UCHWAŁA NR XXXVIII/613/13

Rady Miasta Opola

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, Dz. U. z 2012 r. Nr 567) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, 951 z 2013 r. poz. 21, 228) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172) po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola. 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391); 

2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21); 

3) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami dalej zwanym KPGO – należy przez to rozumieć dokument przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą Nr 217 z dnia 24 grudnia 2010 r. (MP. Nr 101, poz. 1183); 

4) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dalej zwanym WPGO - należy przez to rozumieć Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego wprowadzony uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XX/271/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r.; 

5) punktach selektywnej zbiórki odpadów dalej zwanych zbiornicami – należy przez to rozumieć wyznaczone miejsca, w których prowadzona jest zbiórka selektywnie zebranych odpadów powstających w gospodarstwach domowych na terenie Miasta Opola; 

6) komunalnych odpadach budowlanych – należy przez to rozumieć odpady powstałe w wyniku remontów w gospodarstwach domowych; 

7) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne charakteryzujące się tym, że ze względu na swoje rozmiary mogą utrudniać opróżnianie typowych pojemników, powodować ich uszkodzenie lub nie mieścić się w tych pojemnikach; 

8) pojemnikach – należy przez to również rozumieć kontenery lub prasokontenery do wywozu odpadów; 

9) sezonie letnim – należy przez to rozumieć okres od 1 kwietnia do 31 października; 

10) sezonie zimowym – należy przez to rozumieć okres od 1 listopada do 31 marca; 

11) osobach utrzymujących zwierzęta domowe - należy przez to rozumieć ich właścicieli oraz posiadaczy (faktycznych opiekunów). 

Rozdział 2.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie swojej nieruchomości w zakresie określonym ustawą oraz poprzez: 

1) selektywne zbieranie odpadów komunalnych z podziałem co najmniej na: 

a) odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych; 

b) odpady szklane; 

c) odpady ulegające biodegradacji; 

d) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych; 

e) odpady niebezpieczne; 

f) przeterminowane leki; 

g) odpady wielkogabarytowe; 

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

i) komunalne odpady budowlane; 

j) zużyte opony; 

2) pozbywanie się odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości w następujący sposób: 

a) przekazywanie uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, selektywnie zebranych odpadów obejmujących: 

- odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych i metali; 

- odpady szklane; 

- pozostałości po segregacji odpadów komunalnych; 

b) odpady ulegające biodegradacji powinny być przekazywane uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub być poddane procesowi kompostowania w przydomowych kompostownikach; 

c) odpady niebezpieczne takie jak: zużyte baterie i akumulatory, powinny być przekazywane do punktów zbiórki organizowanej przez Miasto Opole, rozmieszczonych m.in. w szkołach, budynkach urzędów i niektórych sklepach lub do zbiornic. Pozostałe odpady niebezpieczne powinny być przekazywane do zbiornic; 

d) przeterminowane leki powinny być przekazywane do aptek, w których Miasto Opole prowadzi zbiórki takich leków lub do zbiornic; 

e) odpady wielkogabarytowe powinny być przekazywane do zbiornic, lub oddawane w terminach i miejscach określonych harmonogramem przez uprawniony podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być przekazywany do zbiornic lub do miejsc zbierania zużytego sprzętu; 

g) komunalne odpady budowlane powinny być przekazywane do zbiornic lub gromadzone w kontenerach specjalnie do tego celu przystosowanych oraz odbierane przez uprawniony podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezwłocznie po zgłoszeniu; 

h) zużyte opony powinny być oddawane do zbiornic; 

i) odpady zielone powinny być poddane procesowi kompostowania w przydomowych kompostownikach. W przypadku braku takiej możliwości przekazywane do zbiornic lub zbierane w pojemnikach wraz z innymi odpadami ulegającymi biodegradacji przekazywane uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

§ 4.

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń, usuwania nawisów śnieżnych i sopli z okapów, rynien i innych części budynków z części nieruchomości służących do użytku publicznego, a w szczególności w obszarze ciągów komunikacyjnych gromadząc śnieg i zanieczyszczenia na swojej nieruchomości. 

2. Właściciele nieruchomości wykonując obowiązek w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, gromadzą śnieg i zanieczyszczenia na swojej nieruchomości lub w pryzmach wzdłuż krawędzi chodnika i jezdni w taki sposób, aby: 

1) nie powodowały zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów; 

2) nie powodowały uszkodzenia zieleni, nie zanieczyszczały żywopłotów, trawników, urządzeń technicznych pasa drogowego. 

3. Na miejsce magazynowania uprzątniętego śniegu i lodu z terenów publicznych wyznacza się parking przy stadionie żużlowym (skrzyżowanie ulic Rejtana i Wschodniej). 

§ 5. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi mogą być dokonywane na terenie nieruchomości, spełniając następujące warunki: 

1) mycie samochodów odbywać się będzie na utwardzonej, uszczelnionej powierzchni, w granicach nieruchomości, której właściciel wyraził na to zgodę, z użyciem środków ulegających biodegradacji; 

2) powstające na nieruchomości w wyniku mycia pojazdów ścieki odprowadzane będą do kanalizacji poprzez urządzenia podczyszczające lub będą gromadzone w zbiorniku bezodpływowym; 

3) naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdów z wyłączeniem napraw blacharsko – lakierniczych powinny być przeprowadzane w sposób nie powodujący uciążliwości dla osób trzecich i środowiska; 

4) odpady powstające podczas napraw powinny być gromadzone selektywnie w pojemnikach do tego przeznaczonych i przekazane do właściwego przetworzenia. 

Rozdział 3.

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6.

1. Ustala się następujące rodzaje pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości: 

1) zamykane pojemniki oznaczone żółtą klapą z przeznaczeniem na suche i oczyszczone odpady papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych; 

2) zamykane pojemniki koloru zielonego z przeznaczeniem na szkło; 

3) zamykane pojemniki koloru brązowego z ożebrowaniem, otworami wentylacyjnymi i miejscem na odcieki, w których zachodzi pierwszy etap kompostowania umożliwiający odpowiednie ich odparowanie i napowietrzenie, zapobiegające gniciu odpadów a następnie wykorzystanie ich w procesie kompostowania z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji; 

4) zamykane pojemniki koloru czarnego z przeznaczeniem na pozostałości po segregacji zmieszanych odpadów komunalnych i na odpady niesegregowane. 

2. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne powinny być zbierane do pojemników lub kontenerów szczelnych zapewniających bezpieczny i zgodny z przepisami BHP odbiór odpadów, o minimalnej pojemności 60 litrów. 

3. Pojemniki na odpady powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym poprzez mycie i dezynfekcje nie rzadziej niż raz na kwartał. 

4. Pojemność pojemników powinna być dostosowana do ilości i częstotliwości wywozu odpadów w taki sposób, aby uniemożliwić przepełnianie oraz przeciążenie pojemnika, tj. tak, aby pojemnik można było zawsze swobodnie zamknąć klapą. 

5. Właściciel nieruchomości powinien zapewnić dostęp do pojemników na odpady komunalne w taki sposób, aby umożliwić odbiór odpadów w dniu wywozu. 

§ 7. Ustala się minimalne sumaryczne pojemności pojemników na odpady. 

1) Dla nieruchomości zamieszkałych - 60 litrów na 1 mieszkańca/tydzień 

2) Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne: 

a) w miejscu pracy - 10 litrów na 1 pracownika/tydzień; 

b) w szkołach wszelkiego typu, przedszkolach, żłobkach, uczelniach – 5 litrów na 1 ucznia, dziecko, studenta/tydzień; 

c) w szpitalach, koszarach, hotelach, motelach, pensjonatach, internatach, akademikach, bursach, noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych, domach pomocy społecznej - 15 litrów na 1 łóżko/tydzień; 

d) w lokalach gastronomicznych - 15 litrów na 1 miejsce konsumpcyjne/tydzień; 

e) w ulicznym punkcie szybkiej konsumpcji - 120 litrów/tydzień; 

f) w wielkopowierzchniowych centrach handlowych - 60 l na każde 10 m2 powierzchni handlowej/tydzień; 

g) w ogrodach działkowych: 

- 20 litrów na 1 działkę/tydzień w sezonie letnim; 

- 4 litry na działkę/tydzień w sezonie zimowym; 

h) na targowiskach, halach targowych, giełdach - 20 litrów na miejsce handlowe/tydzień; 

i) na cmentarzach: 

- 3 litry na 1 nagrobek/tydzień w sezonie letnim; 

- 1 litr na 1 nagrobek/tydzień w sezonie zimowym; 

j) w zespołach garaży - 5 litrów na 1 miejsce garażowe/tydzień. 

§ 8.

1. W miejscach publicznych odpady gromadzi się w koszach ulicznych. 

2. Ustala się minimalną pojemność dla koszy ulicznych 30 litrów. 

3. Kosze uliczne należy rozmieścić na ciągach komunikacji pieszej w taki sposób, aby były ogólnodostępne. 

4. Kosze uliczne powinny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym poprzez mycie i dezynfekcje nie rzadziej niż raz na kwartał. 

5. Gęstość rozmieszczenia koszy ulicznych powinna wynosić: 

1) dla strefy obejmującej wyspę Pasieka oraz obszar miasta ograniczony rzeką Odrą od ul. Nysy Łużyckiej w górę rzeki, następnie Młynówką, a dalej ulicami: Korfantego, Armii Krajowej, Fabryczną, Plebiscytową, Batalionów Chłopskich, Nysy Łużyckiej
– min. 50 m; 

2) dla strefy obejmującej pozostały obszar – min. 150 m, przy czym każdy przystanek komunikacji zbiorowej musi być wyposażony w kosz uliczny. 

Rozdział 4.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9.

1. Ustala się następującą częstotliwość wywozu odpadów komunalnych: 

1) dla odpadów selektywnie zebranych w zakresie papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych nie rzadziej niż: 

a) dla zabudowy jednorodzinnej raz na cztery tygodnie; 

b) dla zabudowy wielorodzinnej raz na dwa tygodnie; 

c) dla pozostałych nieruchomości, na których powstają odpady komunalne raz na dwa tygodnie; 

2) dla odpadów szklanych nie rzadziej niż: 

a) dla zabudowy jednorodzinnej raz na kwartał; 

b) dla zabudowy wielorodzinnej raz na dwa tygodnie; 

c) dla pozostałych nieruchomości, na których powstają odpady komunalne raz na dwa tygodnie; 

3) dla odpadów ulegających biodegradacji nie rzadziej niż: 

a) dla zabudowy jednorodzinnej w sezonie letnim raz na dwa tygodnie; 

b) dla zabudowy jednorodzinnej w sezonie zimowym raz na cztery tygodnie; 

c) dla zabudowy wielorodzinnej w sezonie letnim raz na tydzień; 

d) dla zabudowy wielorodzinnej w sezonie zimowym raz na dwa tygodnie; 

e) dla pozostałych nieruchomości, na których powstają odpady komunalne w sezonie letnim raz na dwa tygodnie; 

f) dla pozostałych nieruchomości, na których powstają odpady komunalne w sezonie zimowym raz na cztery tygodnie; 

4) dla pozostałości po segregacji odpadów komunalnych nie rzadziej niż: 

a) dla zabudowy jednorodzinnej raz na dwa tygodnie; 

b) dla zabudowy wielorodzinnej raz na tydzień; 

c) dla pozostałych nieruchomości, na których powstają odpady komunalne raz na dwa tygodnie. 

2. Ustala się następującą minimalną częstotliwość wywozu odpadów zgromadzonych w koszach ulicznych: 

1) w sezonie letnim dwa razy w tygodniu; 

2) w sezonie zimowym raz na tydzień. 

3. Odpady komunalne niesegregowane zebrane na terenie Miasta Opola oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych powinny być wywożone przez przedsiębiorstwo wywozowe do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) odpadów zlokalizowanej na Miejskim Składowisku Odpadów w Opolu (planowane Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami) lub do instalacji zastępczych wymienionych w WPGO w przypadku czasowej przerwy technicznej instalacji MBP. 

4. Odpady komunalne selektywnie zebrane powinny być dostarczane przez przedsiębiorstwo wywozowe do sortowni, a następnie instalacji odzysku i recyklingu wymienionych w WPGO. 

5. Odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone powinny być wywożone do instalacji przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów zlokalizowanej na Miejskim Składowisku Odpadów w Opolu (planowane Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami) lub do instalacji zastępczych wymienionych w WPGO w przypadku czasowej przerwy technicznej instalacji przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów. 

§ 10.

1. Nieczystości ciekłe powinny być wywożone samochodami asenizacyjnymi do punktu zlewnego zlokalizowanego w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Opolu przy ul. Wrocławskiej 60. 

2. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna być nie mniejsza niż 1 raz na miesiąc i jednocześnie powinna uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód. Ilość odwiezionych do stacji zlewnych nieczystości ciekłych winna odpowiadać ilości wody zakupionej do celów bytowych, a w przypadku braku pomiaru zużycia wody, ilości określonej w rozporządzeniu w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. 

3. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów, zbiorników oczyszczalni przydomowych powinna być zgodna z wytycznymi wynikającymi z instrukcji eksploatacji urządzenia. 

4. Zbiornik bezodpływowy musi być zlokalizowany w taki sposób, aby możliwy był bezpośredni dojazd do niego pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego realizującego usługę wywozu nieczystości ciekłych. 

Rozdział 5.

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 11. Należy dążyć do: 

1) ograniczenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych; 

2) zwiększenia udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych, oraz papieru i tektury jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska; 

3) zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniach odpadów komunalnych; 

4) wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów; 

5) zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie; 

6) zmniejszenia masy składowanych odpadów. 

Rozdział 6.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 12.

1. Obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta domowe jest takie ich utrzymanie, które zapewnia ochronę przed wszelkimi zagrożeniami lub uciążliwościami dla ludzi oraz zapobieganie zanieczyszczaniu terenów wspólnego użytku, a w szczególności poprzez: 

1) zapewnienie zwierzętom takich warunków bytowania, które nie powodują uciążliwości dla otoczenia, w szczególności poprzez zanieczyszczanie otoczenia; 

2) dbanie o stan zdrowia zwierząt i zapewnienie im odpowiedniej opieki weterynaryjnej, zapobiegając w ten sposób rozprzestrzenianiu się chorób; 

3) niepozostawianie zwierząt bez opieki w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi; 

4) przestrzeganie środków ostrożności ustalonych przez przewoźnika przy przewożeniu ich środkami komunikacji zbiorowej; 

5) natychmiastowe usuwanie odchodów i innych zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w pomieszczeniach służących do wspólnego użytku, w pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego poprzez zebranie zanieczyszczeń i wyrzucenie ich do specjalnego pojemnika lub kosza na odpady; 

6) zachowanie należytych środków ostrożności przez prowadzenie psa wyłącznie na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną, zgodnie ze stosownym rozporządzeniem ministra właściwego do spraw administracji publicznej w sprawie wykazu tych ras, również w kagańcu (zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (posiadacz) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem); 

7) należyte zabezpieczenie psa trzymanego na terenie nieruchomości przed wydostaniem się na zewnątrz lub stworzeniem jakiegokolwiek zagrożenia oraz oznaczenie nieruchomości w widocznym miejscu, tabliczką ostrzegawczą z informacją, że na terenie nieruchomości znajduje się pies. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed samowolnym wydostaniem się z pomieszczenia. 

§ 13.

1. Zabrania się: 

1) wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do piaskownic oraz zwalniania ich ze smyczy w miejscach publicznie dostępnych przeznaczonych do zabaw dzieci; 

2) wypuszczania psów i innych zwierząt domowych bez dozoru; 

3) pozostawiania psów i innych zwierząt domowych bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się na zewnątrz; 

4) wprowadzania psów i innych zwierząt na tereny, do pomieszczeń i obiektów, których właściciele czy też podmioty zarządzające wprowadziły ten zakaz. Zakaz ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów - przewodników; 

5) wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt. Zakaz ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów – przewodników. 

2. W budynkach wielorodzinnych zabrania się utrzymywania zwierząt domowych w mieszkaniach w ilościach stwarzających uciążliwości dla zamieszkujących w nich ludzi, a w szczególności prowadzenia hodowli psów lub kotów. 

3. W budynkach wielorodzinnych zabrania się utrzymywania zwierząt w pomieszczeniach wspólnego użytku, w szczególności prowadzenia hodowli psów lub kotów, chyba że właściciel nieruchomości postanowił inaczej. 

Rozdział 7.

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 14.

1. Na terenach Miasta Opola wyłączonych z produkcji rolnej utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest dopuszczalne w przypadku istniejących na tych terenach gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361); 

2. Ponadto dokonuje się podziału Miasta Opola na trzy strefy ze względu na utrzymywanie zwierząt gospodarskich: 

1) strefa I z zakazem hodowli; 

2) strefa II hodowlana; 

3) strefa III hodowlana. 

3. I strefa z zakazem hodowli w rozumieniu niniejszej uchwały jest część miasta położona w obrębie następujących ulic: Nysy Łużyckiej, Batalionów Chłopskich, Armii Ludowej, Katowickiej, Kośnego, Plebiscytowej, Ozimskiej, Rejtana do 1 Maja, Wapiennej, Armii Krajowej, rejon Dworca Głównego, Korfantego, a ponadto wyspa Pasieka i część Zaodrza do Kanału Ulgi. Na terenie strefy I wprowadza się całkowity zakaz chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, w tym drobiu i królików. 

4. II strefa hodowlana obejmuje: Osiedla: Zaodrze od Kanału Ulgi, Dambonia, Górskie, Kwiatów, Armii Krajowej, Malinka oraz obszar miasta położony na wschód od ulicy Ogrodowej i na południe od ulicy Armii Krajowej. W II strefie hodowlanej przy niskiej zabudowie mieszkalnej i jednorodzinnej lub małych domach mieszkalnych zezwala się na chów drobiu i królików w niewielkich ilościach (do 20 sztuk) pod warunkiem, że pomieszczenia dla zwierząt znajdują się poza budynkiem mieszkalnym i nie będzie zanieczyszczenia terenu. 

5. III strefa hodowlana obejmuje peryferyjne osiedla miasta, a w szczególności: Zakrzów, Wróblin, Półwieś, Bierkowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Nowa Wieś Królewska, Grudzice, Grotowice, Groszowice, Malina, Kolonia Gosławicka i Gosławice. W III strefie hodowlanej, na nieruchomościach posiadających pomieszczenia inwentarskie zezwala się na prowadzenie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, pod warunkiem ścisłego przestrzegania przepisów sanitarnych i ochrony środowiska.

6. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić: 

1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymaganiami niniejszego Regulaminu i niepowodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych; 

2) niepowodowanie, przez prowadzoną hodowlę, wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości; 

3) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych. 

7. Pomieszczenia inwentarskie dla drobiu, królików i szynszyli oraz teren ich chowu, z zastrzeżeniem ust. 1, powinny być tak usytuowane, aby odległość w linii prostej od ich najbardziej na zewnątrz wysuniętego krańca lub ogrodzenia wybiegu do granicy posesji położonej w najbliższym sąsiedztwie prowadzonego chowu wynosiła co najmniej: 

1) 30 m dla posesji zabudowanej budynkiem jednorodzinnym wolnostojącym; 

2) 100 m dla posesji zabudowanej budynkiem wielorodzinnym lub innym obiektem przeznaczonym na stały pobyt ludzi. 

8. Obszar pasieczyska winien być ogrodzony. Przy wejściu na pasieczysko należy umieścić tabliczkę: „Uwaga pszczoły. Wstęp wzbroniony”. 

9. Ule z pszczołami powinny być ustawione w odległości, co najmniej 10 m od uczęszczanej drogi publicznej, budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych, a także od podwórza i ogrodu oraz oddzielone stałą przeszkodą (parkan, mur, krzewy) o wysokości co najmniej 3 m, która spowoduje wznoszenie się wylatujących i powracających do ula pszczół nad pobliskim terenem. 

10. Pastwiska dla zwierząt gospodarskich oraz wybiegi muszą być odpowiednio ogrodzone, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt na zewnątrz tych obiektów. 

11. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych. 

12. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren ich chowu i bezpośrednie jego otoczenie powinny być utrzymane w należytej czystości i porządku, a odchody zwierzęce usuwane. 

13. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich powinny mieć dostateczne oświetlenie, zabezpieczenie przed dostępem gryzoni oraz posiadać nieprzepuszczalne podłoża, a w oknach siatki przeciw owadom. Pomieszczenia te powinny być bielone oraz odszczurzane, a także odmuszane w okresie wiosny, lata i jesieni. 

14. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich: 

1) w mieszkaniach i pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 

2) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, w szczególności takich jak strychy, piwnice, komórki, garaże, balkony; 

3) na terenie nieruchomości wpisanych na podstawie odrębnych przepisów przez właściwe organy do rejestru zabytków. 

Rozdział 8.

Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 15.

1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy zobowiązuje się wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Opola do przeprowadzania deratyzacji. 

2. Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację miejsc oraz pomieszczeń nieruchomości, w szczególności takich jak: węzły ciepłownicze i przyłącza, korytarze i inne pomieszczenia piwniczne, strychy, zsypy i komory zsypowe, osłony śmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne, gospodarcze, magazyny. 

3. Deratyzacji dokonuje się dwukrotnie w ciągu roku: 

1) I termin: od 1 lutego do 31 marca - akcja wiosenna; 

2) II termin: od 1października do 30 listopada - akcja jesienna. 

4. Deratyzacji dokonuje się ponadto każdorazowo na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

5. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości. 

Rozdział 9.

Postanowienia końcowe

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 

§ 17. Traci moc uchwała Nr LXI/689/06 Rady Miasta Opola z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola i uchwała nr XXXIV/530/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola.  

§ 18. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha