UCHWAŁA NR XXXI/486/12

Rady Miasta Opola

z dnia 27 września 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567) i art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, Nr 12, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, z 2012r. poz. 472, poz. 965) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/309/11 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, zmienioną uchwałą Nr XXIV/379/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012r. (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2012r. poz. 258, poz. 780):

1) w § 4 ust. 1 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia, rodzaj obiektu budowlanego - izolacja budynku, kategoria drogi: krajowa, wojewódzka, powiatowa gminna w wysokości 0,01 zł;

2) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklamy za każdy dzień zajęcia 1 m”

3) w § 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty, o której mowa w ust. 2, podwyższa się o 100%. ”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha