UCHWAŁA NR LIX/899/14

Rady Miasta Opola

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień funkcjonującej w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu

Na podstawie art. 422 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z 2013 r. poz. 1563) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień funkcjonującej w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i  Uzależnionym w  Opolu w  wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha