UCHWAŁA NR LX/904/14

Rady Miasta Opola

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samodzielnych  publicznych zakładów opieki zdrowotnej miasta Opola za 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, poz. 613) – Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe za rok 2013:

1) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZAODRZE” w Opolu, ul. Licealna 18, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r. składające się z bilansu, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 2.052.607,94 zł, rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 22.363,20 zł.

2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „CENTRUM” w Opolu, ul. Kościuszki 2, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r. składające się z bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 6.905.386,83 zł, rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 56.158,24 zł.

3) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ŚRÓDMIEŚCIE” w Opolu, ul. Waryńskiego 30, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r. składające się z bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 2.611.542,48 zł, rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 124.687,25 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha