UCHWAŁA NR XXX/459/12

Rady Miasta Opola

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Opola i w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w niektórych miejscach i obiektach na terenie miasta Opola.

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, zm. Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 120, poz. 690, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się na terenie miasta Opola 250 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

2. Ustala się na terenie miasta Opola 250 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 2.

1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 20 m liczonej od wejścia (wyjścia) do punktu sprzedaży do granicy nieruchomości:

1) przedszkoli,

2) szkół wymienionych w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) z wyłączeniem szkół dla dorosłych,

3) młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania,

4) placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,

5) całodobowych placówek opiekuńczo–wychowawczych typu interwencyjnego i socjalizacyjnego, dalej zwanych „obiektami chronionymi”.

2. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 20 m liczonej od wejścia (wyjścia) do punktu sprzedaży do granicy nieruchomości, na której położone są „obiekty chronione”.

3. W przypadku, gdy pomiędzy wejściem (wyjściem) do punktu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, a granicą „obiektów chronionych” występuje trwała przeszkoda, która ze względu na swój charakter utrudnia dostęp oraz kontakt wzrokowy i głosowy (np. zabudowa, mur bez przejść), odległość ta może wynosić mniej niż 20 m, ale nie mniej niż 10 m.

4. Odległość od wejścia (wyjścia) od punktu sprzedaży napojów alkoholowych do granicy „obiektów chronionych” należy mierzyć od bliższej krawędzi użytkowanego przez klientów otworu wejściowego (wyjściowego) usytuowanego najbliżej „obiektu chronionego” w kierunku granicy tej nieruchomości najkrótszą drogą dojścia z uwzględnieniem trwałych przeszkód, które ze względu na swój charakter utrudniają dostęp oraz kontakt wzrokowy i słuchowy (np. zabudowa, mur bez przejścia).

5. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w obiektach tymczasowych, z wyjątkiem sprzedaży piwa w ogródkach gastronomicznych usytuowanych bezpośrednio przed lokalem, na jego tarasie, werandzie lub innym miejscu z nim związanym, które stanowią powiększoną powierzchnię konsumencką w ramach tego samego punktu sprzedaży, z zachowaniem warunków określonych w ust. 2 i 3.

6. Dopuszcza się, po spełnieniu warunków określonych odrębnymi przepisami prawa, sprzedaż napojów alkoholowych w ogródkach gastronomicznych innych niż wymienione w ust. 5. Mogą być one w okresie od 1 kwietnia do 31 października zlokalizowane w Rynku i na deptaku w ciągu ul. Sienkiewicza, po spełnieniu warunków określonych w ust. 2 i 3.

§ 3.

1. Wprowadza się stały zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:

1) na straganach, w kioskach nie posiadających sali sprzedaży i punktach małej gastronomii, w których sprzedaż odbywa się przez „okienko”,

2) na terenie zakładów karnych, aresztów śledczych, ośrodków readaptacji społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz noclegowni prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym,

3) na terenie targowisk.

2. Sprzedaż napojów alkoholowych nie może być prowadzona w sprzedaży obwoźnej.

3. Wprowadza się stały zakaz wnoszenia napojów alkoholowych do ośrodków readaptacji społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i noclegowni prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 5. Tracą moc uchwały:

1) Uchwała Nr XXXVIII/391/08 Rady Miasta Opola z dnia 23 października 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Opola i w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w niektórych miejscach i obiektach na terenie miasta Opola,

2) Uchwała Nr LIV/569/09 Rady Miasta Opola z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Opola i w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w niektórych miejscach i obiektach na terenie miasta Opola. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha