UCHWAŁA NR LIX/883/14

Rady Miasta Opola

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Wandy 1 w Opolu
w trybie bezprzetargowym

Na podstawie § 5 ust. 2 uchwały Nr XXI/210/07 Rady Miasta Opola z dnia
29 listopada 2007 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych, zmienionej Uchwałą
Nr LXVI/686/10 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie zasad najmu lokali użytkowych Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę Stowarzyszeniu Zbickie Słoneczko na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Opolu przy ul. Wandy 1 w trybie bezprzetargowym, na czas nieokreślony.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha