UCHWAŁA NR LIX/880/14

Rady Miasta Opola

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 4.188.556 zł, w tym:

Dochody gminy o kwotę 1.926.000 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 1.901.000 zł

 

 

Dział 750 – Administracja publiczna

- 25.000 zł

 

 

 

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- 25.000 zł

 

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- 25.000 zł

 

 

 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

+ 1.926.000 zł

 

 

 

Rozdział 75624 – Dywidendy

+ 1.926.000 zł

 

§ 0740 – Wpływy z dywidend

+ 1.926.000 zł

 

 

 

Dochody majątkowe:

+ 25.000 zł

 

 

Dział 750 – Administracja publiczna

+ 25.000 zł

 

 

 

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

+ 25.000 zł

 

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

+ 25.000 zł

 

 

 

Dochody powiatu o kwotę 2.262.556 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 238.556 zł

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 226.569 zł

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 226.569 zł

 

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

+ 226.569 zł

 

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 11.987 zł

 

 

 

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

+ 10.487 zł

 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 10.487 zł

 

 

 

 

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

+ 1.500 zł

 

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

+ 1.275 zł

 

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

+ 225 zł

 

 

Dochody majątkowe:

+ 2.024.000 zł

 

 

Dział 600 – Transport i łączność

+ 2.024.000 zł

 

 

 

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach  powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

+ 2.024.000 zł

 

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

+ 2.024.000 zł

§ 2. Zwiększa się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 3.398.500zł, w tym:

 

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

+ 3.398.500 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 7.587.056 zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

+ 974.500 zł

 

 

 

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

+ 974.500 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.

+ 980.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 980.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 980.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 980.000 zł

 

 

 

 

 

- Wydatki bieżące

- 5.500 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 5.500 zł

 

 

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- 2.200 zł

 

 

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- 3.300 zł

 

 

 

 

Dział 630 – Turystyka

+ 338.138 zł

 

 

 

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

+ 338.138 zł

 

- Miejska Informacja Turystyczna – wydatki bieżące

+ 338.138 zł

 

Wydatki bieżące

+ 338.138 zł

 

w tym:

 

 

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

+ 5.000 zł

 

 

§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

+ 5.000 zł

 

 

 

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 181.765 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 151.743 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 26.248 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 3.774 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 151.373 zł

 

 

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

+ 3.400 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 124.373 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 3.000 zł

 

 

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

+ 500 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 11.700 zł

 

 

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

+ 3.200 zł

 

 

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)

+ 5.200 zł

 

 

 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- 2.819.000 zł

 

 

 

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

- 2.819.000 zł

 

- Budowa mieszkań komunalnych

- 2.819.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 2.819.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 2.819.000 zł

 

 

 

 

Dział 710 – Działalność usługowa

+ 96.800 zł

 

 

 

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw

+ 86.800 zł

 

- Centrum Wystawienniczo-Kongresowe – wydatki bieżące

+ 86.800 zł

 

Wydatki bieżące

+ 86.800 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 86.800 zł

 

 

§ 4480 – Podatek od nieruchomości

+ 73.300 zł

 

 

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

+ 13.500 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 71035 – Cmentarze

+ 30.000 zł

 

- Remont wnętrza kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Opolu przy ul. Cmentarnej

+ 30.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 30.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

+ 30.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 30.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- 20.000 zł

 

- Wydatki bieżące

- 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 20.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 10.000 zł

 

 

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

- 10.000 zł

 

 

 

 

Dział 750 – Administracja publiczna

+ 1.508.662 zł

 

 

 

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

+ 4.000 zł

 

- Działalność jednostek pomocniczych – Wróblin

+ 4.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 4.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

+ 1.350 zł

 

 

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

+ 1.350 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.650 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 2.650 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

+ 417.755 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 417.755 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 81.765 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 68.343 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 11.748 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 1.674 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 499.520 zł

 

 

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- 480 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 500.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

+ 921.107 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Wydatki bieżące

+ 921.107 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 921.107 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 921.107 zł

 

 

 

 

 

- Realizacja projektu pn. „W Opolu wszystko gra"

-

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

+ 25.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 21.250 zł

 

 

§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 3.750 zł

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

- 25.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

- 25.000 zł

 

 

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

- 21.250 zł

 

 

§ 4309 – Zakup usług pozostałych

- 3.750 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

+ 165.800 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Wydatki bieżące

+ 75.300 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 75.800 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 70.300 zł

 

 

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego

+ 5.500 zł

 

 

 

 

 

- Zakupy inwestycyjne sprzętu

+ 50.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 50.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 50.000 zł

 

 

 

 

 

- Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet – Miejski Internet

+ 40.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 40.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 40.000 zł

 

 

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

+ 40.000 zł

 

 

 

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

 

 

 

Rozdział 75416 – Straż Miejska

-

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Zakup kamer do monitoringu wizyjnego miasta Opola
wraz z osprzętem i licencją

- 100.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- 100.000 zł

 

 

 

 

 

- Rozbudowa istniejącego monitoringu miasta Opola

+ 100.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 10.000 zł

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 90.000 zł

 

 

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 603.669 zł

 

 

 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

+ 256.800 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Termomodernizacja ściany frontowej budynku PSP Nr 2

+ 111.100 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 111.100 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 111.100 zł

 

 

 

 

 

- PSP Nr 15 – modernizacja rozdzielni elektrycznej

+ 28.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 28.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 28.000 zł

 

 

 

 

 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16

- 2.300 zł

 

Wydatki bieżące

- 2.300 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 2.300 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- 2.300 zł

 

 

 

 

 

- PSP Nr 25 – przebudowa boiska

+ 60.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 60.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 60.000 zł

 

 

 

 

 

- PSP Nr 29 – wymiana nawierzchni placu szkolnego

+ 60.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 60.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 60.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80104 – Przedszkola

+ 45.400 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 – Przedszkole Publiczne
Nr 16 – zakupy inwestycyjne

+ 6.300 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 6.300 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 6.300 zł

 

 

 

 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 – Przedszkole Publiczne
Nr 16

- 4.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 4.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 4.000 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- 4.000 zł

 

 

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 24 –  zakupy inwestycyjne

+ 17.740 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 17.740 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 17.740 zł

 

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 24

- 17.740 zł

 

Wydatki bieżące

- 17.740 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 17.740 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- 2.300 zł

 

 

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek

- 15.440 zł

 

 

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 30 –  budowa sieci cieplnej

+ 43.100 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 43.100 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 43.100 zł

 

 

 

 

Rozdział 80110 – Gimnazja

+ 5.000 zł

 

- Publiczne Gimnazjum Nr 7 – zakupy inwestycyjne

+ 5.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 5.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 5.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

+ 246.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- ZSZ Nr 4 – montaż wyciągów wentylacyjnych

+ 60.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 60.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 60.000 zł

 

 

 

 

 

- Zespół Szkół Budowlanych – remont dachu i wymiana okien w sali gimnastycznej

+ 186.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 186.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

+ 186.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 186.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 50.469 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Realizacja projektu pn. „Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola”

+ 126.997 zł

 

Wydatki bieżące

+ 126.997 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 126.997 zł

 

 

§ 3247 – Stypendia dla uczniów

+ 77.500 zł

 

 

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 3.230 zł

 

 

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy

+ 463 zł

 

 

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 29.830 zł

 

 

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 2.232 zł

 

 

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

+ 13.742 zł

 

 

 

 

 

- Realizacja projektu pn. „Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola”

+ 99.572 zł

 

Wydatki bieżące

+ 99.572 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 99.572 zł

 

 

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 3.789 zł

 

 

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy

+ 540 zł

 

 

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 22.038 zł

 

 

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 200 zł

 

 

§ 4247 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek

+ 46.885 zł

 

 

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

+ 26.120 zł

 

 

 

 

 

- Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty

- 171.100 zł

 

Wydatki bieżące

- 171.100 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 171.100 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 171.100 zł

 

 

 

 

 

- Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego

- 5.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 5.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 5.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 5.000 zł

 

 

 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia

-

 

 

 

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

-

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Wydatki bieżące – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- 630.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 630.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 630.000 zł

 

 

§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

- 215.000 zł

 

 

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

- 350.000 zł

 

 

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

- 65.000 zł

 

 

 

 

- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego – środki
z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

+ 630.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 630.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 630.000 zł

 

 

§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

+ 215.000 zł

 

 

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

+ 350.000 zł

 

 

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

+ 65.000 zł

 

 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

+ 94.100 zł

 

 

 

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

- 205.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Adaptacja obiektu przy ul. Powstańców Śląskich w Opolu na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z dokumentacją techniczną

- 245.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 245.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 245.000 zł

 

 

 

 

 

- Adaptacja obiektu przy ul. 1 Maja w Opolu na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z dokumentacją techniczną

+ 40.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 40.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 40.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

-

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu

- 160.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 160.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 160.000 zł

 

 

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

- 160.000 zł

 

 

 

 

- Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu
– Zapewnienie opieki stacjonarnej dla osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.

