UCHWAŁA NR LIX/881/14

Rady Miasta Opola

z dnia 29 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Opolu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) - Rada Miasta Opola  uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/215/11 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2011 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Opolu, w Załączniku w § 5 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a)  realizacja zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontu, utrzymania wiat przystankowych, zlokalizowanych poza pasami drogowymi, służących do obsługi przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych, w granicach administracyjnych Miasta Opola, oraz dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Opole,”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha