UCHWAŁA NR LIX/886/14

Rady Miasta Opola

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości gruntowej przez Miasto Opole na prawach powiatu na rzecz Gminy Opole

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645; z 2014r. poz. 379) oraz art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518) Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Wyrazić zgodę na przekazanie w formie darowizny przez Miasto Opole na prawach powiatu na rzecz Gminy Opole prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Dambonia, oznaczonej nr działki nr 26/1 km 34 – obręb Szczepanowice o powierzchni 0,0064 ha, na której zlokalizowana jest stacja trafo własności TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Opolu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha