UCHWAŁA NR LX/905/14

Rady Miasta Opola

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury miasta Opola za 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, poz. 613) – Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe za rok 2013:

1) Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu, ul. Augustyna Kośnego 2a, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r. składające się z bilansu, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową  14.962.169,20 zł oraz z rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości  19.061,53 zł.

2) Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu, ul. Piastowska 14a, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r. składające się z bilansu, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 1.084.751,96 zł oraz z rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości 19.297,71 zł.

3) Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, pl. Teatralny 12, sporządzone na dzień
31 grudnia 2013 r. składające się z bilansu, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową  4.821.546,80 zł oraz z rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości  9.940,33 zł.

4) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, ul. Minorytów 4, sporządzone na dzień
31 grudnia 2013 r. składające się z bilansu, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 378.689,54 zł oraz z rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości  16.321,37 zł.

5) Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, pl. Kopernika 1, sporządzone na dzień
31 grudnia 2013 r. składające się z bilansu, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 1.166.926,94 zł oraz z rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości 89.223,72 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha