UCHWAŁA NR LXI/913/14

Rady Miasta Opola

z dnia 3 lipca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646) - Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1.

1. Dokonać zmiany dotychczasowych kwot wydatków i limitów zobowiązań na przedsięwzięcia określone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/774/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola zmienionej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola NR OR-I.0050.19.2014 z dnia 13 stycznia 2014r., uchwałą Nr LIV/797/14 Rady Miasta Opola z dnia 30 stycznia 2014r., uchwałą Nr LV/813/14 Rady Miasta Opola z dnia 27 lutego 2014r., uchwałą Nr LVI/835/14 z dnia 27 marca 2014r., uchwałą Nr LVII/858/14 z dnia 24 kwietnia 2014r. oraz uchwałą Nr LIX/879/14 z dnia 29 czerwca 2014r. i ustalić je na poziomach tak jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

2. W związku z dokonaną zmianą:

1) wykaz przedsięwzięć o którym mowa w ust. 1,

2) „Wykaz najważniejszych projektów miasta Opola z podaniem źródeł ich finansowania” stanowiący część objaśnień przyjętych wartości oraz załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu” do uchwały o której mowa w ust. 1,       otrzymują brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

3) w części załącznika nr 1, pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola – objaśnienia przyjętych wartości” wprowadza się uzupełnienie poprzez dodanie do niego aneksu             pn. „Aneks 3”, tak jak w załączeniu do niniejszej uchwały. Dodany aneks staje się integralną częścią „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola – objaśnień przyjętych wartości” z numeracją stron od 30 do 32.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/913/14

Rady Miasta Opola

z dnia 3 lipca 2014 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/913/14

Rady Miasta Opola

z dnia 3 lipca 2014 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXI/913/14

Rady Miasta Opola

z dnia 3 lipca 2014 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXI/913/14

Rady Miasta Opola

z dnia 3 lipca 2014 r.

Zalacznik4.pdf