+ 160.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 160.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 160.000 zł

 

 

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

+ 160.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

-

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- 339.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 339.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 339.000 zł

 

 

§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

- 339.000 zł

 

 

 

 

- Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego
– środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

+ 339.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 339.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 339.000 zł

 

 

§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

+ 339.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

- 40.000 zł

 

- Wydatki bieżące

- 40.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

+ 103.000 zł

 

 

§ 3110 – Świadczenia społeczne

+ 103.000 zł

 

 

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 143.000 zł

 

 

§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- 143.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

+ 290.000 zł

 

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wydatki bieżące

+ 290.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 290.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

+ 40.000 zł

 

 

§ 3110 – Świadczenia społeczne

+ 40.000 zł

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 250.000 zł

 

 

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

+ 250.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

+ 25.600 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 25.600 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 24.960 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 20.900 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 3.560 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 500 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 640 zł

 

 

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

+ 640 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

+ 23.500 zł

 

- Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"

+ 23.500 zł

 

Wydatki bieżące

+ 23.500 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 23.500 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 19.600 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 3.400 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 500 zł

 

 

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 11.987 zł

 

 

 

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

+ 10.487 zł

 

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna

+ 10.487 zł

 

Wydatki bieżące

+ 7.451 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 7.451 zł

 

 

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 7.451 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 3.036 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 3.036 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

+ 1.500 zł

 

- Realizacja projektu pn. „Kadry dojrzałe do zmian”

+ 1.500 zł

 

Wydatki bieżące

+ 1.500 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 1.500 zł

 

 

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 340 zł

 

 

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 60 zł

 

 

§ 4447 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

+ 935 zł

 

 

§ 4449 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

+ 165 zł

 

 

 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

+ 6.070.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

+ 100.000 zł

 

- Narodowe Centrum Polskiej Piosenki

+ 100.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 100.000 zł

 

 

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

+ 100.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 92116 – Biblioteki

-

 

- Opracowanie dokumentacji i adaptacja lokalu dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu

-

 

Wydatki majątkowe

-

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 280.000 zł

 

 

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

+ 280.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 92118 – Muzea

+ 7.650.000 zł

 

- Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

+ 7.650.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 7.650.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

+ 7.650.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- 1.680.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Organizacja 51. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki

- 1.700.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 1.700.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 1.700.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 1.700.000 zł

 

 

 

 

 

- Wydatki bieżące

+ 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 20.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 20.000 zł

 

 

 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna

+ 708.200 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

+ 615.000 zł

 

- Sztuczne Lodowisko – zakup maszyny do odśnieżania tafli lodowej

+ 615.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 615.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 615.000 zł

 

 

 

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

+ 93.200 zł

 

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – wydatki bieżące

+ 93.200 zł

 

Wydatki bieżące

+ 93.200 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 49.200 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 41.000 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 7.200 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 1.000 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 44.000 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 24.300 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 19.700 zł

§ 4. W uchwale Nr LII/775/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok  § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2014 roku w wysokości 49.881.889 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w wysokości 24.400.000 zł;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 14.482.218 zł.

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 10.999.671 zł.”

§ 5. W załączniku nr 13 do uchwały LII/775/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 roku, w następujących pozycjach:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

 

 

80101

Szkoły podstawowe, w tym:

 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2

54 000

54 000

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25

5 734

5 734

 

80110

Publiczne Gimnazja, w tym:

 

 

 

 

Publiczne Gimnazjum Nr 7

55 680

55 680

 

80120

Licea ogólnokształcące, w tym:

 

 

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II, w tym:

544 800

544 800

 

 

wydatki inwestycyjne

 

11 000

 

80130

Szkoły zawodowe, w tym:

 

 

 

 

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących

80 000

80 000

 

 

Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica, w tym:

80 000

80 000

 

 

wydatki inwestycyjne

 

22 350

 

 

Zespół Szkół Elektrycznych

145 000

145 000

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha