UCHWAŁA NR XXXV/548/12

Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Nr 567), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, zm. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 986), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, zm. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta Opola na 2013 rok w łącznej wysokości 615.882.019 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 548.271.494 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 67.610.525 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Opola na 2013 rok w łącznej wysokości 694.266.052 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 528.250.023 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 166.016.029 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu miasta Opola w 2013 roku w wysokości 78.384.033 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w wysokości 35.600.000 zł;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 19.733.733 zł;

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 23.050.300 zł.

§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu miasta Opola na 2013 rok w łącznej wysokości 106.173.136 zł;

2) rozchody budżetu miasta Opola na 2013 rok w łącznej wysokości 27.789.103 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1.Dochody ustalone w § 1 obejmują również:

1) dotacje na zadania własne w wysokości 4.326.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 34.384.079 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;

3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 19.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;

4) dotacje na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.717.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Wydatki ustalone w § 2 obejmują wyodrębnione kwoty na zadania:

1) własne w wysokości 4.326.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 34.384.079 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;

3) realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 19.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;

4) wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.717.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 3.000.000 zł, które przeznacza się na:

1) wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok w wysokości 2.810.000 zł;

2) wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015 w wysokości 190.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się:

1) plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9;

2) plan remontów miasta Opola w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10;

3) plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11;

4) plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12;

5) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13;

6) plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8. Tworzy się:

1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 750.000 zł;

2) rezerwę celową budżetu w wysokości 1.760.000 zł z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola – kwota 500.000 zł;

b) wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 1.260.000 zł.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 55.333.733 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 27.789.103 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 3.413.600 zł.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Opola do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 uchwały;

2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;

3) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym w ramach rozdziału między paragrafami z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych;

4) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) lokowania w innych bankach niż w banku obsługującym budżet miasta wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2013 rok.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/548/12

Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2012 r.

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2013 roku

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/548/12

Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/548/12

Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2013 roku

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/548/12

Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków miasta Opola na zadania własne w 2013 roku

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/548/12

Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2013 roku

Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/548/12

Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane w 2013 roku

Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/548/12

Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/548/12

Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2012 r.

Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2015

Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/548/12

Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2012 r.

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2013 roku

Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXV/548/12

Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2012 r.

Plan remontów miasta Opola w 2013 roku

Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXV/548/12

Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2012 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2013 roku

Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXV/548/12

Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2012 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2013 roku

Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXV/548/12

Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2012 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 roku

Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXV/548/12

Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2012 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2013 roku

Zalacznik14.pdf