UCHWAŁA NR LX/902/14

Rady Miasta Opola

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Opola za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Opola za 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe miasta Opola za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Opola za 2013 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha