UCHWAŁA NR LX/908/14

Rady Miasta Opola

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zaleceń pokontrolnych

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz § 56 ust. 2
i 3 uchwały nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Op. z 2012 r. poz. 687, z 2013 r. poz. 1712)  – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
w zakresie zadania „Rozliczenie dotacji otrzymanych w ramach otwartych konkursów ofert na prowadzenie świetlic środowiskowych przez Fundację Horyzont w latach 2011 – 2012” wydaje się Prezydentowi Miasta Opola następujące zalecenia pokontrolne:

1. Zwiększyć środki – w miarę możliwości w kolejnych latach w budżecie Opola na działalność placówek wsparcia dziennego.

2. Wprowadzić rutynowe kontrole w nowopowstałych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty, które dopiero rozpoczęły swoją działalność, niemogących wylegitymować się doświadczeniem w ich prowadzeniu.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. O sposobie wykonania zaleceń należy zawiadomić Radę Miasta Opola w ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha