UCHWAŁA NR XLIII/676/13

Rady Miasta Opola

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2013 rok o kwotę 8.744.210 zł, w tym:

Dochody gminy o kwotę  926.190 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 1.748.230 zł

 

 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

+ 940.000 zł

 

 

 

Rozdział 75624 – Dywidendy

+ 940.000 zł

 

§ 0740 – Wpływy z dywidend

+ 940.000 zł

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- 81.341 zł

 

 

 

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

- 81.341 zł

 

§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- 81.341 zł

 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

+  786.811 zł

 

 

 

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

+ 786.811 zł

 

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

+ 747.250 zł

 

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

+ 39.561 zł

 

 

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

+ 102.760 zł

 

 

 

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

+ 12.608 zł

 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 12.608 zł

 

 

 

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

+ 90.152 zł

 

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

+ 90.152 zł

 

 

Dochody majątkowe:

- 822.040 zł

 

 

Dział 710 – Działalność usługowa

- 822.040 zł

 

 

 

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw

- 822.040 zł

 

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich

- 698.734 zł

 

§ 6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich

- 123.306 zł

 

 

Dochody powiatu o kwotę 7.818.020 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 370.520 zł

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 353.861 zł

 

 

 

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

+ 81.341 zł

 

§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

+ 81.341 zł

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 272.520 zł

 

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

+ 272.520 zł

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 16.659 zł

 

 

 

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

+ 6.250 zł

 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 6.250 zł

 

 

 

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

+ 10.409 zł

 

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

+ 8.848 zł

 

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

+ 1.561 zł

 

 

Dochody majątkowe:

+ 7.447.500 zł

 

 

Dział 758 – Różne rozliczenia

+ 7.412.500 zł

 

 

 

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

+ 7.412.500 zł

 

§ 6180 – Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu

+ 7.412.500 zł

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 35.000 zł

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 35.000 zł

 

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich

+ 35.000 zł

 

 

 

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2013 rok o kwotę 6.833.490 zł, w tym:

 

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

- 6.833.490 zł

 

 

 

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2013 rok o kwotę 1.910.720 zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

+ 1.454.890 zł

 

 

 

 

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

+ 37.890 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

- Plan transportowy dla miasta Opola

- 27.110 zł

 

Wydatki bieżące

- 27.110 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 27.110 zł

 

 

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

- 27.110 zł

 

 

 

 

- Audyt stawki rekompensaty oraz audyt organizacyjny funkcjonowania komunikacji miejskiej

+ 45.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 45.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 45.000 zł

 

 

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

+ 45.000 zł

 

 

 

 

- Dokumentacja dla projektu pn. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu – etap III

+ 20.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 20.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 20.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

+ 500.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Przebudowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej n/k Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze – opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej

+ 500.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 500.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 500.000 zł

 

 

 

 

- Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych
-Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji

-

 

Wydatki majątkowe

-

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 4.677.000 zł

 

 

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 1.889.578 zł

 

 

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 2.787.422 zł

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

+ 830.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej – etap I

- 275.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 275.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 275.000 zł

 

 

 

 

- Przebudowa ul. Niedziałkowskiego w Opolu na odc. ul. Jana Dobrego do ul. Strzelców Bytomskich

- 315.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 315.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 315.000 zł

 

 

 

 

- Rozbudowa drogi łączącej ul. Cmentarną z ul. Wrocławską z włączeniem do istniejącego ronda wraz z odwodnieniem

+ 20.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 20.000 zł

 

 

 

 

- Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu
ul. Sosnkowskiego na odcinku od ul. Pużaka do ul. Mikołajczyka oraz od ul. Horoszkiewicza do ul. Rzeszowskiej

+ 1.400.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 1.400.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 1.400.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

- 63.000 zł

 

- Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opolszczyzny (OSTO 2)

- 63.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 63.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 63.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

+ 150.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)

-

 

Wydatki majątkowe

-

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 109.193 zł

 

 

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 167.442 zł

 

 

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 58.249 zł

 

 

 

 

 

- Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych

+ 150.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 150.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 150.000 zł

 

 

 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

+ 140.000 zł

 

 

 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

+ 140.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Wykupy gruntów i nieruchomości

+ 110.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 110.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 110.000 zł

 

 

 

 

 

- Wydatki bieżące

+ 30.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 30.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 30.000 zł

 

 

 

 

Dział 710 – Działalność usługowa

- 1.766.920 zł

 

 

 

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw

- 1.644.920 zł

 

- Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu

- 1.644.920 zł

 

Wydatki majątkowe

- 1.644.920 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 698.734 zł

 

 

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 946.186 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- 122.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu prowadzenia inwestycji: Budowa Inkubatora (projekt 1) i Budowa Budynku laboratoryjno - doświadczalnego (projekt 2)

- 2.000.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 2.000.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych

- 2.000.000 zł

 

 

 

 

 

- Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu realizacji projektu: „ Budowa obiektu  inkubatora przedsiębiorczości w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu”

+ 1.000.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 1.000.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych

+ 1.000.000 zł

 

 

 

 

 

- Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu realizacji projektu: „ Budowa obiektu  laboratoryjno-doświadczalnego w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu”

+ 1.000.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 1.000.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych

+ 1.000.000 zł

 

 

 

 

 

- Aglomeracja Opolska

- 122.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 122.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 122.000 zł

 

 

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

- 122.000 zł

 

 

 

Dział 750 – Administracja publiczna

+ 247.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

+ 247.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Zakup samochodu

+ 70.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 70.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 70.000 zł

 

 

 

 

- Komputeryzacja Urzędu Miasta

+ 107.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 107.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 107.000 zł

 

 

 

 

- Wydatki bieżące

+ 70.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 70.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 70.000 zł

 

 

 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- 250.000 zł

 

 

 

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- 250.000 zł

 

- Wydatki bieżące

- 250.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- obsługa długu

- 250.000 zł

 

 

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

- 250.000 zł

 

 

 

Dział 758 – Różne rozliczenia

- 50.000 zł

 

 

 

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- 50.000 zł

 

- Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola

- 50.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 50.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 50.000 zł

 

 

§ 4810 – Rezerwy

- 50.000 zł

 

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 382.520 zł

 

 

 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

+ 66.000 zł

 

- PSP Nr 29 – wymiana nawierzchni placu szkolnego

+ 66.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 66.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 66.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80104 – Przedszkola

+ 30.000 zł

 

- Przedszkole Publiczne Nr 28 – Żłobek Nr 2 dostosowanie obiektu do wymagań ppoż. i sanitarnych

+ 30.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 30.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 30.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80110 – Gimnazja

+ 50.000 zł

 

- PG Nr 6 – wykonanie dokumentacji technicznej na adaptację pomieszczeń dla MPPP i MODN

+ 50.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 50.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 50.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

+ 34.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Zespół Szkół Budowlanych – instalacja monitoringu

+ 32.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 32.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 32.000 zł

 

 

 

 

 

- ZSTiO – zakup i montaż monitoringu

+ 2.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 2.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 2.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 202.520 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Realizacja projektu pn. „Zawodowe perspektywy  – program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

+ 307.520 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

+ 272.520 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 272.520 zł

 

 

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

+ 272.520 zł

 

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

+ 35.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6067 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 35.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Realizacja projektu pn. „Inwestycja w pierwszy krok
– II edycja – program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola”

+ 5 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 5 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6067 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 5.194 zł

 

 

§ 6069 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 915 zł

 

 

§ 6667 – Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

+ 5.197 zł

 

 

§ 6669 – Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art., 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

+ 917 zł

 

 

 

 

 

- Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

- 5 zł

 

Wydatki bieżące

- 5 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 12 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 12 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 7 zł

 

 

§ 2917 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

+ 6 zł

 

 

§ 2919 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

+ 1 zł

 

 

 

 

 

- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów
i rencistów

- 75.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 75.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 75.000 zł

 

 

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- 75.000 zł

 

 

 

 

 

- Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty

- 30.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 30.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 30.000 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 30.000 zł

 

 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia

+ 11.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

+ 11.000 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 11.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

+ 11.000 zł

 

 

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

+ 11.000 zł

 

 

 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

+ 936.811 zł

 

 

 

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

-

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Wykonanie projektu instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi dla Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień”

+ 4.059 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 4.059 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 4.059 zł

 

 

 

 

- Domy Dziennego Pobytu

- 4.059 zł

 

Wydatki bieżące

- 4.059 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 4.059 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

- 4.059 zł

 

 

 

 

- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – wydatki bieżące

- 6.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 6.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 6.000 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- 6.000 zł

 

 

 

 

 

- Zakupy inwestycyjne sprzętu

+ 6.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 6.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 6.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

-

 

- Wydatki bieżące

-

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

+ 12.459 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 1.804 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 255 zł

 

 

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 10.400 zł

 

 

 

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 16.764 zł

 

 

§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- 16.764 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 4.305 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 4.305 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej

- 22.100 zł

 

- Wydatki bieżące

- 22.100 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 22.100 zł

 

 

§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

- 22.100 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

+ 958.192 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące

+ 171.381 zł

 

Wydatki bieżące

+ 171.381 zł

 

w tym:

 

 

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

+ 207.881 zł

 

 

§ 3110 – Świadczenia społeczne

+ 207.881 zł

 

 

 

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 36.500 zł

 

 

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

- 36.500 zł

 

 

 

 

 

- Realizacja projektu pn. „Moja praca - moja przyszłość"

+ 786.811 zł

 

Wydatki bieżące

+ 786.811 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 786.811 zł

 

 

§ 3117 – Świadczenia społeczne

+ 78.462 zł

 

 

§ 3119 – Świadczenia społeczne

+ 13.847 zł

 

 

§ 3257 – Stypendia różne

+ 18.922 zł

 

 

§ 3259 – Stypendia różne

+ 3.339 zł

 

 

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 209.832 zł

 

 

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 23.764 zł

 

 

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 46.005 zł

 

 

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 5.264 zł

 

 

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy

+ 5.835 zł

 

 

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy

+ 611 zł

 

 

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 6.382 zł

 

 

§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 565 zł

 

 

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 11.135 zł

 

 

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 1.666 zł

 

 

§ 4227 – Zakup środków żywności

+ 850 zł

 

 

§ 4229 – Zakup środków żywności

+ 150 zł

 

 

§ 4247 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek

+ 850 zł

 

 

§ 4249 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek

- 30 zł

 

 

§ 4287 – Zakup usług zdrowotnych

+ 1.700 zł

 

 

§ 4289 – Zakup usług zdrowotnych

+ 300 zł

 

 

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

+ 290.336 zł

 

 

§ 4309 – Zakup usług pozostałych

+ 51.232 zł

 

 

§ 4357 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

+ 1.785 zł

 

 

§ 4359 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

+ 1 zł

 

 

§ 4367 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

+ 425 zł

 

 

§ 4369 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

+ 76 zł

 

 

§ 4377 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

+ 1.700 zł

 

 

§ 4417 – Podróże służbowe krajowe

+ 7.690 zł

 

 

§ 4419 – Podróże służbowe krajowe

+ 1.080 zł

 

 

§ 4447 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

+ 3.029 zł

 

 

§ 4449 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

+ 8 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- 198.000 zł

 

- Wydatki bieżące

- 198.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 198.000 zł

 

 

§ 3110 – Świadczenia społeczne

- 198.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

-

 

- Wydatki bieżące

-

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- 300 zł

 

 

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

+ 300 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

+ 150.000 zł

 

- Dostosowanie obiektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym do wymagań ppoż.

+ 150.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 150.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 150.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

+ 48.719 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

- Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

-

 

Wydatki bieżące

-

 

w tym:

 

 

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

+ 54.600 zł

 

 

§ 3110 – Świadczenia społeczne

+ 54.600 zł

 

 

 

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 54.600 zł

 

 

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

- 54.600 zł

 

 

 

 

 

- Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"

+ 48.719 zł

 

Wydatki bieżące

+ 48.719 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 48.719 zł

 

 

§ 4260 – Zakup energii

+ 48.719 zł

 

 

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 5.659 zł

 

 

 

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

+ 6.250 zł

 

w tym:

 

 

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna

+ 2.677 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.677 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

+ 2.677 zł

 

 

§ 4170 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 2.677 zł

 

 

 

- Zakupy inwestycyjne sprzętu

+ 3.573 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 3.573 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 3.573 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

+ 10.409 zł

 

- Realizacja projektu pn. „Samodzielne życie"

+ 10.409 zł

 

Wydatki bieżące

+ 10.409 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 10.409 zł

 

 

§ 3257 – Stypendia różne

+ 34.407 zł

 

 

§ 3259 – Stypendia różne

+ 6.071 zł

 

 

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 23.965 zł

 

 

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 4.230 zł

 

 

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 3.704 zł

 

 

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 655 zł

 

 

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

- 5.298 zł

 

 

§ 4309 – Zakup usług pozostałych

- 935 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- 11.000 zł

 

- Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych

- 11.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 11.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 11.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 11.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- 75.000 zł

 

 

 

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

- 75.000 zł

 

- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów
i rencistów

- 75.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 75.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 75.000 zł

 

 

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- 75.000 zł

 

 

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

- 7.240 zł

 

 

 

 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 20.000 zł

 

- Eksploatacja kanalizacji deszczowej

- 20.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 20.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 20.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

-

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

- 4.100.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 4.100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 4.100.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 4.100.000 zł

 

 

 

 

- Prowadzenie dwóch punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola

+ 225.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 225.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 225.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 225.000 zł

 

 

 

 

- Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło

+ 3.875.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 3.875.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 3.875.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 3.875.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

+ 300.000 zł

 

- Wydatki na oczyszczanie miasta

+ 300.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 300.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 300.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 300.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

+ 12.608 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni

- 22.392 zł

 

Wydatki bieżące

- 22.392 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 22.392 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 22.392 zł

 

 

 

 

- Monitoring obiektów infrastruktury technicznej

+ 35.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 35.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 35.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

+ 55.152 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz montażu układów solarnych realizowanych na terenie miasta Opola

+ 30.152 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 30.152 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych

+ 30.152 zł

 

 

 

 

- Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – „Kawka

+ 25.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 25.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 25.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 25.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- 355.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu

- 330.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 330.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 330.000 zł

 

 

 

 

- Realizacja zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku

- 25.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

- 64.700 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 64.700 zł

 

Wydatki bieżące

+ 39.700 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 39.700 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 39.700 zł

 

 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

+ 862.000 zł

 

 

 

Rozdział 92118 – Muzea

+ 830.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Wykonanie projektów oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

+ 980.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 980.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

+ 980.000 zł

 

 

 

 

- Muzeum Polskiej Piosenki

- 150.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 150.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 150.000 zł

 

 

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

- 150.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

+ 32.000 zł

 

- Naprawa zawalonego fragmentu muru obronnego, znajdującego się w Opolu przy ul. Ks. S. Baldego oraz wzmocnienie jego pozostałej części

+ 32.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 32.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

+ 32.000 zł

 

 

§ 4340 – Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

+ 32.000 zł

 

 

 

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody

+ 20.000 zł

 

 

 

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

+ 20.000 zł

 

- Przebudowa energetycznej linii kablowej na terenie Ogrodu Zoologicznego – aktualizacja projektu

+ 20.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 20.000 zł

 

 

 

 

§ 4. W uchwale Nr XXXV/548/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2013 roku w wysokości 77.612.233 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w wysokości 35.600.000 zł;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 16.386.005 zł;

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 25.626.228 zł.”

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 51.986.005 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 29.615.613 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 1.700.000 zł.”

§ 5. W załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXV/548/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2013 rok dokonuje się zmiany w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność zapisu „Odkomarzanie i odszczurzanie” na „Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja”.

§ 6. W załączniku nr 13 do uchwały Nr XXXV/548/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r.  w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2013 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 roku, w następujących pozycjach:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

 

 

80101

Szkoły podstawowe, w tym:

 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa  Nr 1

150 000

140 000

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24

75 800

68 800

 

80104

Przedszkola,
w tym;

 

 

 

 

Przedszkole Publiczne Nr 20,
w tym:

450 000

445 000

 

 

wydatki inwestycyjne

 

18 000

 

80120

Licea ogólnokształcące

 

 

 

 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące
Nr I

33 900

32 900

 

80140

Centrum Kształcenia Praktycznego,
w tym;

 

 

 

 

Zespół Placówek Oświatowych
– Centrum Kształcenia Praktycznego,
w tym:

52 000

52 000

 

 

wydatki inwestycyjne

 

8 000

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

 

 

85410

Internaty i bursy szkolne,
w tym:

 

 

 

 

Internat Zespołu Szkół Mechanicznych, w tym:

656 000

656 000

 

 

wydatki inwestycyjne

 

10 500

 

85417

Szkolne schroniska młodzieżowe,
w tym:

 

 

 

 

Zespół Placówek Oświatowych
– Szkolne Schronisko Młodzieżowe

210 000

210 000

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha