UCHWAŁA NR XLIII/673/13

Rady Miasta Opola

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samodzielnych  publicznych zakładów opieki zdrowotnej miasta Opola za 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330) – Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe za rok 2012:

1) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZAODRZE” w Opolu, ul. Licealna 18, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r. składające się z bilansu, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 2.101.759,36 zł, rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 20.385,24 zł.

2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „CENTRUM” w Opolu, ul. Kościuszki 2, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r. składające się z bilansu   zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 7.262.176,77 zł,  rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 209.783,99 zł.

3) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ŚRÓDMIEŚCIE” w Opolu, ul. Waryńskiego 30, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r. składające się z bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 2.463.237,39 zł, rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 31.341,09 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha