UCHWAŁA NR LX/906/14

Rady Miasta Opola

z dnia 26 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie  określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Opole oraz jego jednostkom organizacyjnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 59 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale nr LXVI/680/10 Rady Miasta Opola z dnia 22  kwietnia 2010 r. w sprawie  określenia szczegółowych zasad trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Opole oraz jego jednostkom organizacyjnym (Dz. Urz. Woj. Opol.  z 2010 r. poz. 809) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 punkt  3 otrzymuje brzmienie:

„Jednostkach organizacyjnych – należy rozumieć jednostki  budżetowe miasta Opola.”

2. W § 8 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„W stosunku do dłużników, będących przedsiębiorcami, ubiegających się o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych na podstawie § 3 pkt 5 i § 5 ust. 1 uchwały, stosowanie umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności stanowi pomoc publiczną, a jej udzielenie następuje w ramach pomocy de minimis z uwzględnieniem warunków określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE)
Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L352/1 z 24.12.2013 r.)”

3. W § 8 ust. 2 skreśla się punkt 3.

4. W § 8 skreśla się ust. 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha