 107.100 zł

 

 

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 32.900 zł

 

 

Dział 750 – Administracja publiczna

+ 385.400 zł

 

 

 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

+ 100.000 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 100.000 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 100.000 zł

 

 

 

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

+ 35.400 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 35.400 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 35.400 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- 4.600 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 40.000 zł

 

 

 

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

+ 250.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

- Wydatki bieżące

+ 50.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 50.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 99.000 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

- 49.000 zł

 

 

 

- Komputeryzacja Urzędu Miasta

+ 200.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 200.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 200.000 zł

 

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

+ 30.000 zł

 

 

 

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

-

 

w tym:

 

 

 

 

- Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego na potrzeby OSP

+ 15.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 15.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych

+ 15.000 zł

 

 

 

- Wydatki bieżące

- 15.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 15.000 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- 15.000 zł

 

 

 

Rozdział 75416 – Straż Miejska

+ 30.000 zł

 

- Rozbudowa istniejącego monitoringu miasta Opola

+ 30.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 30.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 30.000 zł

 

 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- 700.000 zł

 

 

 

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- 700.000 zł

 

- Wydatki bieżące

- 700.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- obsługa długu

- 700.000 zł

 

 

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

- 700.000 zł

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 171.974 zł

 

 

 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

+ 10.000 zł

 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 – wymiana ogrodzenia placu zabaw oraz przeniesienie i montaż urządzeń zabawowych

+ 10.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 10.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

+ 10.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 10.000 zł

 

 

 

Rozdział 80104 – Przedszkola

+ 71.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 6 – demontaż boazerii ze ścian na drodze ewakuacyjnej w budynku przedszkola

+ 23.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 23.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

+ 23.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 23.000 zł

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 26 – termomodernizacja ściany budynku

+ 40.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 40.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 40.000 zł

 

 

 

- Dostosowanie obiektu Przedszkola Publicznego Nr 28
– Żłobek Nr 2 w zakresie łazienek, kuchni podręcznych oraz pomieszczeń magazynowych do wymogów sanitarnych i BHP

- 40.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 40.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 40.000 zł

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 54 – usunięcie awarii rur spustowych wody deszczowej

+ 18.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 18.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

+ 18.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 18.000 zł

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 55 – adaptacja pomieszczenia na potrzeby V oddziału przedszkolnego

+ 30.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 30.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

+ 30.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 30.000 zł

 

 

 

Rozdział 80110 – Gimnazja

+ 155.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

- PG Nr 5 - wymiana instalacji c.o.

- 300.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 300.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 300.000 zł

 

 

 

- Publiczne Gimnazjum Nr 5 – malowanie pomieszczeń i wymiana instalacji elektrycznej

+ 300.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 300.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

+ 300.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 300.000 zł

 

 

 

- PG Nr 7 – remont dachu

+ 155.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 155.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

+ 155.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 155.000 zł

 

 

 

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego
i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

- 94.026 zł

 

w tym:

 

 

 

 

- Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego – ZPO w Opolu

-

 

Wydatki majątkowe

-

 

w tym:

 

 

 

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- 28.331 zł

 

 

§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 39.141 zł

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- 10.810 zł

 

 

 

- Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu – etap II

- 94.026 zł

 

Wydatki majątkowe

- 94.026 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- 97.464 zł

 

 

§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- 17.199 zł

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 20.637 zł

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 30.000 zł

 

- Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe

+ 30.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 30.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 30.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 30.000 zł

 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

+ 348.690 zł

 

 

 

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

+ 8.750 zł

 

- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – zakupy inwestycyjne

+ 8.750 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 8.750 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 8.750 zł

 

 

 

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

+ 339.940 zł

 

w tym:

 

 

 

 

- Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

+ 232.300 zł

 

Wydatki bieżące

+ 232.300 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 2.700 zł

 

 

§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

- 2.700 zł

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 235.000 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 30.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług pozostałych

+ 205.000 zł

 

 

 

- Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego
– środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

+ 107.640 zł

 

Wydatki bieżące

+ 107.640 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 107.640 zł

 

 

§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

+ 107.640 zł

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 25.000 zł

 

 

 

Rozdział 85305 – Żłobki

+ 25.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

- Żłobek Nr 2 – wydatki bieżące

+ 17.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 17.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 17.000 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 17.000 zł

 

 

 

- Żłobek Nr 2 – zakupy inwestycyjne.

+ 8.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 8.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 8.000 zł

 

 

 

- Żłobek Nr 3 – wydatki bieżące

- 633.869 zł

 

Wydatki bieżące

- 633.869 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 513.000 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 400.000 zł

 

 

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 31.000 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 72.000 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 10.000 zł

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 120.869 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- 14.500 zł

 

 

§ 4220 – Zakup środków żywności

- 31.469 zł

 

 

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek

- 600 zł

 

 

§ 4260 – Zakup energii

- 39.400 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

- 7.500 zł

 

 

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- 15.900 zł

 

 

§ 4480 – Podatek od nieruchomości

- 3.500 zł

 

 

§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

- 7.000 zł

 

 

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

- 1.000 zł

 

 

 

- Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Żłobek Nr 3

+ 633.869 zł

 

Wydatki bieżące

+ 633.869 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 513.000 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 400.000 zł

 

 

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

+ 31.000 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 72.000 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 10.000 zł

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+120.869 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 14.500 zł

 

 

§ 4220 – Zakup środków żywności

+ 31.469 zł

 

 

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek

+ 600 zł

 

 

§ 4260 – Zakup energii

+ 39.400 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 7.500 zł

 

 

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

+ 15.900 zł

 

 

§ 4480 – Podatek od nieruchomości

+ 3.500 zł

 

 

§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

+ 7.000 zł

 

 

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

+ 1.000 zł

 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- 10.000 zł

 

 

 

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

+ 20.000 zł

 

Młodzieżowy Dom Kultury – naprawa gzymsu na budynku przy ul. Targowej

+ 20.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

+ 20.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 20.000 zł

 

 

 

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

- 30.000 zł

 

- Organizacja zajęć dydaktycznych w zakresie ruchu drogowego

- 30.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 30.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 30.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 30.000 zł

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

+ 1.203.317 zł

 

 

 

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

+ 369.123 zł

 

w tym:

 

 

 

 

- Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"

+ 340.500 zł

 

Wydatki bieżące

+ 340.500 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 340.500 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 340.500 zł

 

 

 

- Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami

+ 28.623 zł

 

Wydatki bieżące

+ 28.623 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 28.623 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 3.623 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 25.000 zł

 

 

 

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

+ 480.260 zł

 

w tym:

 

 

 

 

- Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni

+ 405.260 zł

 

Wydatki bieżące

+ 405.260 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 405.260 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 35.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 370.260 zł

 

 

 

- Przebudowa Placu Jana Pawła II w Opolu

+ 75.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 75.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 75.000 zł

 

 

 

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

+ 49.620 zł

 

w tym:

 

 

 

 

- Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – "Kawka"

+ 10.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 10.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 10.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 10.000 zł

 

 

 

- Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola

+ 39.620 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 39.620 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych  jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

+ 39.620 zł

 

 

 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

+ 304.314 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Realizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola – zakup, montaż urządzeń oraz postawienie portalu internetowego do stałego monitoringu hałasu komunikacyjnego

+ 391.400 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 391.400 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 391.400 zł

 

 

 

- Dokumentacja przyszłościowa

- 2.086 zł

 

Wydatki majątkowe

- 2.086 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 2.086 zł

 

 

 

- Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola

- 200.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 200.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 200.000 zł

 

 

 

- Realizacja projektu „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola”

+ 25.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 25.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 25.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 25.000 zł

 

 

 

- Usługi weterynaryjne

+ 10.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 10.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 10.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 10.000 zł

 

 

 

- Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju