UCHWAŁA NR XXXI/483/12

Rady Miasta Opola

z dnia 27 września 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty targowej na terenie miasta Opola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. Nr 567) oraz na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 645, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1 Uchwały Nr LIII/634/01 Rady Miasta Opola z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie poboru opłaty targowej na terenie miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 133, poz. 1332) zmienionej Uchwałą Nr XVIII/154/03 Rady Miasta Opola z dnia 18 września 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 86, poz. 1676) zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/362/04 Rady Miasta Opola z dnia 23 września 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 76, poz. 1982) zmienionej Uchwałą Nr LXXI/841/06 Rady Miasta Opola z dnia 12 października 2006 r.( Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 84, poz. 2484), zmienionej Uchwałą Nr LXI/636/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 20, poz. 317) wprowadza się następującą zmianę:

1. pkt „5” otrzymuje brzmienie: „Inkasent odprowadza całość pobranej opłaty targowej na rachunek Urzędu Miasta Opola: BANK MILLENNIUM S.A. w Warszawie nr 21116022020000000215153216 w każdy poniedziałek za miniony tydzień.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha