UCHWAŁA NR LIX/895/14

Rady Miasta Opola

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu Skate Parku przy ul. Bielskiej 2 w Opolu

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40  ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Regulamin Skate Parku przy ul. Bielskiej 2 w Opolu, zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.

2. Regulamin obiektu stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha

Załącznik

do uchwały nr LIX/895/14

Rady Miasta Opola

z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik
do uchwały nr LIX/895/14
Rady Miasta Opola
z dnia 29 maja 2014 r.

Zalacznik1.pdf